• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ökad trafiksäkerhet vid Hornsbergs strand

Kristineberg, Stadshagen

Vid Hornsbergs strand, på fyra platser längs med Lindhagensgatan, har det byggts fartgupp och gångbanan har breddats vid övergångsställena. Syftet var att öka hastighetsefterlevnaden och trafiksäkerheten i området.

Fartgupp och breddade gångbanor

Vi har gjort åtgärder på fyra platser längs med Lindhagensgatan, mellan korsningen med Franzéngatan och korsningen med Nordenflychtsvägen - en sträcka som omfattar fyra kvarter i området Hornsbergs strand.

På alla fyra platserna har det byggts fartgupp (så kallade busskuddar) och breddningar av gångbanan (så kallade öron) vid övergångsställena. Totalt handlar det om 12–13 åtgärder.

Syftet med åtgärderna är att öka hastighetsefterlevnaden (hastighetsgränsen är 30 km/h) och därmed trafiksäkerheten i området. Även framkomligheten för gående i området förbättras.

Påverkan i närområdet

Arbetena kan medföra visst buller och begränsad framkomlighet för bil- och busstrafik samt för gående och cyklister. Vi bygger en eller några få åtgärder i taget för att minimera påverkan på framkomligheten.

Klart hösten 2021

Bygget av åtgärderna startade i juli. Vi bygger en eller ett par åtgärder i taget för att minimera påverkan på framkomligheten. Varje åtgärd tar cirka 2–3 veckor att bygga.

Åtgärderna blev klara november 2021.

Staden genomför projektet

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för projektet. PEAB är entreprenör och Infrakonsult är byggledare för projektet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Stadshagen

Projekt i Kristineberg

Översiktsplan

Uppdaterad