En torgyta med försäljning, folk som går och några träd. I bakgrunden syns ett större flerbostadshus.
Vy västerut över torget från Selmedalsvägens nivå. Illustration: Jägnefält Milton
Projekt Planerat

Utveckling av Axelsbergs centrum

Hägersten

En ny detaljplan planeras för Axelsbergs centrum för att ge ett bättre fungerande centrum med bostäder och verksamhetslokaler. Samtidigt vill planen förbättra kopplingen mellan Selmedalsvägen och Hägerstens torg samt stärka grönstråket längs med Hägerstens Allé.

Bildgalleri

Sex höghus längs med en bilväg, huset längst bort är det högsta huset.
Vy från väster längs Selmedalsvägen. Illustration: Jägnefält Milton
Ett höghus, runtomkring finns lägre flerbostadshus och bilvägar.
Vy från öster längs Hägerstensvägen. Illustration: Jägnefält Milton
Illustration av ett höghus.
Vy mot centrum längs befintlig gångväg nor om befintliga bostäder väster om planområdet. Illustration: Jägnefält Milton

Projektfakta

Axelsbergs centrum utvecklas med nytt torg och bostäder

Axelsbergs centrum ligger på båda sidor om Selmedalsvägen. I dag utgör en gångtunnel under vägen förbindelsen mellan de båda delarna. I den södra delen finns tunnelbana, apotek och vårdcentral vid Axelsbergs torg. I den norra delen finns en livsmedelsaffär, mindre butiker samt samlingslokaler vid Hägerstens Torg. Området har ett attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik.

Planen syftar till att utveckla Axelsbergs centrum genom fler bostäder och ett centrumområde med en större sammanhängande torgyta och parkyta. De utvecklade offentliga rummen och verksamhetslokalerna i bottenvåningarna ska skapa förutsättningar för möten och ett levande och tryggt stadsdelscentrum som befolkas under dygnets alla timmar.

Ny centrumbyggnad med lokaler och bostäder

Cirka 120 lägenheter och verksamhetslokaler motsvarande omkring 2 600 kvadratmeter planeras runt Axelsbergs centrum.

Den nya bebyggelsen anpassas till den befintliga strukturen genom att befintliga byggnader varsamt byggs på i 1–2 våningar. En ny byggnad i upp till 24 våningar planeras i den östra delen av planområdet, i samma riktning som befintlig bebyggelse norr om Selmedalsvägen.

Den höga byggnaden placeras i anslutning till befintliga gators läge och höjd och kommer att vara synlig på långt håll. Den kommer att utgöra en ny referens till Axelsberg från många platser i staden och bli ett nytt landmärke i stadsbilden.

Den tillkommande bebyggelsens gestaltning, fasadmaterial och färgsättning anpassas till den befintliga bebyggelsens karaktär och kulturhistoriska värden.

Byggaktörer

  • Lennart Ericsson Fastigheter äger den nuvarande centrumbebyggelsen och ansvarar för förslaget på den nya centrumbyggnaden och den utvecklade byggnaden vid torgets västra del.
  • Stockholms stad ansvarar för förslaget om ett nytt torg, ny trafiklösning samt parkområde och grönområden.

Preliminär tidplan

  • Samråd kvartal 2 2018
  • Granskning kvartal 3 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden kvartal 4 2021
  • Laga kraft (om ej överklagad) kvartal 1 2022

Områdets historik

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i maj 2000 att ett program för Axelsberg och Örnsberg skulle tas fram för bostäder och förskolor. Plansamråd för Axelsbergs centrumområde med överdäckning av tunnelbanestationen genomfördes i oktober-november 2005. Detaljplaneförslaget var utställt i början av 2007 men låg vilande 2008-2014 i avvaktan på ett genomförandeavtal mellan Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Stockholms stad om en eventuell överdäckning av tunnelbanan.

2014 återupptogs planarbetet med två större förändringar. Planområdet delades upp i två detaljplaner: planens västra del (Fader Bergström) omarbetas och utvidgas. Den norra delen är den nu aktuella för Axelsbergs centrum. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2015 om ny inriktning för projektet med ett omarbetat centrum. Överdäckning av tunnelbanan är inte aktuellt i nuläget.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet i projektet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Amanda Viklund

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad