Vy längs med gågata med bostadshus till höger i bild, grönska till vänster i bild, människor i rörelse, stadsmiljö, illustration.
Illustration: Olof Eriksson/Belatchew.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

23 hyresrätter i Malongenparken

Södermalm

I Malongenparken på Södermalm planerar Stockholms stad tillsammans med byggaktören Erik Wallin AB ett hus med cirka 20 nya hyresrätter. Detaljplanen antogs i juni 2020 och byggstart var efter sommaren 2023.

I detaljplanen föreslår staden tillsammans med byggaktören Erik Wallin ett nytt bostadshus med 23 lägenheter och ett nytt torg med plantering. Planområdet utgörs av Malongenparken mellan Renstiernas gata och Nytorget på Södermalm. Förslaget var ute på samråd under 2018. Efter samrådet tog stadsbyggnadsnämnden beslutet att bostadshuset ska sänkas jämfört med samrådsförslaget.

Den del av Malongenparken som inte bebyggs är tänkt att rustas upp och bli ett nytt torg med nya sittmöbler, nya aktiviteter och plats för uteservering. Hundrastgården i parken stänger permanent. Ny placering av hundrastgård utreds fortfarande.

Detaljplanen överklagades till mark- och miljööverdomstolen. I september 2021 beslutade mark- och miljödomstolen om att inte bevilja prövningstillstånd och detaljplanen vann därmed laga kraft.

Bilder

Vy längs med gata i stadsmiljö. Flerbostadshus omgiver gatan, människor i rörelse, fotomontage.
Fotomontage: Olof Eriksson/Belatchew.
Översikt över planområdet med ny bebyggelse och parkyta utritad, illustration.
Översikt över det planerade huset och parkytan. Illustration: LAND arkitektur.

Tidsplan

 • Markanvisning till Erik Wallin AB december 2015
 • Detaljplanearbetet startade april 2016
 • Samråd om detaljplanen 13 februari–27 mars 2018
 • Granskning av detaljplanen 25 september–23 oktober 2019
 • Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige juni 2020
 • Detaljplanen vinner laga kraft september 2021
 • Byggstart september 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Christina Winberg
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 266

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad