Projekt Planerat

Studentbostäder nära Bandhagens centrum

Bandhagen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 50 studentbostäder strax söder om Bandhagens centrum. Fastighet som berörs är del av Örby 4:1, utmed tunnelbanespåret.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 50 studentbostäder i ett flerbostadshus längs tunnelbanespåret strax söder om Bandhagens centrum.

Planförslaget ska ta hänsyn till områdets karaktär och fungera väl med befintlig bebyggelse söder om Bandhagens centrum. Befintlig gångväg intill bostäderna ska fortsatt utgöra del av det nätverk av gröna gångstråk som binder samman stadsdelarna.

Förslaget är tänkt att bidra till att stärka Bandhagens centrum genom ökat kundunderlag och en kategori boende som bidrar till liv och rörelse under stora delar av dygnet.

Plandata

Planområdet är beläget vid Fågelstavägens vändplan, mellan tunnelbanan och kvarteren Rustiken 1 och 2, i stadsdelen Bandhagen.

Tidplan

  • Samråd, 25 april – 5 juni 2023
  • Granskning, preliminärt kvartal 1 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2024

Byggaktör

Rustika studentbostäder AB och Stanwood Haley Properties AB

 

Bilder samrådsförslag

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monika Stenberg

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad