Visionsbild för Axelsbergs centrum. Bild: Joliark/Lennart Ericsson
Projekt Planerat

Utveckling av Axelsbergs centrum

Hägersten

En ny detaljplan planeras för Axelsbergs centrum för att ge ett bättre fungerande centrum med bostäder och kommersiella lokaler vid Hägerstens torg.

Bildgalleri

Illustrerad plan över område ur fågelperspektiv.
Illustrationsplan för Axelsbergs Centrum. Illustration: Sweco
Flygfoto över området med föreslagen bebyggelse inritad.
Flygfoto över området med föreslagen bebyggelse inritad. Bild: Joliark/Lennart Ericsson
Visionsbild för Axelsbergs centrum. Bild: Joliark/Lennart Ericsson
Visionsbild för Axelsbergs centrum. Bild: Joliark/Lennart Ericsson

Projektfakta

Axelsbergs centrum utvecklas med nytt torg och bostäder

Axelsbergs centrum ligger på båda sidor om Selmedalsvägen. Idag utgör en gångtunnel under vägen förbindelsen mellan de båda delarna. I den södra delen finns tunnelbana, apotek och vårdcentral vid Axelsbergs torg. I den norra delen finns en livsmedelsaffär, mindre butiker samt samlingslokaler vid Hägerstens Torg. Området har ett attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik.

Planen syftar till att utveckla Axelsbergs centrum genom fler bostäder och ett centrumområde med en större sammanhängande torg- och parkyta. De utvecklade offentliga rummen och verksamhetslokalerna i bottenvåningarna ska skapa förutsättningar för möten och ett levande och tryggt stadsdelscentrum som befolkas under dygnets alla timmar.

Torg och väg i samma nivå

Förslaget innehåller ett nytt Hägerstens torg, ny trafiklösning, nya och utvecklade centrumbyggnader med lokaler för verksamheter i markplan samt bostäder.

Ett mer sammanhängande stadsrum ska skapas genom att Selmedalsvägen sänks och torgytan höjs så att de är på samma nivå. Från tunnelbanan ska man kunna gå direkt ut på torget, då den nuvarande gångtunneln under vägen tas bort. Ett gångstråk till tunnelbanestationen och säkra övergångar för gående skapas längs vägen.

Selmedalsvägen blir en stadsgata, vilket innebär att den smalnas av och blir underordnad torget. Fotgängare och cyklister prioriteras i gaturummet. På så sätt blir torget bättre integrerat med Axelsbergs station än den lösning som finns idag.

Längs Selmedalsvägens södra sida skapas några parkeringsplatser.

Ny centrumbyggnad med lokaler och bostäder

Den föreslagna centrumbyggnaden är placerad på gränsen mellan torg och park. Huset består av en bas på en våning och fyra huskropparna som varierar mellan sex och tio våningar. Ovanpå centrumbyggnadens verksamhetslokaler skapas cirka 120 lägenheter med ett, två eller tre rum och kök. Huskropparna kopplas ihop genom basen, en sockelvåning, med möjlighet till privata gårdar med grönska för de boende.

Entréerna till bottenvåningens matvarubutik, café, restaurang och butikslokaler vänder sig mot torget i söder. Åt norr vänder sig huset mot park och grönska. Här sker också inlastningen till lokalerna. På husets gavlar mot öst och väst ska trappor finnas som leder upp till bostadsgårdarna. Lägenheternas balkonger ska vara indragna och ligger antigen åt torget i söder eller mot parken i norr.

Centrumbyggnadens gröna fasad är uppbyggd i två lager – en inre kärna bakom ett halvtransparent yttre skikt av till exempel lackerad sträckmetall. Genom lagrens samverkan skapas en luftig volym.

I garage under jord skapas 49 parkeringsplatser för boende och 13 parkeringsplatser för besökare till de kommersiella verksamheterna.

Bostäder och nytt uttryck för befintligt hus

Vid torgets västra del ligger ett hus som idag innehåller lokaler vända mot det nedsänkta torget. Huset behålls men får ett nytt uttryck. Huskroppen, som delvis hamnar under mark när torgytan höjs, byggs på med en lokal i hörnläge mot Selmedalsvägen och bostäder i två plan. Cirka 17 lägenheter planeras, om ett rum och kök. Bredvid lokalen i bottenvåningen skapas en portik, en förhall på pelare, från torgytan upp till bostadsgården och entrén för de boende. Byggnaden får en mer sluten sida mot bostadsgården i väster och en mer öppen mot torget i öster.

Byggaktörer

  • Lennart Ericsson Fastigheter äger den nuvarande centrumbebyggelsen och ansvarar för förslaget på den nya centrumbyggnaden och den utvecklade byggnaden vid torgets västra del. 
  • Stockholms stad ansvarar för förslaget om ett nytt torg, ny trafiklösning samt park- och grönområden.

Samråd juni-augusti 2018

Planförslaget för Axelsbergs centrum var på samråd 19 juni-26 augusti 2018. Samrådsmöte i form av öppet hus hölls måndagen den 20 augusti.

Just nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som kommit in under samrådet. Dessa kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.

Granskning och antagande

  • Granskning: mars 2021 (preliminärt)
  • Antagande: september 2021 (preliminärt)

Historik

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i maj 2000 att ett program för Axelsberg och Örnsberg skulle tas fram för bostäder och förskolor. Plansamråd för Axelsbergs centrumområde med överdäckning av tunnelbanestationen genomfördes i oktober-november 2005. Detaljplaneförslaget var utställt i början av 2007 men låg vilande 2008-2014 i avvaktan på ett genomförandeavtal mellan Trafikförvaltningen (före detta SL) och Stockholms stad om en eventuell överdäckning av tunnelbanan.

2014 återupptogs planarbetet med två större förändringar. Planområdet delades upp i två detaljplaner: planens västra del (Fader Bergström) omarbetas och utvidgas. Den norra delen är den nu aktuella för Axelsbergs centrum. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2015 om ny inriktning för projektet med ett omarbetat centrum. Överdäckning av tunnelbanan är inte aktuellt i nuläget.

Frågor och svar

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet i projektet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad