Flygvy över området, fotografi.
Foto: Lennart Johansson.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder, skola och förskolor i Stadshagen

Stadshagen

Stadshagen på nordvästra Kungsholmen har närhet till både kollektivtrafik, gröna ytor, parkstråk och vatten. Här finns det potential att skapa en framtida tät, grön och attraktiv stadsdel att bo, arbeta, vistas och gå i skola i. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation pågår.

Pågående arbeten och trafikomläggningar

Upprustad trafikmiljö och ledningsomläggningar

Stockholms stads entreprenör Veidekke arbetar med att rusta upp delar av Hornsbergs Strand och Mariedalsvägen. Gångbanorna blir bredare, gatorna får ny belysning och cykelbanan kompletteras. Ledningsnätet längs Hornsbergs Strand, Mariedalsvägen och Warfvinges väg rustas upp med nya ledningar för bland annat vatten/avlopp, el, fiber och fjärrvärme. Arbetena beräknas pågå till sommaren 2024.

S:t Göransgatan byggs om

S:t Göransgatan byggs om från Warfvinges väg och till strax efter Stadshagens idrottsväg. Gatan kommer breddas och får trädplanteringar på del av sträckan. Längs första delen, från Warfvinges väg till där grillkiosken låg, läggs nya ledningar och en cykelbana anläggs. Ombyggnaden startade vid årsskiftet 2023/2024 och utförs etappvis längs S:t Göransgatan till 2026. Arbetena ingår i den pågående entreprenaden med Veidekke.

Tillfälligt omlagda vägar

Arbetena kan innebära en del störningar, till exempel byggtransporter, damm och buller från arbetsområdet samt tillfälligt omlagda vägar med mera. 

 • Gångvägar som ansluter till befintliga gångvägar och övergångsställen framgår i grönt på kart-bilden nedan.
 • Nedre delen av Mariedalsvägen mot Hornsbergs strand är fortsatt avstängd för biltrafik. Busstrafik samt gång- och cykeltrafik kan ta sig fram längs Hornbergs strand.
 • Trafiken längs S:t Göransgatan mot Franzéngatan är enkelriktad från korsningen vid Kellgrensgatan, se röd pil i kartan nedan.
 • Del av Warfvinges väg och S:t Göransgatan (mellan Warfvinges väg och Mariedalsvägen) har stängts av för all trafik. Warfvinges väg är enkelriktad från Kellgrensgatan i riktning norrut samt från Franzéngatan söderut.
 • Körfältsbredden är begränsad vid del av Kellgrensgatan. Se lila område.

  Vissa justeringar kan ske i trafikföringen.

 

 

En attraktiv stadsdel

Stadshagen omvandlas till en tätare och en med övriga staden bättre integrerad stadsdel, med ett blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv. Detaljplanen innehåller 1 775 bostäder, varav cirka 500 är hyresrätter och cirka 245 är studentbostäder. Detaljplanen innehåller även gruppboende och kollektivboende.

 

Ny skola och ytor för idrott centralt i området

En ny grundskola planeras för cirka 750 elever samt 5 nya förskolor med totalt 20 avdelningar. Idrotten är ett fortsatt dominerade inslag i Stadshagen med en 11-spelsplan och en 7-spelsplan för fotboll samt en tennishall under mark.

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 9 juni 2022 beslutade nämnden att staden ska utreda möjligheten att uppföra en 11-spelsplan inom Kristinebergs strandpark som ersättning för minskade idrottsytor på nya Stadshagens IP. Ärendet hanteras som ett separat planärende. När ersättningsytan är färdigbyggd kommer det byggas bostäder och en ny idrottsplats efter att Stadshagens IP rivits.

Ett parkeringsgarage med 250‑300 parkeringsplatser byggs centralt i området i anslutning till Stadshagens IP.

S:t Göransgatan utvecklas till stadsgata

S:t Göransgatan utvecklas till ett sammanhållet stads- och gaturum med ett betydande inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna, så att bebyggelsen bidrar till upplevelserika gator som sjuder av liv och rörelse.

Treuddstorget växer fram

I korsningen S:t Göransgatan/Mariedalsgatan kommer ny bebyggelse med lokaler i bottenplan ut mot gatan. I anslutning till de nya husen bygger Stockholms stad ett nytt torg – Treuddstorget, som utrustas med sittytor och grönska. Delar av torget öppnades under hösten 2023.

Den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen på Mariedal 1 vid Karlbergssjöns strand bevaras.

Dagvattenavläggning och ytor för rekreation i Victoria Benedictssons park

I korsningen Mariedalsvägen – Hornsbergs strand växer en ny park fram - Victoria Benedictssons park. I parken har en anläggning byggts för rening av dagvatten från omkringliggande gator. Anläggningen består av flera terrasserade sektioner med sandigt material genom vilket dagvattnet filtreras och renar vattnet på dess väg ner till Karlbergskanalen.

Anläggningen fyller också en rekreativ funktion för parkbesökarna. Dels har planteringar av en stor mängd växtarter gjorts i filtermaterialet. Planteringarna är både en fröjd för ögat, gynnar den biologiska mångfalden och har till viss del en ytterligare renande inverkan på vattnet. I anläggningen finns även trädäck med sittplatser och bryggor och hoppstenar som gör att besökare kan röra sig genom anläggningen utan att gå i växtbäddarna.

Under de första åren koncentrerar sig gräset och växterna på att etablera sig på den nya platsen och deras rotsystem växer. Först om några år får vi njuta av växtligheten och dess blomsterprakt.

I mitten av parken ligger en skålad gräsyta för lek och avkoppling. Vid entréerna till parken finns sittplatser och blommande planteringar. En mindre lekpark har anlagts i parken nära Hornsbergs strand. Nya trappor genom naturmarken har anlagts vilket gör det möjligt att gena och ta sig upp på berget och den utsiktsplats som iordningställts här. Stora delar av naturmarken och de vackra berghällarna har sparats som en del av parken. 

Parken kommer att ha ett konstverk av den amerikanske konstnären Stefan Tcherepnin.

Utveckling och upprustning av park och naturmark

Nya parker och torg planeras samt nya gångkopplingar i sydvästlig/nordostlig riktning samt gångstig ned till Karlbergssjön. Stadshagen får tydliga entréer i öst och väst samt ett centralt torg vid en av tunnelbanenedgångarna. Den befintliga park- och naturmark rustas upp och nya parker och torg byggs.

Visionsbilder

Modell över Stadshagen och den nya bebyggelsen.
Visionsbild över korsningen Mariedalsvägen/S.t Göransgatan. Nya treuddstorget till vänster i bild. Illustration: David Wiberg.
Visionsbild över S.t Göransgatan och ny skola till vänster i bild. Illustration: David Wiberg.
Visionsbild park på höjden vid Stadshagen. Illustration: David Wiberg.

Tidsplan

 • Byggnation av bostäder pågår i området.
 • Arbeten pågår med att rusta upp delar av Hornsbergs Strand och Mariedalsvägen samt S:t Göransgatan. Ledningsomläggningar pågår vid del av Warfvinges väg. Arbetena utförs av Veidekke.
 • Igeldammsplan rustades upp 2023.
 • S:t Göransparken rustades upp 2020.
 • Detaljplanen fick laga kraft 14 november 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Det är flera byggaktörer i området som planerar bygga inom sin kvartersmark.

Karta över området med respektive byggaktörs område markerat med siffror, illustration.

Pågående

Electrolux (8) utvecklar sin fastighet i en första etapp som innebär utbyggnad av Electrolux huvudkontor och 100 bostäder, lokaler i bottenplan mot S:t Göransgatan och ett torg. Första etappen bostäder beräknas vara klara andra kvartalet 2025. 

Planerade

Akademikerförbundet (3)

Att bo vid en byggarbetsplats

Bilder på bostadshus

Stockholmhem bygger student- och ungdomsbostäder inom kvarteret Tjället på S:t Göransgatan. Illustration: Stockholmshem.
Folkhem planerar bygga bostadshus i trä vid rasbranten. Illustration: Folkhem.
Balder bygger bostadsrätter vid S:t Göransgatan/Warfvinges väg. Illustration Balder.
Electrolux group har påbörjat produktionen av lägenheter i korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan. Illustration: Archus.

Frågor om projektet

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Monica Almquist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 252

Niclas Falkenbert
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 688

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Västra Kungsholmen

Projekt i Stadshagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad