Vy från Stångholmsplatsen, mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Projekt Planerat

Stångholmsbacken

Vårberg

Syftet med projektet är att komplettera området kring Stångholmsbacken, Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna med flerbostadshus samt en ny förskola om åtta avdelningar vid Falkholmsgränd.

Bilder i granskningsförslag

Vårbergsvägen. Ny bebyggelse inom Hasselholmen. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vårholmsbackarna. Till höger Stångholmen 1, till vänster Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Stångholmsbacken, väster ifrån. Stångholmen 2 till vänster, Lillholmen till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Ny bebyggelse längs södra sidan av Stångholmsbacken (Bäverholmen), öster om ”Stångholmsplatsen". Bild: Olof Eriksson, Oevis
Ny bebyggelse längs södra sidan av Stångholmsbacken (Bäverholmen), öster om ”Stångholmsplatsen". Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vy från parkstråk, mot nya byggnader inom Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vy från Stångholmsplatsen, mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Idé till gestaltning av förskolans huvudbyggnad samt förrådsbyggnader. Vy mot öster. Bild: Tengbom
Idé till gestaltning av ”Lillholmsparken”. Vy från söder, mot det södra punkthuset inom Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Karavan
”Stångholmsplatsen”. Vy mot norr, söder om Stångholmsbacken. Bild: Karavan
Illustrationsplan, exklusive östra delen av planområdet med förskola. Bild: Urban Minds

Bostäder, förskola och ökad trygghet i Vårberg

Drygt 600 nya bostäder planeras i området vid Stångholmsbacken, Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna. Ny förskola vid Falkholmsgränd och upprustning av park och gator ingår också i projektet.

Syftet är att tillföra drygt 600 lägenheter i blandad upplåtelseform, och med lokaler i bottenvåningarna samt möjliggöra för trygghetshöjande åtgärder. Inom området prövas även möjlighet att uppföra en förskola med åtta avdelningar. Projektet är initierat av befintliga fastighetsägare och tomträttshavare som gemensamt gått samman för att ta ett helhetsgrepp kring Stångholmsbacken.

Projektet är ett kompletteringsprojekt i befintlig miljö. Utgångspunkten är att skapa attraktiva stadsrum, i kombination med fler bostäder. Bebyggelse, i form av flerbostadshus med lokaler i bottenvåning, prövas längs Stångholmsbacken, Vårholmsbackarna och Vårbergsvägen. Gatorna kompletteras med gång- och cykelbanor. Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken och garagelängor längs Vårbergsvägen rivs och ersätts av bostadshus. Parkering löses under mark.

Stångholmsparken tas i anspråk men parken kommer att ersättas inom planområdet, dels genom en parkyta vid Vårholmsbackarna, dels genom ett torg vid skärningen mellan parkstråk och Stångholmsbacken. Befintliga tunnlar avses tas bort och gatorna kommer utformas utifrån att passagerna över gatan ska bli trafiksäkra.

Stockholm växer

Stockholm är en miljonstad om några år. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Projektet bidrar med 620 bostäder i Vårberg med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service.

Tidplan

Samråd 23 april - 11 juni 2019
Granskning 23 september - 20 oktober 2020
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden 10 december 2020
Antagande av detaljplan i Kommunfullmäktige andra kvartalet 2021

Inblandade aktörer

Anders Ivarsson AB
Brf Hasselholmen 1 
Fastighets AB Senator
Olov Lindgren AB
M2 Asset Management AB
Våtrumsteknik i Skandinavien AB
SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Tidiga skisser i samrådsförslaget

Vårholmsbackarna. Till höger Stångholmen 1, till vänster Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson
Vårbergsvägen. Ny bebyggelse inom Hasselholmen. Bild: Olof Eriksson
Vy från Stångholmsplatsen Bild: Olof Eriksson
Ny bebyggelse längs Stångholmsbacken, södra sidan (Bäverholmen), öster om ”Stångholmsplatsen. Bild: Olof Eriksson
Stångholmsbacken, väster ifrån. Bild: Olof Eriksson
Illustrationsplan, exklusive östra delen av planområdet med förskola. Karavan Landskap
Förslag förskola vid Falkholmsgränd i Vårberg. Bild: Tengbom arkitekter
Planerad förskola Falkholmsgränd i Vårberg. Bild: Tengbom arkitekter
Planerad förskola vid Falkholmsgränd, Vårberg. Bild: Tengbom arkitekter

Kontakt

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Paulina Lindroos

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Skärholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad