Flygbild över Stadshagen.
Flygbild över Stadshagen. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret.
Projekt Pågående

Bostäder, skola och förskolor i Stadshagen

Stadshagen

Stadshagen på nordvästra Kungsholmen har närhet till både kollektivtrafik, gröna ytor, parkstråk och vatten. Här finns det potential att skapa en framtida tät, grön och attraktiv stadsdel att bo, arbeta, vistas och gå i skola i. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation pågår.

Pågående och planerade arbeten

Projektfakta

En stadsdel som sjuder av liv och rörelse

Stadshagen omvandlas till en tätare och en med övriga staden bättre integrerad stadsdel, med ett blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv.

Stadshagen utvecklas med cirka 1775 bostäder, varav cirka 500 är hyresrätter och cirka 245 är studentbostäder. Detaljplanen innehåller även gruppboende och kollektivboende

Ny skola och ytor för idrott centralt i området

En ny grundskola planeras för cirka 750 elever samt 5 nya förskolor med totalt 20 avdelningar. Idrotten är ett fortsatt dominerade inslag i Stadshagen med en 11-spelsplan och en 7-spelsplan för fotboll samt en tennishall under mark.

Vid stadsbyggnadsnämnden den 9 juni 2022 beslutade nämnden att staden ska utreda möjligheten att uppföra en 11-spelsplan inom Kristinebergs strandpark som ersättning för minskade idrottsytor på nya Stadshagens IP. Ärendet hanteras som ett separat planärende. När ersättningsytan är färdigbyggd kommer det byggas bostäder och en ny idrottsplats efter att Stadshagens IP rivits.

Ett parkeringsgarage med 250‑300 parkeringsplatser byggs centralt i området i anslutning till Stadshagens IP.

S:t Göransgatan utvecklas till stadsgata

S:t Göransgatan utvecklas till ett sammanhållet stads- och gaturum med ett betydande inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna, så att bebyggelsen bidrar till upplevelserika gator som sjuder av liv och rörelse.

Treuddstorget växer fram

I korsningen S:t Göransgatan/Mariedalsgatan kommer ny bebyggelse med lokaler i bottenplan ut mot gatan. I anslutning till de nya husen bygger Stockholms stad ett nytt torg – Treuddstorget, som utrustas med sittytor och grönska. Delar av torget kommer att öppnas senare under hösten 2023.

Den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen på Mariedal 1 vid Karlbergssjöns strand bevaras.

Utveckling och upprustning av park och naturmark

Nya parker och torg planeras samt nya gångkopplingar i sydvästlig/nordostlig riktning samt gångstig ned till Karlbergssjön. Stadshagen får tydliga entréer i öst och väst samt ett centralt torg vid en av tunnelbanenedgångarna. Den befintliga park- och naturmark rustas upp och nya parker och torg byggs. Parker, lekplatser och promenadstråk samt naturmarken på Stadshagsklippan knyts ihop till ett sammanhållet grönt stråk.

 

Ny bebyggelse samt om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse

Området förtätas genom ny bebyggelse samt om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse. Marken i området ägs till stor del av Stockholms stad och har markanvisats till fjorton byggaktörer:

Utöver de byggaktörer som fått markanvisningar deltar även andra markägare:

Tidplan

  • Detaljplanen för Stadshagen vann laga kraft 14 november 2018.
  • S:t Göransparken och har omdisponerats och rustats upp.
    Läs mer om upprustning av S:t Göransparken, Stockhoms stads webbsida
  • Byggnation av bostäder pågår i området, läs mer ovan.
  • Arbeten pågår med att rusta upp delar av Hornsbergs Strand, Kungsholms Strand och Mariedalsvägen. Arbetena utförs av Veidekke.
  • Arbetena pågår med att bygga om i anslutning till entréerna till tunnelbanans biljetthall vid Kellgrensgatan / S:t Göransgatan. Arbetena utförs av JVAB.

Bildgalleri

Illustration som visar olika funktioner inom Stadshagen, exempelvis lokaler, bostäder, service med mera.
Illustration som visar olika funktioner inom Stadshagen, exempelvis lokaler, bostäder, service med mera.
Illustration som visar parker och grönstråk
Illustration som visar parker och grönstråk
Illustrationsplan Stadshagen, där byggaktörer framgår.
Illustrationsplan Stadshagen
Foto på fysisk modell
Foto på fysisk modell
olhems hus i trä på Rasbranten i Stadshagens västra del. Illustration Gipp Arkitektur.
Folhems hus i trä på Rasbranten i Stadshagens västra del. Illustration Gipp Arkitektur.
Folhems hus i trä på Rasbranten i Stadshagens västra del. Illustration Gipp Arkitektur.
Folhems hus i trä på Rasbranten i Stadshagens västra del. Illustration Gipp Arkitektur.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna. Detaljplanen vann laga kraft 14 november 2018.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Niclas Falkenbert

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad