Slakthusområdet

Slakthusområdet utvecklas till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samsas med nya parker och torg. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas tillsammans med tusentals nya bostäder och arbetsplatser. Det blir en ny destination i Stockholm med fokus på mat, kultur och upplevelser, där alla ska känna sig välkomna.

Slakthusområdet ska genom hållbar utveckling omvandlas från ett industriområde till en unik destination med fokus på mat, kultur och upplevelser. Det ska bli en unik destination och mötesplats i Stockholm som står klar kring 2033.

I området planeras för tusentals nya bostäder och arbetsplatser och ett stort utbud av handel, service och tjänster. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader restaureras och öppnas upp med nytt innehåll. 

Omvandlingen är i full gång. Rivningar och markförberedande arbeten kombineras med inflytt av nya verksamheter. Ett pilotprojekt genomförs i Slakthusområdet med syftet att driva på utvecklingen av fossilfria entreprenader och elektrifierade maskiner och arbetsverktyg.

3D-modell

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området.

Detaljplaner

 • Etapp 1 Fållankvarteren: laga kraft maj 2021, första bostadshusen byggs 2024
 • Etapp 2A Kulturkvarteren: samråd mars–maj 2022, granskning november 2023
 • Etapp 2B Centrala kvarteren: start-PM november 2021, samråd första kvartalet 2024
 • Etapp 2C Gymnasiekvarteret: samråd april–juni 2021, laga kraft december 2022
 • Etapp 2D Tunnelbanekvarteret: laga kraft april 2022, skolan öppnas höstterminen 2026
 • Etapp 3 Kylrumskvarteren: samråd maj–juni 2022, granskning december 2023–januari 2024
 • Etapp 4A Evenemangskvarteren: samråd maj–augusti 2022, oktober-granskning november 2023

Utveckling i flera detaljplaner (dp)

Slakthusområdet utvecklas successivt i flera etapper. Varje etapp innehåller en eller flera detaljplaner. Preliminär etappindelning för Slakthusområdet med respektive detaljplan (Dp) nedan, uppdaterad i juni 2023.

Mer om Slakthusområdet

Godkänd programhandling för hela Slakthusområdet (2017-01-23)

Program för Slakthusområdet del 1 (pdf)

Program för Slakthusområdet del 2 (pdf)

Program för Slakthusområdet del 3 (pdf)

Bilder

Målbild

Slakthusområdets målbild tydliggör områdets djup och bredd. Den rika historien finns närvarande i områdets utveckling. Målbilden är nedbruten i fem målområden som beskrivs nedan.

Övergripande målbild 2030

Slakthusområdet utvecklas hållbart med respekt för sin unika historia och funktionella arkitektur. Tusentals boende, arbetande, studerande och besökare bidrar till ett levande folkliv dag som natt.

Området erbjuder ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser, där alla känner sig välkomna. Gator, parker och torg är inbjudande och tillåtande mot gående och cyklister. Mångfalden av verksamheter och evenemang bidrar till områdets identitet och dynamiska förändring. Kollektivtrafiken är utbyggd och Slakthusområdet är tydligt ihopkopplat med kringliggande områden.

Slakthusområdet utvecklas hållbart med respekt för sin unika historia och arkitektur. Nu skapas en ny era med funktionella byggnader med lågmäld variation och hög kvalitet som lyfter fram den bevarade kulturhistoriska bebyggelsen. En blandstad som bygger vidare på tidigare årtiondens byggnadskonst och tillför nya parker och torg.

Slakthusområdet är en levande stadsdel som bjuder på nya upplevelser. Tusentals boende, arbetande, studerande och besökare bidrar till folkliv och puls dag som natt. Kollektivtrafik och gång- och cykelvänlig miljö gör att området upplevs inbjudande, tillgängligt och nära. Med tydliga entréer har kringliggande områden kopplats ihop.

Slakthusområdet erbjuder ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser, där alla känner sig välkomna. Den nya destinationen har en mångfald av verksamheter och evenemang som bidrar till områdets identitet och dynamiska förändring. Blandningen av bostäder, arbetsplatser och service med levande bottenvåningar ger liv och trygghet till platsen.

Slakthusområdets gator, parker och torg är gemensamma mötesplatser för boende, studerande, arbetande och besökande. Utomhusmiljöns sammanhållande golv är nytänkande och tillåtande, med bred karaktär. Tillsammans med grönskan som gör sig påmind längs gatan, inbjuder gaturummet till nyfikenhet, möten och aktivitet. Variationen i bevarade byggnader återspeglas i ny bebyggelse, liksom i nya gator, parker och torg.

Slakthusområdet underlättar hållbart vardagsliv med närhet till kollektivtrafik och framåtsträvande, flexibla mobilitetslösningar. Gemensamma mobilitetshus erbjuder tjänster och parkeringslösningar som underlättar vardagen. Ytor och lokaler samnyttjas. Få väljer att äga bil, och det är lätt och bekvämt att cykla eller gå.

Bo, verka och bygg

Information för dig som är intresserad av att bo, finnas och bedriva verksamhet eller vara med att utveckla Slakthusområdet.

De första bostadshusen i området planeras att byggas under 2024 och vara inflyttningsklara 2026. Därefter kommer nya bostäder att bli klara efter hand fram till år 2033 när hela området beräknas vara klart. Totalt planeras tusentals nya bostäder. Det innebär att service och kommersiellt utbud kommer etableras och utvecklas efter hand.

Du som är intresserad av en hyresrätt i Slakthusområdet kan redan nu vända dig till stadens bostadsförmedling.

Byggaktörer

När försäljning av bostadsrätter och hyresrätter är aktuell informerar byggföretagen själva via sina webbplatser. Projektet utser byggaktörer för kvarteren successivt under projektets gång. Följande byggaktörer är klara för att bygga bostäder.

Kommunal service

Området hör till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde och det är stadsdelsförvaltningen som ansvarar för en stor del av den kommunala servicen som förskolor, äldreomsorg, parkmiljö och socialtjänst. Information om stadens service, boendenätverk och hur du kan påverka ditt närområde hittar du på stadens webbplats.

Slakthusområdet omvandlas från ett industriområde till ny levande stadsdel där alla ska känna sig välkomna. Tusentals nya bostäder ska samsas sida vid sida med nya arbetsplatser, service och handel. Fokus för Slakthusområdet är mat, kultur och evenemang.

Kulturverksamhet för Slakthusområdet

Stockholms stad bistår genom kulturlotsning till kulturaktörer, fastighetsägare och byggaktörer för att medverka i matchningen mellan kulturverksamheter och lokaler samt att fungera som rådgivare i etableringsfrågor.

E-post: kulturlots@stockholm.se

Sedan maj 2021 finns en kulturplattform som ska bidra till en samverkan mellan alla inblandade aktörer och möjliggöra ett rikt kulturliv i området. Plattformen fungerar som en grund för att utveckla och tydliggöra stadens, fastighetsägarna och byggaktörerna, samt de kulturella och kreativa näringarnas kulturambitioner.

Hållbara testbäddar

Det pågår många olika projekt i Stockholm för att testa nya hållbara lösningar inom till exempel stadsodling och stadsutveckling. Ta del av några av dem nedan.

Utsedda byggaktörer

Om du är intresserad av att finnas och bedriva verksamhet i Slakthusområdet ska du kontakta respektive byggaktör. Byggaktörerna nedan är utsedda för att bygga, utveckla och förvalta lokaler i området.

 • Atrium Ljungberg ska bygga och utveckla kontor, hotell, restaurang, kommersiella lokaler, centrum och en gymnasieskola.
 • Castellum ska bygga och utveckla kontor och handel.
 • Einar Mattsson ska bygga en förskola.
 • Fastighetskontoret (Stockholms stad) bygga en ny idrottshall.
 • Corem/Klövern ska bygga och utveckla centrum och kontor.
 • Laterre (Slakthusgränd) ska bygga en förskola.
 • Micasa ska bygga ett vård- och omsorgsboende.
 • Primula ska bygga en förskola.
 • Region Stockholm, FUT (Förvaltning Utbyggd Tunnelbana) ska bygga ny tunnelbanestation.
 • S:t Erik Markförvaltning ska utveckla kontor och bygga centrum.
 • Svenska Studenthus ska bygga en förskola.
 • Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har en gymnasieskola och ska bygga en grundskola.
 • Stockholm parkering ska bygga mobilitets- och parkeringshus.

Det finns en stort intresse för att bygga i Slakthusområdet. Stockholms stad markanvisar kontinuerligt kvarter i Slakthusområdet. Intresseanmälan för markanvisning i området görs till exploateringskontorets projektledare. Kontoret träffar löpande intresserade byggaktörer för de olika etapperna.

Preliminär tidsplan

 • 2017: första markanvisning
 • 2018/2019: första byggnaden i området rivs
 • 2020–2023: de flesta byggnader som inte ska bevaras rivs
 • 2022: byggstart allmän plats (gator och torg) för etapp 1
 • 2024: första byggstart av bostäder och förberedande arbeten
 • 2025: byggstart kvartersmark (byggnader) 2A och 4A (SKH)
 • 2026: byggstart allmän plats (gator och torg) etapp 3
 • 2026: första inflyttning i Slakthusområdet (etapp 1) och ny gymnasieskola öppnar (2C)
 • 2028: byggstart kvartersmark (byggnader) för 2B och 3
 • 2030: trafikstart tunnelbana i området (FUT)
 • 2035: hela Slakthusområdet beräknas vara klart.

Markanvisningar

Mer information om markanvisningar finns på Stockholms stad webbplats. 

Kontakt

Fredrik Wallin, huvudprojektledare på exploateringskontoret

E-post: fredrik.wallin@stockholm.se

Bilder

Övergripande tidsplan

 • Programsamråd 8 december 2015–1 februari 2016
 • Godkännande av program och inriktningsbeslut 2 februari 2017
 • Avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg presenteras 30 augusti 2018
 • Rivning av den första byggnaden påbörjas december 2018 
 • Klart avtal med Atrium Ljungberg för delar av Slakthusområdet 25 januari 2019
 • De flesta byggnader som inte ska bevaras rivs och markförberedande arbeten utförs 2020–2023
 • De första hyresgästerna i restaurerade äldre byggnader flyttar in 2023
 • Första byggstart av bostäder 2024
 • Första inflyttning i nya bostäder 2026
 • Trafikstart ny tunnelbana i området 2030
 • Hela Slakthusområdet beräknas vara klart cirka 2035.

Frågor och svar

Slakthusområdet utvecklas från ett industriområde till en unik stadsdel för bostäder, arbetsplatser och handel med fokus på mat-, kultur och upplevelser. Med många nya bostäder skapas en blandad stadsdel med trygga stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. I Slakthusområdet finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som bevaras och utvecklas. Byggnaderna kommer att fyllas med nytt innehåll och bidra till att göra området levande och välkomnande.

Utvecklingen av Slakthusområdet sker etappvis. Etapperna innehåller bostäder, arbetsplatser, handel, service med mera och utvecklas tillsammans med ett stort antal olika byggaktörer. 50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter planeras. I takt med att detaljplaner vinner laga kraft utvecklas området successivt och de industriföretag som inte kan vara kvar flyttar från området. Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart till kring år 2035.

Området har redan påbörjat sin förvandling till en ny destination i Stockholm för mat, kultur och upplevelser där alla ska känna sig välkomna. I området finns sedan flera år både skolor, handel, kulturella aktörer, kontor och nattklubbar. Publika och privata evenemang sker löpande i området.

Nya verksamheter flyttar in allt eftersom lokaler blir tillgängliga och nya byggs. Ett flertal nya restauranger har öppnat upp i de kulturhistoriska äldre byggnaderna. De första bostadshusen börjar byggas år 2024 med planerad inflyttning kring år 2026.

Gestaltningsprinciper för gator, parker och torg finns sammanställd i ett kvalitetsprogram för allmän plats som omfattar hela Slakthusområdet. Gatorna ska vara kvalitativa stadsrum med höga vistelsevärden, vilket innebär att de utformas på de gåendes villkor. Inom varje detaljplan finns framtagna dokument som beskriver gestaltningen av allmän platsmark utifrån följande huvudprinciper:

 • Ett gemensamt enhetligt golv med industrikänsla skapas mellan byggnaderna.
 • Den småskaliga variationen, eller den så kallade flikigheten i befintliga byggnader tas tillvara och återspeglas i den nya bebyggelsen.
 • Grönska i form av parker, trädplanterade torg och gröna gaturum skapas i området.

Stockholms stad har tagit fram ett Övergripande kvalitetsprogram för arkitekturen i Slakthusområdet som beskriver utformningen av den framtida bebyggelsen.

Inom varje detaljplan finns framtagna dokument som beskriver gestaltningen av byggnader. De befintliga byggnaderna ska varsamt byggas om, för att möta dagens behov av tillgänglighet och säkerhet, utan att förvanska de höga kulturhistoriska värdena. Nya byggnaderna ska utformas med respekt för den omgivande arkitekturen. Byggnadsmaterial från rivna byggnader ska återanvändas. Nya material och färger ska smälta in fint i omgivningen. En stor omsorg ska läggas på bottenvåningarnas utformning, för att skapa en öppen och trygg miljö med högt i tak, många entréer och stora glaspartier.

Gatustrukturen kopplar samman Slakthusområdet med omkringliggande stadsdelar. ”Diagonalen” kallas en ny bred parkgata som i väster ansluter till Enskede gård och i öster förlängs med en ny gång- och cykelbro över Nynäsvägen till Blåsut. Fem gator förlängs till Enskedevägen, vilket är en förutsättning för förbättrade kopplingar till Gamla Enskede och söderort.

När tunnelbanans blå linje byggs ut till söderort får Slakthusområdet en station med två uppgångar. En tunnelbaneuppgång i norra delen av området vid Kulturkvarteren, och en andra uppgång centralt vid Centrala parken. Byggtiden är planerad till tio år med trafikstart kring 2030. När nya tunnelbanan är i drift kommer stationerna Globen och Enskede gård läggas ner. Området kring de nya uppgångarna kommer vara byggarbetsplatser under större delen av tunnelbanans byggtid. Det kommer bli max 300 meter till tunnelbanan från alla delar av Slakthusområdet.

Frågor om tunnelbaneutbyggnaden hänvisas till Region Stockholm.

Planprocessen omfattar flera skeden. Under program- och detaljplaneskedet genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Området utvecklas successivt i flera etapper med ett antal olika detaljplaner. I varje detaljplan sker samråd och granskning med allmänheten och då har alla möjlighet att komma med synpunkter.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Lovisa Kihlborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 397

Fredrik Wallin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 672

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Områden i Söderstaden

Uppdaterad