Ett bostadskvarter vid en sluttande väg.
Vy från Valhallavägen. Bild: Sandell Sandberg
Projekt Planerat

Studentbostäder på Körsbärsvägen

Norra Djurgården

Förslaget, som berör fastigheten Roslagsbanan 18, innebär ett tillskott av cirka 200 nya studentbostäder på Körsbärsvägen.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 15 september–12 oktober 2021.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänstens webbplats

Projektfakta

Studentbostäder, kontor och lokaler för kommersiell verksamhet 

Förslaget gör det möjligt att bygga till nuvarande studenthem med en eller två våningar och på så sätt skapa cirka 200 nya studentbostäder. Förutom bostäder föreslås nya kontorslokaler och plats för kommersiell verksamhet.  

Fler studentbostäder och ett rikare stadsliv

Stockholms stad har ett uttalat mål att skapa fler studentbostäder, både på kort och på lång sikt. Projektet bidrar till att uppfylla målet och skapar studentbostäder i ett område med hög efterfrågan.

Förslaget bidrar till att attrahera olika befolkningsgrupper till området och kan vara en del i att skapa en omväxlande stadsbygd med liv och rörelse i direkt anslutning till Kungliga Tekniska högskolan, KTH. 

Parallella uppdrag

För att inte alltför tidigt låsa förutsättningarna föreslås planarbetet utredas vidare med parallella uppdrag. Huvudsyftet med det parallella uppdraget är att utifrån stadsbyggnadskontorets och SSSB:s utgångspunkter belysa olika alternativ av utbyggnad inför en kommande planprocess. 

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planarbetet: 13 juni 2018
  • Parallella uppdrag: tredje till fjärde kvartalet 2018
  • Samråd: 10 november–22december 2020
  • Granskning: 15 september–12 oktober 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2021

Fastighetsägare 

Fastigheten Roslagsbanan 18 ägs av Statens Fastighetsverk och är upplåten med tomträtt till Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Giuliana Conciauro

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad