Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Studentbostäder nära Bandhagens centrum

Bandhagen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 45 studentbostäder strax söder om Bandhagens centrum. Fastighet som berörs är del av Örby 4:1, utmed tunnelbanespåret.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 45 studentbostäder i ett flerbostadshus intill Bandhagens centrum. Huset placeras längs tunnelbanespåret och planeras få cirka fyra till sex våningar. Befintliga karaktärsdrag i Bandhagen ska respekteras och byggnadens skala och omfattning ska fungera väl med omgivande bebyggelse och landskap.

Förslaget är tänkt att bidra till att stärka Bandhagens centrum genom ökat kundunderlag och en kategori boende som bidrar till liv och rörelse under stora delar av dygnet.

Plandata

Planområdet är beläget vid Fågelstavägens vändplan, mellan tunnelbanan och kvarteren Rustiken 1 och 2, i stadsdelen Bandhagen.

Preliminär tidplan

  • Samråd, kvartal 3 2022
  • Granskning, kvartal 2 2023
  • Antagande, kvartal 4 2023

Byggaktör

Rustika studentbostäder AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jacobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad