Flygbild tagen våren 2024 över Slakthusområdet.
Flygbild tagen våren 2024 över Slakthusområdet.

Slakthusområdet

Slakthusområdet utvecklas till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och kultur samsas med nya parker och torg. Det blir en ny destination i Stockholm där alla ska känna sig välkomna.

Slakthusområdet omvandlas genom hållbar stadsutveckling med fokus på mat, kultur och upplevelser. I området planeras för tusentals nya bostäder och arbetsplatser och ett stort utbud av restauranger, handel och service. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader restaureras och öppnas upp med nytt innehåll. Området beräknas bli klart kring år 2033. 

Aktuellt

Om projekt Slakthusområdet

Detaljplaner

Slakthusområdet utvecklas successivt i flera etapper. Varje etapp innehåller en eller flera detaljplaner. Preliminär etappindelning för Slakthusområdet med respektive detaljplan (Dp) nedan, uppdaterad i juni 2023.

Strukturplan för utvecklingen i Slakthusområdet med olika etapper och detaljplaner.
Strukturplan för utvecklingen i Slakthusområdet med olika etapper och detaljplaner.

Visionsbilder

Visionsbild för målet om nära och levande folkliv, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om nära och levande folkliv, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om utveckling med respekt för historia och arkitektur, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om utveckling med respekt för historia och arkitektur, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om välkomnande blandstad, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om välkomnande blandstad, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om gaturum som mötesplatser, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om gaturum som mötesplatser, illustration Nyréns arkitekter.

Bo, verka och bygg

Information för dig som är intresserad av att bo, finnas och bedriva verksamhet eller vara med att utveckla Slakthusområdet.

De första bostadshusen i området planeras att byggas under 2024 och vara inflyttningsklara 2026. Därefter kommer nya bostäder att bli klara efter hand fram till år 2033 när hela området beräknas vara klart. Totalt planeras tusentals nya bostäder. Det innebär att service och kommersiellt utbud kommer etableras och utvecklas efter hand.

Du som är intresserad av en hyresrätt i Slakthusområdet kan redan nu vända dig till stadens bostadsförmedling.

Byggaktörer

När försäljning av bostadsrätter och hyresrätter är aktuell informerar byggföretagen själva via sina webbplatser. Projektet utser byggaktörer för kvarteren successivt under projektets gång. Följande byggaktörer är klara för att bygga bostäder.

Kommunal service

Området hör till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde och det är stadsdelsförvaltningen som ansvarar för en stor del av den kommunala servicen som förskolor, äldreomsorg, parkmiljö och socialtjänst. Information om stadens service, boendenätverk och hur du kan påverka ditt närområde hittar du på stadens webbplats.

Slakthusområdet omvandlas från ett industriområde till ny levande stadsdel där alla ska känna sig välkomna. Tusentals nya bostäder ska samsas sida vid sida med nya arbetsplatser, service och handel. Fokus för Slakthusområdet är mat, kultur och evenemang.

Kulturverksamhet för Slakthusområdet

Stockholms stad bistår genom kulturlotsning till kulturaktörer, fastighetsägare och byggaktörer för att medverka i matchningen mellan kulturverksamheter och lokaler samt att fungera som rådgivare i etableringsfrågor.

E-post: kulturlots@stockholm.se

Sedan maj 2021 finns en kulturplattform som ska bidra till en samverkan mellan alla inblandade aktörer och möjliggöra ett rikt kulturliv i området. Plattformen fungerar som en grund för att utveckla och tydliggöra stadens, fastighetsägarna och byggaktörerna, samt de kulturella och kreativa näringarnas kulturambitioner.

Hållbara testbäddar

Det pågår många olika projekt i Stockholm för att testa nya hållbara lösningar inom till exempel stadsodling och stadsutveckling. Ta del av några av dem nedan.

Utsedda byggaktörer

Om du är intresserad av att finnas och bedriva verksamhet i Slakthusområdet ska du kontakta respektive byggaktör. Byggaktörerna nedan är utsedda för att bygga, utveckla och förvalta lokaler i området.

 • Atrium Ljungberg ska bygga och utveckla kontor, hotell, restaurang, kommersiella lokaler, centrum, förskola och en gymnasieskola.
 • Aros Bostadsutveckling ska bygga förskola.
 • Castellum ska bygga och utveckla kontor och handel.
 • Corem ska bygga och utveckla centrum och kontor.
 • Einar Mattsson ska bygga en förskola.
 • Fastighetskontoret (Stockholms stad) bygga en ny idrottshall.
 • John Mattson ska utveckla kontor och handel.
 • K2A/Svenska Studenthus ska bygga en förskola och idrottshall.
 • Laterre (Slakthusgränd) ska bygga en förskola.
 • Micasa ska bygga ett vård- och omsorgsboende.
 • Primula ska bygga en förskola.
 • Region Stockholm, FUT (Förvaltning Utbyggd Tunnelbana) ska bygga ny tunnelbanestation.
 • S:t Erik Markförvaltning ska utveckla kontor och bygga centrum.
 • Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har en gymnasieskola och ska bygga en grundskola.
 • Stockholm parkering ska bygga mobilitets- och parkeringshus.

Det finns en stort intresse för att bygga i Slakthusområdet. Stockholms stad markanvisar kontinuerligt kvarter i Slakthusområdet. Intresseanmälan för markanvisning i området görs till exploateringskontorets projektledare. Kontoret träffar löpande intresserade byggaktörer för de olika etapperna.

Preliminär tidsplan

 • 2017: första markanvisning
 • 2018/2019: första byggnaden i området rivs
 • 2020–2023: de flesta byggnader som inte ska bevaras rivs
 • 2022: byggstart allmän plats (gator och torg) för etapp 1
 • 2024: första byggstart av bostäder och förberedande arbeten
 • 2025: byggstart kvartersmark (byggnader) 2A och 4A (SKH)
 • 2026: byggstart allmän plats (gator och torg) etapp 3
 • 2026: första inflyttning i Slakthusområdet (etapp 1) och ny gymnasieskola öppnar (2C)
 • 2028: byggstart kvartersmark (byggnader) för 2B och 3
 • 2030: trafikstart tunnelbana i området (FUT)
 • 2035: hela Slakthusområdet beräknas vara klart.

Markanvisningar

Mer information om markanvisningar finns på Stockholms stad webbplats. 

Kontakt

Fredrik Wallin, huvudprojektledare på exploateringskontoret

E-post: fredrik.wallin@stockholm.se

Bilder

Flygvy över Slakthusområdet norrut taget år 1931.
Flygvy över Slakthusområdet norrut taget år 1931.
Flygvy över Slakthusområdet norrut taget år 2015.
Flygvy över Slakthusområdet norrut taget år 2015.
Flygvy över Slakthusområdet norrut taget år 2022.
Flygvy över Slakthusområdet norrut taget år 2022.
Visionsbild för målet om flexibel och hållbar mobilitet, illustration Nyréns arkitekter.
Visionsbild för målet om flexibel och hållbar mobilitet, illustration Nyréns arkitekter.

Press och informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial om Slakthusområdet. Det finns faktablad om teman och pågående detaljplaner samt nyhetsbrev. Du hittar även frågor och svar och kan hitta länkar till 3D-modell och livekamera över Slakthusområdet.

Här hittar du övergripande frågor och svar som gäller för alla etapper och detaljplaner i Slakthusområdet. För information om respektive detaljplan, gå till aktuell projektsida.

Faktablad finns för varje påbörjad detaljplan i Slakthusområdet, samt i olika teman.

Här kan du gå runt i sex olika 360-vyer på gatunivå i nya Slakthusområdet.

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området.

Framtidspromenad i Slakthusområdet med karta, utifrån sex olika vy-punkter.

Här kan du hitta olika filmer över utvecklingen i Slakthusområdet.

Följ utvecklingen i Slakthusområdet på sociala media.

Vill du veta mer?

Träffa oss

Kontakta oss i projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Lovisa Kihlborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 397

Fredrik Wallin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 672

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Områden i Söderstaden

Uppdaterad