Projekt Pågående

Studentbostäder vid Ruddammsvägen

Norra Djurgården

Vid korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen har Abacus byggt ett bostadshus med 131 studentbostäder. Framför huset anläggs ett mindre torg med plats för nya träd, planteringar och sittplatser. En del av Ruddammsvägen kommer att rustas upp och en ny busshållplats kommer att anläggas i anslutning till det nya bostadshuset.

Projektfakta

131 studentbostäder och nya torg

I korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen, vid Ruddammen, finns ett nybyggt hus med 131 studentbostäder. Dessutom har vi flyttat och rustat upp en trappa som binder samman Ruddammsvägen med Stickelbärsvägen.

Under 2022 skapar vi två mindre torg framför huset med plats för nya träd, planteringar och sittplatser. Den närmaste delen av Ruddammsvägen rustas upp och vi anlägger en ny busshållplats.

Planerade arbeten

Bostadshuset är färdigställt och inflyttat. 

Under 2022 bygger vi torgen och rustar upp Ruddammsvägen. Trafiken på Ruddammsvägen kommer att ledas om, men arbetena genomförs etappvis så att det hela tiden går att passera platsen både till fots och med fordon.

Alla tidsangivelser är preliminära. 

  1. I första etappen drar vi dagvattenledningar under gatan. Detta innebär schaktningsarbeten, och om det finns berg under marken kan det krävas mindre sprängningar. Eventuella sprängningsarbeten planeras från vecka 13.  
    Innan sprängningarna kommer konsultföretaget Nitro Consult att besiktiga alla byggnader inom påverkansområdet, se karta längre ner på sidan.

  2. I andra etappen finplanerar vi på östra och västra sidan om Ruddammsvägen. Vi sätter plattor, planterar växter och gör färdigt torgytorna. 
  3. I tredje etappen får Ruddammsvägen ny asfalt. 

Hela arbetet planeras att bli färdigt i tredje kvartalet 2022.

Karta över området med påverkansområdet för sprängningar inritat.

I kartan ovan kan du se påverkansområdet för sprängningsarbeten vid Klarbäret. Inom detta område besiktigar Nitro Consult byggnaderna innan sprängningarna kan genomföras. 

På Nitro Consults webbplats kan du läsa mer om besiktningar.

Nitro Consult (nytt fönster)

Bildgalleri

Illustrationsplan. Förslag på placering av nytt hus och markgestaltning. Tengbom
Fotomontage 2 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Fotomontage 1 med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.
Den nya byggnaden sedd från bron över Roslagsbanan. Illustration: Tovatt Architects & Planners
Illustration av den nya byggnaden sedd från Ruddammsvägen. Illustration: Tovatt Architects & Planners

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planeringsskedet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Marit Rosander

Byggledare, konsult

Erik Bengtsson Loord

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Medin Cecilia

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad