Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Utveckling av Åkermyntans centrum

Hässelby Villastad

En utveckling av Åkermyntans centrum är i linje med översiktsplanens mål om en god offentlig miljö med levande lokala centrum. Området ligger intill korsningen av Växthusvägen och Lövstavägen. Ett nytt torg i anslutning till centrumet kan med rätt läge och utformning bli en ny mötesplats.

Projektfakta

Vad är det som händer?

Detaljplanen syftar till att utveckla området kring Åkermyntans centrum till ett levande och attraktivt stadsdelscentrum. Detta genom att möjliggöra för cirka 400 bostäder, centrumverksamhet och drivmedelsstation på fastigheterna Åkermyntan 8, Åkermyntan 9 samt Kärrliljan 1.

Varför händer det?

All utveckling inom området ska stödja centrumfunktionen, vilket är det som primärt motiverar en planläggning. Ett nytt torg i anslutning till centrumet kan med rätt läge, storlek och utformning bli en ny mötesplats, som vidgar utbudet av de sociala vistelseytorna i stadsdelen.

Preliminär tidplan

  • Start-PM augusti 2022
  • Samråd augusti 2023
  • Granskning september 2024
  • Antagande SBN januari 2025

Inblandade aktörer

Fastigheterna Åkermyntan 8, 9 samt Kärrliljan är i privat ägo. Hässelby villastad 14:33 och 15:35 ägs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad