• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

100 bostäder vid Spånga kyrkväg

Solhem

Ett flerbostadshus med cirka 100 hyresrätter planeras vid Spånga kyrkväg i Solhem. Området omfattar fastigheten Örjan 25 med flera.

Detaljplanen möjliggör lamellhus med cirka 100 smålägenheter som avses upplåtas som hyresrätter vid Spånga kyrkväg, mellan Spånga centrum och villabebyggelsen. Bostadshuset planeras bli fem våningar med en souterrängvåning. Parkering löses i underjordiskt garage. Förslaget bygger vidare på strukturen för planerat bostadskvarter nordväst om Spånga kyrkväg och har möjlighet att ytterligare stärka upp gatan genom att möta den med fasader och entréer.

Den tillkommande bebyggelsens skala ska utformas för att brygga över från den mer stadslika karaktären inom Spånga centrum till den småskaliga villabebyggelsen.

Tidsplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni 2022
  • Ett förslag till detaljplan planeras att gå på samråd i september 2024
  • Granskning augusti 2025
  • Antagande november 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Jonas Rissén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 429

Jennifer Von Hofsten
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 610

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Solhem

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad