dcsimg
Projekt Planerat

Vårbergsvägen

Vårberg

Omvandling av Vårbergsvägen från transportled till gata kantad med stadsbebyggelse. Cirka 1200-1400 nya bostäder samt utredning av plats för ny skola, vård- och omsorgsboende samt förskolor.

Bilder samrådsförslag Vårbergsvägen

Flygbild över Vårbergsvägen sett från sydväst. Tovatt Architects & Planners
Flygbild över Vårbergsvägen sett från sydväst. Tovatt Architects & Planners

Projektfakta

1200 - 1400 nya bostäder

Det aktuella fokusområdet omfattar delen mellan Ekholmsvägen och Vårbergs sjukhem och är ett relativt stort område där staden ser en potential för en samlad ny bebyggelse, som tillsammans med övriga pågående planer längs Vårbergsvägen kan bidra till att omvandla området från en gles och överstor trafikstruktur till en mer integrerad del i Skärholmen och Vårberg.

Intill området ligger Vårbergs IP som kommer utvecklas till ett regionalt idrottscentrum med nya idrottslokaler och rustade fotbollsplaner. I fokusområdet ingår även utredning av en ny grundskola.

Inom området finns stora befintliga gröna kvalitéer i form av park och ekområden som kan utvecklas än mer för att bli värdefulla tillgångar för den nya och befintliga bebyggelsen.

Vårbergsvägen är ett utpekat större utredningsområde inom Fokus Skärholmen där staden ska pröva större och mer flexibla detaljplaner.

Omvandling av Vårbergsvägen 

Projektet kan bidra till att stärka kopplingarna mellan Skärholmens centrum – Vårby Gård och Vårberg samt lokala målpunkter som Vårbergs IP, Vårbergs sjukhem, Skärholmens centrum och områdets skolor.

Visionen för förslaget är att skapa en ny sammanhållen årsring längs Vårbergsvägen som utgår från befintliga kvalitéer men som också tillför nya som saknas i området genom att omvandla vägen från en gles matargata till en mer stadsmässig gata och en mer allsidig boendemiljö där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans skapar förutsättningar för en levande livsmiljö för boende och besökare. Det innebär att Vårbergsvägens läge justeras något och får ny karaktär med plats för gång- och cykeltrafikanter i gaturummet.

1200-1400 nya bostäder

Förslaget innehåller mellan 1200-1400 nya bostäder varav cirka 210 i Stockholmshus, en ny F-9 skola för cirka 900 elever, två nya förskolor, en utbyggd förskola samt vård- och omsorgsboenden. Två olika alternativa förslag visas för sjukhemmet. Ena förslaget redovisar delvis rivning av anläggningen och det andra visar en rivning av hela. Boulehall inom gällande plan för idrottsplatsen är föreslagen att flyttas till ny plats för att möjliggöra större sammanhängande skolgård.

Strukturen syftar till att skapa olika typer av offentliga och privata rum, anpassade till och sprungna ur platsens befintliga kvalitéer och förutsättningar. Samtidigt lämnas utrymme för flexibilitet inom den enskilda tomten. De rumsliga huvudidéerna utgår från att Vårbergsvägen får förutsättningar att bli ett tryggt stråk med stadskvalitéer genom väldefinierade stadsrum med varierande upplevelser för förbipasserande. Utmed den nya stadsgatan varieras bebyggelsen i höjd och bredd, med entréer från gatan, upphöjda bottenvåningar med inslag av lokaler och en sekvens av olika typer av rum.

Den nya bebyggelsen formar tillsammans med den befintliga en tät struktur med en tydlig stadsfront med södervända fasader mot ett stråk bestående av natur, parker samt byggnader och ytor med sociala funktioner söder om Vårbergsvägen.

Vårbergsvägen vävs samman med Vårberg 

Det öst-västliga parkstråket från Vårbergstoppen i väster, förbi idrottsplatsen och Västerholmsparken, vidare till Perennparken, mot entrén till Sätraskogens naturreservat förstärks genom att nya målpunkter adderas och befintliga utvecklas. En serie av nord-sydliga stråk förstärks rumsligt i dess olika karaktär, gröna så väl som urbana, och får nya målpunkter. Stråken förstärker även kopplingar med omkringliggande strukturer. Detta skapar i sin tur förutsättningar för trygga stråk som väver samman Vårbergsvägen med Vårberg till en ny helhet, så väl som att mötet med Vårby Gård i Huddinge förstärks.

Preliminär tidplan

Samråd: 5 september – 17 oktober 2017.
Granskning: hösten 2020.
Antagande: vintern 2020/2021

Byggaktörer

ByggVesta, Svenska Bostäder, Mecon, Bolite och Sisab

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Åberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad