Globenområdet, vy från söder
Gullmarsplan, vy från sydost

Gullmarsplan-Nynäsvägen

Gullmarsplan och Nynäsvägen utgör länken mellan innerstan och Söderstaden. Området ska genomgå en kraftig stadsomvandling. Med ett brett utbud av bostäder, arbetsplatser, handel och service ska området bli ett nav för södra Stockholm med ett tryggt och levande stadsliv dygnet runt.

Projektfakta

Gullmarsplan och Nynäsvägen är ett delprojekt i visionen för Söderstaden. Området sträcker sig från Hammarby kanal i norr till Sofielundsmotet i söder, och består till största del av vägar, spår och grönområde. Gullmarsplan är idag en av Stockholms största bytespunkter med tunnelbana, tvärbana och buss. Med sitt centrala läge har området potential att bli ett nav i söderort.

Brett samarbete

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i nära samarbete med övriga berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

Preliminär tidplan

  • 2020, utredningar och förberedelser inför programarbete
  • 12 november 2020, beslut om projektdirektiv och reviderat utredningsbeslut  i exploateringsnämnden
  • 26 november 2020, beslut om start-PM för planprogram i stadsbyggnadsnämnden
  • 2021-2024, arbete med strukturplan, trafiklösningar och tidig dialog
  • Tredje kvartalet 2024, programförslag visas upp på samråd
  • 2026, arbete med detaljplaner inleds

Utvecklingen av området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen beräknas pågå från 2030 fram till år 2040.

Vision

En övergripande vision om framtidens Gullmarsplan-Nynäsvägen har formulerats. Visionen utgår från att området är länken mellan innerstan och Söderstaden. Nedan formuleringar sätter grund för vidare arbete.

Stadsliv och utbud

Gullmarsplan är ett nav för södra Stockholm med ett levande stadsliv dygnet runt. Ett brett utbud av bostäder, arbetsplatser, handel och service i väl gestaltade byggnader och stadsrum inbjuder till att vistas, bo och arbeta i Gullmarsplan.

Gång, cykel och kollektivtrafik

Det är lätt att ta sig till Gullmarsplan och genom området som gående och cyklist. Gullmarsplan är en knutpunkt där det är enkelt att byta trafikslag mellan tunnelbana, tvärbana och buss.

Parker och natur

Gullmarsplan är sammankopplat med de omgivande stadsdelarna Årsta, Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad. Parker, grönområden och vatten upplevs nära. Den gröna kopplingen mellan Årstaskogen och Hammarbyskogen är robust och bidrar till biologisk mångfald.

Utredningsläget

Stockholms stad arbetar med att utreda förutsättningarna för stadsutveckling i området. Avsikten är att få fram en strukturplan som översiktligt visar gatustruktur, placering och skala för ny bebyggelse. Förslag till utformning av området kommer att presenteras i kommande programhandling.

Under 2023 ska projektet:

  • Fortsätta att utreda möjligheten till en genomförbar överdäckning av delar av Nynäsvägens sträckning genom området för att skapa nya kopplingar och öka stadskvaliteterna.
  • Ta fram utredningar, bland annat inom områdena kulturmiljö, trafikanalys och byggbarhet.
  • Medverka i trafikförvaltningens (Region Stockholm) parallella utredningsarbeten för "Bytespunkt Gullmarsplan" och tunnelbanespåren mellan Gullmarsplan och Sockenplan (Hagsätragrenen). Resultatet från samarbetet är viktigt för utformningen av vår programhandling med strukturplan och tidplan.

Dialog/samråd

Under hösten 2021 genomfördes en tidig dialog kring utvecklingen med de som bor, arbetar, studerar, vistas och rör sig i området. Syftet med dialogen var att få stockholmarnas synpunkter och kunskap om platsen, med speciellt fokus på ungdomars perspektiv. Projektgruppen på Stockholms stad ville få en förståelse för området för att kunna prioritera utveckling på bästa sätt som gynnar många.

Är du boende i området eller vistas där ofta och vill vara delaktig i utvecklingen? Gå med i referensgruppen för Gullmarsplan. Anmäl ditt intresse till soderstaden@stockholm.se
Svar på frågor till referensgruppen publiceras här på webben löpande. 

Under program- och detaljplaneskedet genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. Programsamråd för Gullmarsplan-Nynäsvägen planeras tredje kvartalet 2024.

Pågående arbeten

Trafikkontoret rustar upp Gullmarsplans torg. Trafiksituationen ska bli bättre bland annat genom att minska biltrafiken på torget. Torget ska förbättras för gående, cyklister och besökare genom olika insatser som ska göra torget mer inbjudande och tryggt.

Upprustningen av Gullmarsplans torg

Trafikkontoret breddar gång- och cykelbanan längs Johanneshovsvägen med tydligare separering av gång- och cykeltrafik, förbättrad belysning och nya övergångsställen bland annat vid Enskedehallen, Värmdö gymnasium och Årstaskolan.

Breddning av gång- och cykelbana längs Johanneshovsvägen

Bildgalleri

Gullmarsplan och Nynäsvägen vy från mot söder, juni 2019.
Gullmarsplan och Nynäsvägen vy från mot söder, juni 2019.
Nynäsvägen vy mot väster, juni 2019.
Nynäsvägen vy mot väster, juni 2019.
Flygbild Gullmarsplan med omnejd, juni 2019.
Flygbild Gullmarsplan med omnejd, juni 2019.
Globenområdet, vy från söder 2016.
Gullmarsplan, vy från söder 2016.
Programområde för Gullmarsplan-Nynäsvägen markerat med blå linje.
Programområde för Gullmarsplan-Nynäsvägen markerat med blå linje.

Nyheter

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga, skicka den till oss som arbetar i projektet, via e-post, se adress under "Kontakt" .

Informationsmaterial

Här kan du prenumerera på ett digitalt nyhetsbrev om projektet Söderstaden. Du hittar även tidigare framtagen information om Söderstaden i form av broschyrer och dokument.  

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Johan Filipsson

projektledare, exploateringskontoret

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad