dcsimg
Vy från Stångholmsplatsen, mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Projekt Planerat

Stångholmsbacken

Vårberg

Syftet med projektet är att komplettera området kring Stångholmsbacken, Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna med flerbostadshus samt en ny förskola om åtta avdelningar vid Falkholmsgränd.

Bilder i granskningsförslag

Vårbergsvägen. Ny bebyggelse inom Hasselholmen. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vårholmsbackarna. Till höger Stångholmen 1, till vänster Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Stångholmsbacken, väster ifrån. Stångholmen 2 till vänster, Lillholmen till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Ny bebyggelse längs södra sidan av Stångholmsbacken (Bäverholmen), öster om ”Stångholmsplatsen". Bild: Olof Eriksson, Oevis
Ny bebyggelse längs södra sidan av Stångholmsbacken (Bäverholmen), öster om ”Stångholmsplatsen". Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vy från parkstråk, mot nya byggnader inom Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vy från Stångholmsplatsen, mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Idé till gestaltning av förskolans huvudbyggnad samt förrådsbyggnader. Vy mot öster. Bild: Tengbom
Idé till gestaltning av ”Lillholmsparken”. Vy från söder, mot det södra punkthuset inom Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Karavan
”Stångholmsplatsen”. Vy mot norr, söder om Stångholmsbacken. Bild: Karavan
Illustrationsplan, exklusive östra delen av planområdet med förskola. Bild: Urban Minds

Sista chansen att tycka till

Förslaget för Stångholmsbacken (Fokus skärholmen) har bearbetats sedan samråd och ställs ut för granskning 23 september till 20 oktober. Granskningsförslaget innebär i huvudsak cirka 620 nya bostäder kring Stångholmsbacken, Vårbergsvägen, Vårholmsbackarna och ny förskola vid Falkholmsgränd (8 avdelningar). Utveckling av parkmiljöer och gator ingår också. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Granskning pågår 23 september till 20 oktober 2020.

Här kan du titta på förslaget under granskningsperioden:

3d-modellen visar den nya bebyggelsens volymer och placering i förhållande till befintlig, samt storlek och utbredning på nya gator och parker. Den är en övergripande modell och kan därför upplevas ganska ”grov”. Den visar inte exakta markhöjder, utan mer på ett ungefär hur marken höjs kring de tunnlar som tas bort samt hur nya byggnader möter gator och park.

Dina synpunkter ska lämnas senast 20 oktober 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten. Stadsbyggnadsnämnden beräknas kunna godkänna planen den 10 december 2020.

Kort om förändringar i förslaget

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har följande korrigeringar gjorts:

Minskat antal punkthus inom Lillholmen. Sänkt antal våningar på bebyggelse kring Vårholmsbackarna. Skyfallshantering har utvecklats. Utredningar avseende markföroreningar och geoteknik har fördjupats, liksom parkeringsefterfrågan för befintliga boende som påverkas genom att befintliga garage rivs.

Du kan lämna synpunkter från den 23 september till 20 oktober 2020 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret

Box 8314

104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2017-00513

Den som inte framfört synpunkter senast 20 oktober 2020 har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Bostäder, förskola och ökad trygghet i Vårberg

Drygt 600 nya bostäder planeras i området vid Stångholmsbacken, Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna. Ny förskola vid Falkholmsgränd och upprustning av park och gator ingår också i projektet.

Syftet är att tillföra drygt 600 lägenheter i blandad upplåtelseform, och med lokaler i bottenvåningarna samt möjliggöra för trygghetshöjande åtgärder. Inom området prövas även möjlighet att uppföra en förskola med åtta avdelningar. Projektet är initierat av befintliga fastighetsägare och tomträttshavare som gemensamt gått samman för att ta ett helhetsgrepp kring Stångholmsbacken.

Projektet är ett kompletteringsprojekt i befintlig miljö. Utgångspunkten är att skapa attraktiva stadsrum, i kombination med fler bostäder. Bebyggelse, i form av flerbostadshus med lokaler i bottenvåning, prövas längs Stångholmsbacken, Vårholmsbackarna och Vårbergsvägen. Gatorna kompletteras med gång- och cykelbanor. Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken och garagelängor längs Vårbergsvägen rivs och ersätts av bostadshus. Parkering löses under mark.

Stångholmsparken tas i anspråk men parken kommer att ersättas inom planområdet, dels genom en parkyta vid Vårholmsbackarna, dels genom ett torg vid skärningen mellan parkstråk och Stångholmsbacken. Befintliga tunnlar avses tas bort och gatorna kommer utformas utifrån att passagerna över gatan ska bli trafiksäkra.

Stockholm växer

Stockholm är en miljonstad om några år. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Projektet bidrar med 620 bostäder i Vårberg med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service.

Tidplan

Samråd 23 april - 11 juni 2019
Granskning 23 september - 20 oktober 2020
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden 10 december 2020

Inblandade aktörer 

Anders Ivarsson AB
Brf Hasselholmen 1 
Fastighets AB Senator
Olov Lindgren AB
M2 Asset Management AB
Våtrumsteknik i Skandinavien AB
SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Tidiga skisser i samrådsförslaget

Vårholmsbackarna. Till höger Stångholmen 1, till vänster Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson
Vårbergsvägen. Ny bebyggelse inom Hasselholmen. Bild: Olof Eriksson
Vy från Stångholmsplatsen Bild: Olof Eriksson
Ny bebyggelse längs Stångholmsbacken, södra sidan (Bäverholmen), öster om ”Stångholmsplatsen. Bild: Olof Eriksson
Stångholmsbacken, väster ifrån. Bild: Olof Eriksson
Illustrationsplan, exklusive östra delen av planområdet med förskola. Karavan Landskap
Förslag förskola vid Falkholmsgränd i Vårberg. Bild: Tengbom arkitekter
Planerad förskola Falkholmsgränd i Vårberg. Bild: Tengbom arkitekter
Planerad förskola vid Falkholmsgränd, Vårberg. Bild: Tengbom arkitekter

Kontakt

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Skärholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad