Vanliga frågor

Här finns frågor och svar som gäller generellt för hela Slakthusområdet. För detaljerade frågor finns motsvarande på respektive projektsida.

Slakthusområdet utvecklas från ett industriområde till en unik stadsdel för bostäder, arbetsplatser och handel med fokus på mat-, kultur och upplevelser. Med många nya bostäder skapas en blandad stadsdel med trygga stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. I Slakthusområdet finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som bevaras och utvecklas. Byggnaderna kommer att fyllas med nytt innehåll och bidra till att göra området levande och välkomnande.

Utvecklingen av Slakthusområdet sker etappvis. Etapperna innehåller bostäder, arbetsplatser, handel, service med mera och utvecklas tillsammans med ett stort antal olika byggaktörer. 50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter planeras. I takt med att detaljplaner vinner laga kraft utvecklas området successivt och de industriföretag som inte kan vara kvar flyttar från området. Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart till kring år 2035.

Området har redan påbörjat sin förvandling till en ny destination i Stockholm för mat, kultur och upplevelser där alla ska känna sig välkomna. I området finns sedan flera år både skolor, handel, kulturella aktörer, kontor och nattklubbar. Publika och privata evenemang sker löpande i området.

Nya verksamheter flyttar in allt eftersom lokaler blir tillgängliga och nya byggs. Ett flertal nya restauranger har öppnat upp i de kulturhistoriska äldre byggnaderna. De första bostadshusen börjar byggas år 2024 med planerad inflyttning kring år 2026.

Gestaltningsprinciper för gator, parker och torg finns sammanställd i ett kvalitetsprogram för allmän plats som omfattar hela Slakthusområdet. Gatorna ska vara kvalitativa stadsrum med höga vistelsevärden, vilket innebär att de utformas på de gåendes villkor. Inom varje detaljplan finns framtagna dokument som beskriver gestaltningen av allmän platsmark utifrån följande huvudprinciper:

  • Ett gemensamt enhetligt golv med industrikänsla skapas mellan byggnaderna.
  • Den småskaliga variationen, eller den så kallade flikigheten i befintliga byggnader tas tillvara och återspeglas i den nya bebyggelsen.
  • Grönska i form av parker, trädplanterade torg och gröna gaturum skapas i området.

Stockholms stad har tagit fram ett Övergripande kvalitetsprogram för arkitekturen i Slakthusområdet som beskriver utformningen av den framtida bebyggelsen.

Inom varje detaljplan finns framtagna dokument som beskriver gestaltningen av byggnader. De befintliga byggnaderna ska varsamt byggas om, för att möta dagens behov av tillgänglighet och säkerhet, utan att förvanska de höga kulturhistoriska värdena. Nya byggnaderna ska utformas med respekt för den omgivande arkitekturen. Byggnadsmaterial från rivna byggnader ska återanvändas. Nya material och färger ska smälta in fint i omgivningen. En stor omsorg ska läggas på bottenvåningarnas utformning, för att skapa en öppen och trygg miljö med högt i tak, många entréer och stora glaspartier.

Gatustrukturen kopplar samman Slakthusområdet med omkringliggande stadsdelar. ”Diagonalen” kallas en ny bred parkgata som i väster ansluter till Enskede gård och i öster förlängs med en ny gång- och cykelbro över Nynäsvägen till Blåsut. Fem gator förlängs till Enskedevägen, vilket är en förutsättning för förbättrade kopplingar till Gamla Enskede och söderort.

När tunnelbanans blå linje byggs ut till söderort får Slakthusområdet en station med två uppgångar. En tunnelbaneuppgång i norra delen av området vid Kulturkvarteren, och en andra uppgång centralt vid Centrala parken. Byggtiden är planerad till tio år med trafikstart kring 2030. När nya tunnelbanan är i drift kommer stationerna Globen och Enskede gård läggas ner. Området kring de nya uppgångarna kommer vara byggarbetsplatser under större delen av tunnelbanans byggtid. Det kommer bli max 300 meter till tunnelbanan från alla delar av Slakthusområdet.

Frågor om tunnelbaneutbyggnaden hänvisas till Region Stockholm.

Planprocessen omfattar flera skeden. Under program- och detaljplaneskedet genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Området utvecklas successivt i flera etapper med ett antal olika detaljplaner. I varje detaljplan sker samråd och granskning med allmänheten och då har alla möjlighet att komma med synpunkter.

Uppdaterad