Projekt Pågående

Tensta centrum byggs om

Tensta

Vi bygger om Tensta centrum för ett grönare, mer attraktivt och tryggare Tensta för alla.

Projektfakta

Arbetet är indelat i två olika etapper. Den första etappen var en del av satsningen Grönare Stockholm och genomfördes på Tenstagången, Gullingeparken och Taxingeplan 2018–2020. Den andra etappen består av trygghetsskapande åtgärder på Tenstaplan.

Etapp 2: Tenstaplan

Genom att ta bort betongmuren, med tillhörande fundament, ovanför och vid trappan så ökar överblickbarheten och därmed tryggheten. De betonganordningar som det tidigare varit planteringar i kommer tas bort och istället kommer det skapas nya sociala ytor där möjligheten till positiv vistelse på terrassen vid Hagstråket främjas. Detta genom nya bänkar och förbättrad belysning. Även grönområdet i torgets nedre del kommer göras i ordning.

Genomförda arbeten i etapp 1

Tenstagången

Tenstagången har rustats upp med flera olika typer av sittmöbler och annan utrustning, renoverade växtbäddar för träd och förbättrad tillgänglighet. Området kommer också att få bättre belysning.

Gullingeparken

I Gullingeparken har vi gallrat planteringarna för att få mer ljus och för att synliggöra platsens historiska fornlämningar. Vi har även anlagt nya sittplatser, satt upp en ny informationstavla och förbättrat belysningen.

Taxingeplan

Taxingeplan har rustats upp. Bland annat har en ny trätrappa har ersatt den gamla läktartrappan som behövde rivas på grund av för dåligt skick. Torgytan som används för olika typer av evenemang har också utvidgats.

Taxingeplan rustas upp

Projektområde

Kartområde för projektet

Tenstas lokala utvecklingsprogram

Förbättringarna utgår från Tenstas lokala utvecklingsprogram som prioriterar ökad säkerhet och upplevd trygghet, särskilt för kvinnor. Fokus ligger även på att skapa en mer tillgänglig, attraktiv, ren och lekfull utemiljö för alla.

Tidplan

Etapp 1 genomfördes 2018–2020.

Etapp 2 påbörjades 2022 och kommer att färdigställas under hösten 2023.

Galleri

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, gator, torg och naturområden förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad