Tvåfilig bilväg med cykelbana och gångbana på båda sidor, bro, illustration.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nu knyter vi ihop cykelbanan på Gamla Tyresövägen

Sköndal

Gamla Tyresövägen är en viktig länk för cyklister mellan Flaten, Farsta strand och centrala Stockholm. Mellan Flatenvägen och Flygledargatan saknades tidigare cykelbana, något som nu har åtgärdats.

Sträckan som byggts om är ganska kort, cirka 200 meter, men är en viktig del för att knyta ihop Stockholms södra delar med de mer centrala. Sträckan är också viktig för de som cykelpendlar från Tyresö och Haninge.

Enkelriktade cykelbanor

Tidigare skedde cykling i blandtrafik mellan Flatenvägen och Flygledargatan. Ombyggnaden innebär att det byggts enkelriktade cykelbanor på båda sidor av sträckan samt bredare gångbanor. En av anledningarna till att staden byggt enkelriktade cykelbanor är för att anpassa dem med såväl befintliga som planerade stråk i området.

Genomförda åtgärder

Förutom mer utrymme för gående och cyklister har också detta gjorts:

 • Busshållplatsens placering har ändrats något och tillgänglighetsanpassas.
 • Övergångsstället vid Flygledargatan har tillgänglighetsanpassats och fått en 1,5 meter bred refug för att öka trafiksäkerheten.
 • En tillfällig trappa av trä och en grusad väg gör det enklare att ta sig upp till parkeringen vid matbutiken. När kvarteret Drevern byggs kommer en permanent trappa också att byggas.
 • Längs delar av sträckan har nya diken anlagts. Tillsammans med nya träd med växtbäddar skapar det här bra motståndskraft mot kraftiga regn och översvämningar.
 • Under Tyresövägens bro har cykelbanorna lagts på ena sidan av pelarna och gångbanorna på andra.
 • Taket under bron har målats och bropelarna smyckats med ett speciellt bladmönster för att öka trivseln i den annars ganska hårda miljön.
 • Slänterna har delvis att byggts om med gräs och planteringar för att säkra mot skyfall och översvämningar.
 • Korsningar och körbanor har fortfarande rejäla bredder för att den tunga trafik som kör på platsen fortsatt ska ha god framkomlighet.

Tidsplan

 • Arbetet påbörjades våren 2023.
 • Klart januari 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Sköndal

Uppdaterad