Vy från Stångholmsplatsen, mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Projekt Planerat

Stångholmsbacken

Vårberg

Området kring Stångholmsbacken och del av Vårholmsbackarna utvecklas med flerbostadshus och mer kvalitativa gator och parker samt möjliggör för en större förskola vid Falkholmsgränd.

Bostäder, förskola och ökad trygghet i Vårberg

Längs Stångholmsbacken och vid del av Vårholmsbackarna planeras cirka 490 nya bostäder i flerbostadshus. Vid Falkholmsgränd möjliggörs en ny förskola med åtta avdelningar. Parker och gator planeras att upprustas i syfte att skapa mer kvalitativa och trygga stadsrum. I flerbostadshusens bottenvåningar planeras lokaler för verksamheter eller gemensamhetslokaler för boende. Projektet är ett kompletteringsprojekt i befintlig miljö med målsättning att utveckla en socialt hållbar stadsmiljö, med utgångspunkt i den befintliga bebyggelsemiljöns värden och karaktärsdrag.

Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken ska rivas och ersätts av bostadshus. Parkering löses i garage under gårdar. Stångholmsparken tas i anspråk och nya målpunkter för vistelse utvecklas inom planområdet, dels genom utveckling av parkytan vid Vårholmsbackarna ("Lillholmsparken"), dels genom en ny plats vid skärningen mellan Stångholmsbacken och områdets centrala parkstråket ("Stångholmsplatsen"). Befintlig tunnel under Stångholmsbacken tas bort och gatan ska utformas utifrån att passagen över gatan ska bli trafiksäker.

Projektet är initierat av områdets befintliga tomträttshavare som gemensamt gått samman för att utveckla stadsmiljön kring Stångholmsbacken.

Stockholm växer

Stockholm är en miljonstad om några år. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Projektet bidrar med cirka 490 bostäder i Vårberg med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service och tillgodoser behov av förskoleplatser i stadsdelen. Projektet ger även möjlighet till upprustning av parker och gator, vilket innebär fler kvalitativa stadsrum.

Tidplan

  • Samråd 23 april - 11 juni 2019
  • Granskning nummer 1, 23 september - 20 oktober 2020
  • Granskning nummer 2, 24 november - 21 december 2021
  • Antagande av detaljplan i stadsbyggnadsnämnden 28 april 2022
  • Detaljplanen vann laga kraft 11 november 2022

Byggaktörer

Anders Ivarsson AB
Fastighets AB Senator
Olov Lindgren AB
M2 Asset Management AB
Våtrumsteknik i Skandinavien AB
SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)

Bildgalleri

Vårholmsbackarna. Till höger Stångholmen 1, till vänster Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Stångholmsbacken, väster ifrån. Stångholmen 2 till vänster, Lillholmen till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Ny bebyggelse längs södra sidan av Stångholmsbacken (Bäverholmen), öster om ”Stångholmsplatsen". Bild: Olof Eriksson, Oevis
Ny bebyggelse längs södra sidan av Stångholmsbacken (Bäverholmen), öster om ”Stångholmsplatsen". Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vy från parkstråk, mot nya byggnader inom Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vy från Stångholmsplatsen, mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Idé till gestaltning av förskolans huvudbyggnad samt förrådsbyggnader. Vy mot öster. Bild: Tengbom
”Stångholmsplatsen”. Vy mot norr, söder om Stångholmsbacken. Bild: Karavan
Illustrationsplan, av planområdet. Bild: Urban Minds
Illustrationsplan, av planområdet. Bild: Urban Minds

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Skärholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad