Karta över området.
På kartan framgår kvarteret Ferdinand i lila. Arbetsområdet för ombyggnation av korsningen Bromstensvägen/Spångavägen framgår med den rosa streckade linjen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, lokaler och ombyggd korsning vid Bromstensvägen/Spångavägen

Solhem

Inom kvarteret Ferdinand 9 byggs cirka 200 bostäder och lokaler för Coop Extra. Korsningen vid Bromstensvägen/Spångavägen byggs om från dagens T-korsning till en fyrvägskorsning som ansluter till de nya bostäderna och lokalerna inom kvarteret Ferdinand 9. Detaljplanen har fått laga kraft och arbete pågår i korsningen Bromstensvägen/Spångavägen.

En ny butiksbyggnad för Coop extra, som omfattar cirka 4000 kvm BTA, byggs i planområdets områdets östra del. Till butiksbyggnaden planeras markparkering och parkeringsdäck i två plan.

Runt butiken och p-däcket anläggs ett sammanhängande bostadshus innehållande cirka 200 bostäder varav 11 radhus, i form av en krans som ramar in en grön bostadsgård på butikens och däckets tak. Alla våningsplan utom bottenvåningen kommer att inrymma bostäder.

Bostadsdelens våningsantal varierar där den lägsta delen är två våningar medan den högsta delen är sju våningar. Några bostäder anläggs som LSS-boende. Planen möjliggör dessutom en ny elnätstation vid fastighetens nordöstra hörn. 

Korsningen Bromstensvägen/Spångavägen byggs om

Stockholms stad sänker och bygger om korsningen Spångavägen-Bromstensvägen från dagens T-korsning till en fyrvägskorsning. Korsningen får nya trafiksignaler och kopplingar till anslutande gång- och cykelbanor. I samband med arbetena utförs även ledningsomläggningar i Bromstensvägen-Spångavägen som anpassas mot en nybyggd kulvert under Mälarbanan och den nya byggnationen inom kvarteret Ferdinand 9.

Busshållplats ”Spångavägen” är indragen under byggtiden

Busshållplats Spångavägen (som är på Bromstensvägen), ligger inom arbetsområdet och har därför dragits in under byggtiden. Stockholms stad har haft en dialog med bussentreprenören om att anordna en tillfällig busshållplats och kommit fram till att det inte går att göra det. Vi ber om ursäkt för den olägenhet det kan innebära för er som reser kollektivt.

Besök sl.se för trafikinformation om kollektivtrafik:

Tidsplan

Stockholms stad genomför markarbetena och ombyggnaden av korsningen. Arbetena beräknas pågå till mars 2024. En del arbeten är väderberoende och därför kan vissa arbeten, som asfaltering, behöva genomföras under våren 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Detaljplanen har fått laga kraft 25 februari 2019.

Byggaktör

KF Fastigheter bygger bostäderna och lokalerna. 

Dipart bygger om korsningen Bromstensvägen/Spångavägen på uppdrag av exploateringskontoret i Stockholms stad.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Joakim Norell
områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 473

Cecilia Åkerström
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 070-370 12 68

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Solhem

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad