Projekt Vårbergsvägen. Visionsbild över det nya torget där flera rörelsestråk möts. Karavan Landskapsarkitekter.
Projekt Planerat

Vårbergsvägen

Vårberg

Omvandling av Vårbergsvägen från transportled till gata kantad med stadsbebyggelse. Cirka 1500 nya bostäder samt utredning av plats för ny skola, vård- och omsorgsboende samt förskolor. Planen har fått laga kraft.

Projektfakta

1500 nya bostäder

Det aktuella området omfattar delen mellan Ekholmsvägen och Vårbergs sjukhem. Det är ett relativt stort område där staden ser en potential för en samlad ny bebyggelse, som tillsammans med övriga pågående planer längs Vårbergsvägen kan bidra till att omvandla området från en gles och överstor trafikstruktur till en mer integrerad del i Skärholmen och Vårberg.

Intill området ligger Vårbergs IP som kommer utvecklas till ett regionalt idrottscentrum med nya idrottslokaler och rustade fotbollsplaner. I fokusområdet ingår även utredning av en ny grundskola. 

Inom området finns stora befintliga gröna kvalitéer i form av park och ekområden som kan utvecklas än mer för att bli värdefulla tillgångar för den nya och befintliga bebyggelsen.

Vårbergsvägen är ett utpekat större utredningsområde inom Fokus Skärholmen där staden ska pröva större och mer flexibla detaljplaner.

Omvandling av Vårbergsvägen 

Projektet kan bidra till att stärka kopplingarna mellan Skärholmens centrum – Vårby Gård och Vårberg samt lokala målpunkter som Vårbergs IP, Vårbergs sjukhem, Skärholmens centrum och områdets skolor

Visionen för förslaget är att skapa en ny sammanhållen årsring längs Vårbergsvägen som utgår från befintliga kvalitéer men som också tillför nya som saknas i området genom att omvandla vägen från en gles matargata till en mer stadsmässig gata och en mer allsidig boendemiljö där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans skapar förutsättningar för en levande livsmiljö för boende och besökare. Det innebär att Vårbergsvägens läge justeras något och får ny karaktär med plats för gång- och cykeltrafikanter i gaturummet.

1500 nya bostäder

Planen innebär mellan 1500 nya bostäder varav cirka 210 i Stockholms hus. Utöver bostäder och lokaler för centrumändamål möjliggör planen skolor, förskolor och boulehall. Boulehallens placering ska möjliggöra för större sammanhängande skolgård och samtidigt skapa samlad bebyggelsestruktur vid sportanläggningen. Förändring efter samrådet innebär även att Vårbergs sjukhem bevaras i sin helhet och att det där bland annat medges skolverksamhet, vård- och omsorgsboenden. Planområdet omfattar sedan granskningsskedet även en torrdamm för hantering av översvämningar samt skyfall och är belägen invid Vårbergs IP.

Strukturen syftar till att skapa olika typer av offentliga och privata rum, anpassade till och sprungna ur platsens befintliga kvalitéer och förutsättningar. Samtidigt lämnas utrymme för flexibilitet inom den enskilda tomten. De rumsliga huvudidéerna utgår från att Vårbergsvägen får förutsättningar att bli ett tryggt stråk med stadskvalitéer genom väldefinierade stadsrum med varierande upplevelser för förbipasserande. Utmed den nya stadsgatan varieras bebyggelsen i höjd och bredd, med entréer från gatan, upphöjda bottenvåningar med inslag av lokaler och en sekvens av olika typer av rum.

Den nya bebyggelsen formar tillsammans med den befintliga en tät struktur med en tydlig stadsfront med södervända fasader mot ett stråk bestående av natur, parker samt byggnader och ytor med sociala funktioner söder om Vårbergsvägen.

Vårbergsvägen vävs samman med Vårberg 

Det öst-västliga parkstråket från Vårbergstoppen i väster, förbi idrottsplatsen och Västerholmsparken, vidare till Perennparken, mot entrén till Sätraskogens naturreservat förstärks genom att nya målpunkter adderas och befintliga utvecklas. En serie av nord-sydliga stråk förstärks rumsligt i dess olika karaktär, gröna så väl som urbana, och får nya målpunkter. Stråken förstärker även kopplingar med omkringliggande strukturer. Detta skapar i sin tur förutsättningar för trygga stråk som väver samman Vårbergsvägen med Vårberg till en ny helhet, så väl som att mötet med Vårby Gård i Huddinge förstärks.

Preliminär tidplan

Laga kraft 5 april 2023
Antagande i kommunfullmäktige: juni 2022
Granskning: 16 september– 13 oktober 2020
Samråd: 5 september – 17 oktober 2017

Byggaktörer

Bolite, ByggVesta, Landia, Mecon Bostad, Peab, Sisab, Sveafastigheter, Svenska Bostäder, Wästbygg och Åke Sundvall. 

Bilder

Fasad kvarter mot torg. Bild: Brunnberg & Forshed
Visionsbild som visar Vårbergs sjukhem och bebyggelsen vid anläggningen och dess koppling till gröna parkstråk. Bild: Tovatt Architects & Planners
Projekt Vårbergsvägen. Visionsbild över det nya torget där flera rörelsestråk möts. Karavan Landskapsarkitekter.
Fasad kvarter mot Vårbergsvägen. Bild: White arkitekter
Föreslagen fasad mot befintlig bebyggelse i Eldholmen. Bild: Larsson Arkitekter AB
Illustrationsplan Vårbergsvägen. Bild: Tovatt Architects and planners
Visionsbild över bibehållen gräsyta för aktivitet, lek och lugn i parkområdet. Bild: Karavan Landskapsarkitekter.
Översikt över park och natur på allmän plats, markerade i orange. Bild: Karavan Landskapsarkitekter.
Översikt över nya platser och torg på allmän plats, markerade i orange. Bild: Karavan Landskapsarkitekter.
Illustrationsplan över Pelousen, parken söder om delområde 4. Bild: Karavan Landskapsarkitekter
Flygbild över planförslaget sett från sydväst. Tovatt Architects & Planners
Flygbild över planförslaget sett från sydost. Bild Tovatt Architects and Planners
Visionsbild som visar hur ny föreslagen bebyggelse norr om Vårbergsvägen. Bild: Karavan Landskapsarkitekter
Visionsbild bebyggelse kring nya torget i korsningen Vårbergsvägen Svanholmsvägen koppling till Vårbergs IP. Karavan Landskapsarkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad