Flygvy över del av området med ny bebyggelse, illustration.
Visionsbild av del av området framtagen under jämförelseförfarande. Projektidéerna kommer att bearbetas under arbetet med detaljplanen. Illustration: AART Arkitekter/Kungsladan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Nälstastråket

Vällingby

Syftet med detaljplanen är att pröva ny bebyggelse vid Nälstastråket. I förslaget ingår flerbostadshus, radhus och utveckling av parkstråket.

I förslaget ingår cirka 440 bostäder i form av flerbostadshus och radhus samt möjlighet till verksamheter i bottenvåningen. Bostäderna planeras att upplåtas som bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. Byggnaderna planeras att utföras i en låg skala som är anpassad till den befintliga bebyggelsen.

Dessutom föreslås en utveckling av det befintliga parkstråket, Nälstastråket, som rekreationsstråk med nya mötesplatser, bevarade ekologiska samband och nya gång- och cykelkopplingar. Målet är att området ska utvecklas till en attraktiv, levande och varierad plats med hög arkitektonisk kvalitet.

Översikt över området med planområdet markerat med rött.
Detaljplaneområdet, ungefärlig storlek.

Planområdet föreslås bestå av sju kvarter med bostadsbebyggelse. Parkeringsbehovet ska lösas i underjordiska garage inom planområdet. Bottenvåningar ska utföras med omsorg och särskild hänsyn till parkstråkets offentliga karaktär. Även rummen mellan byggnaderna måste utformas med hänsyn till parken. Planområdets exakta avgränsning kommer att utarbetas under planarbetet.

Planförslaget ska bidra till en variation av byggnader med en tydlig front mot Vinstavägen och Skattegårdsvägen. Lokaler i bottenvåningar i strategiska lägen ska bidra till aktiva fasader och skapa mer liv och rörelse. Den tillkommande bebyggelsen ska också bidra till att Vinstavägen utvecklas från genomfartsled till en tryggare, tätare och mer urban gata.

Den nya bebyggelsen ska på ett medvetet sätt förhålla sig till befintlig bebyggelsestruktur, och ska anpassas till landskapsrummet och bidra till att förstärka entréerna in till parkstråket. Planförslaget ska även bidra till väl utformade offentliga rum.

Bilder

Vy mot bostäder och grönytor, barn i rörelse, illustration.
Visionsbild av del av området framtagen under jämförelseförfarande. Projektidéerna kommer att bearbetas under arbetet med detaljplanen. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Område med bostadshus i olika förfaranden, gångstråk, människor i rörelse, illustration.
Visionsbild av del av området framtagen under jämförelseförfarande. Projektidéerna kommer att bearbetas under arbetet med detaljplanen. Illustration: Ettelva Arkitekter.
Område med flerbostadshus med fasader i trä, gångstråk, människor i rörelse, illustration.
Visionsbild av del av området framtagen under jämförelseförfarande. Projektidéerna kommer att bearbetas under arbetet med detaljplanen.
Översikt över området med planerade kvarter markerade med bokstäver.
Karta som visar gränserna för de sju planerade kvarteren A–G. Ledningsstråket ligger inom de områden som är markerade med rosa, med begränsade bebyggelsemöjligheter. Vattendraget är markerat med blått.

Grönytor och vatten

En naturvärdesinventering behöver tas fram under planarbetet, då planområdet innehåller träd och naturmiljöer med potentiellt höga naturvärden. Därutöver behöver dagvatten- och skyfallshanteringen i området utredas noggrant med tanke på befintliga markförhållanden och att det finns en betydande översvämningsrisk i delar av planområdet. 

Kommunikationer

Framkomlighetsstrategin ska tillämpas i utvecklingen av området, bland annat genom förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Nälstastråket har potential att bli en viktig del av ett lokalt och regionalt cykelnätverk. Därför är målet att utveckla cykel- och gångvägarna genom Nälstastråket med ökade möjligheter för aktivitet och rekreation.

Översiktsplanen

Stadens översiktsplan beskriver hur bebyggelse, mark- och vattenområden kan användas, utvecklas och bevaras på lång sikt. Enligt den har Nälsta vissa möjligheter till stadsutveckling, framför allt i samband med nedmonteringen av kraftledningen i Nälstastråket. I stråkets nordvästra del finns dessutom möjligheter till kompletteringsbebyggelse samtidigt som stråket bör utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde med stärkta samband mellan Nälsta och Vällingby.

Nälstastråket och området för förslaget till ny detaljplan ligger i Hässelby-Vällingby där det bedöms finnas möjligheter till stadsutveckling. Det innebär att området kan utvecklas med bostäder, arbetsplatser, centrumfunktioner, kultur, service och gator.

Nälstastråket är också identifierat som en av stadens viktiga mötesplatser. Dessa platser har stor betydelse för att uppnå målet om en sammanhängande stad och en god offentlig miljö. Ett mål med dessa mötesplatser är att de ska bidra till att människor med varierande bakgrund möts, samtidigt som stadsdelarnas lokala identitet stärks.

Undersökningar

Den 27 och 28 april 2023 genomfördes geotekniska undersökningar inom Nälstastråket.

De geotekniska undersökningarna utfördes för att kunna ge information om tomten bedöms vara byggbar ur ett geotekniskt perspektiv med avseende på bland annat ras och skred.

Undersökningarna utfördes på cirka 10–12 platser. Ingreppen i marken var i storleksordningen 5 centimeter i diameter och återfylldes sedan. Undersökningarna utfördes med borrbandvagn med måtten 3,8 x 2 meter med en vikt på cirka 2,5–3 ton.

I samband med borrningar installerades även ett grundvattenrör av stål. Grundvattenröret kommer avläsas månadsvis i minst 12 månader.

Undersökningen utfördes av NREP på uppdrag av Stockholms stad.

Under mars–juni 2023 pågick inventering av grodor och fåglar vid Nälstastråket. Syftet var att ta reda på vilka grodor och fågelarter som finns inom och intill området där ny bebyggelse planeras och för att se vilka konsekvenser exploateringen kan få för djurlivet.

Resultatet ligger till grund för planarbetet samt kompensationsåtgärder och eventuella skyddsåtgärder. Inventeringarna kommer att finnas tillgängliga i och med samråd om den planerade detaljplanen. Samrådet planeras till slutet av 2023. Under samrådet finns möjlighet till insyn i projektet och tillfälle att lämna synpunkter.

Tidsplan

  • Beslut om att påbörja arbetet med ett förslag till detaljplan, start-PM december 2021
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter har flyttats till december 2024 istället för mars 2024 som tidigare meddelats
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: Har ändrats till december 2025 istället för mars 2025 som tidigare meddelats 
  • Beslut om antagande av planen: Har ändrats till april 2026 istället augusti 2025 för som tidigare meddelats 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Rhoda Hersson-Ringskog
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 421

Frida Månsson
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 405

Jennifer Von Hofsten
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 610

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Stadsutvecklingsområde Vinsta-Johannelund

Projekt i Vällingby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad