Suterränghus i tre våningar vid en gata. Bilar, träd och gångbana upp till husets baksida. Foto
Byggnaden som ska bli permanent förskola.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Panncentral i Råcksta blir förskola

Råcksta, Vällingby

På fastigheten Räknetabellen 3 i Råcksta finns i dag en förskola inrymd i en före detta panncentral. Den nya detaljplanen innebär att förskoleverksamheten, som idag är beviljad med tidsbegränsat lov, utökas och permanentas. Syftet är också att utöka förskolans lekytor. Planen har vunnit laga kraft.

Ökat behov av förskolor

Råcksta växer med fler bostäder och förskolor behöver planeras i takt med att bostäder byggs. Panncentralen är ett viktigt tillskott för att möta det ökade behovet av förskoleplatser idag och i framtiden.

I den nya detaljplanen utökas förskoleverksamheten i den gamla panncentralen som idag inrymmer en förskola med ett tidsbegränsat tillstånd. Detta möjliggör ett permanent lov för verksamheten och att den nuvarande förskoleverksamheten på översta våningen kan utökas till att bedrivas även på mellanplanet. Med större förskoleverksamhet ökar behovet av gårdsyta och därför har byggaktören ansökt om att få använda mer av stadens mark.

Den beslutade detaljplanen innebär att den utökade gården tar del av parkmark på Grimsta 1:2 och del av intilliggande bostadsgård på Räknemaskinen 2 i anspråk. Målet är att förskolegården ska bevara den naturkaraktär som idag finns på platsen. I planen ingår dessutom att utreda eventuella föroreningar och att marken är lämplig att användas för förskoleverksamhet. I det nedersta planet i befintlig byggnad föreslås nuvarande verksamhet att fortsätta.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Räknetabellen 3, Räknemaskinen 2 och del av fastigheten Grimsta 1:2.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 15 december 2021.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 11 november 2021.
  • Granskning: 24 mars–27 april 2021.
  • Samråd: 14 april–25 maj 2020.
  • Start-PM: 28 mars 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Frida Månsson
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 405

Projekt i Råcksta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad