Flygbild över Slakthusområdet med etapp 1 inritad med en vit linje.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Slakthusområdet etapp 1 – Fållankvarteren

Johanneshov

Fållankvarteren är först ut i nya Slakthusområdet och omfattar cirka 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola, tre förskolor och lokaler för kontor, handel och service.

De första byggaktörerna tillträdde sin mark våren 2024. De första bostadshusen har planerad inflyttning under 2026.

I de befintliga byggnaderna runt den utökade parken Fållan blir det lokaler för handel och restauranger. Planen säkerställer ett långsiktigt skydd och bevarande av fyra befintliga byggnader som får ny användning anpassad till kulturhistoriska värden.

Inom den här etappen kommer det finnas två parker; naturparken Frötallen i väst och en stadspark kallad Fållan. Utöver det anläggs några mindre så kallade fickparker inne i kvarteren. Fållankvarteren omfattar även en förlängning av Hallvägen till Enskedevägen och en utbyggnad av den västra delen av den nya gatan Diagonalen möjliggörs. De båda gatorna är viktiga för att koppla samman Slakthusområdet till omkringliggande stadsdelar.

Styrande frågor i första etappen

Fållankvarteren ligger närmast den historiska kärnan av området, men innehåller främst nya byggnader och kvarter. De tillkommande byggnaderna är utformade så att de förhåller sig lugnt till omgivningen samtidigt som de bidrar till att skapa en ny årsring i området. Den nya kvartersstrukturen utgår från de bevarade byggnadernas placering, material och färgskala, och har resulterat i relativt små kvarter inom etappen.

Hållbara lösningar för trafik- och mobilitet står i fokus i etappen, liksom för hela Slakthusområdet. Utformningen av kvarter och gaturum gynnar fotgängare och cykeltrafik, framför biltrafik. Bottenvåningarnas utformning och innehåll är viktiga för att bidra till vistelsevärden på gaturum. Viktiga frågor har varit placering av lokaler i lämpliga lägen, utformning av detaljer och material samt grönska vid fasader.

Byggstart av bostäder våren 2024

Byggandet av tre kvarter med nya bostadshus har påbörjats under våren 2024. Du kan läsa mer om de bostadshusen i kvarteret Kylfacket och kvarteren Högreven och Steken här:

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området.

Bilder

Strukturplan med Fållankvarteren etapp 1 i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått. Illustration.
Strukturplan med Fållankvarteren etapp 1 i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Människor som sitter och fikar och åker skridskor i en isrink mellan grå industribyggnader i äldre stil, illustration.
Målbild Nära och levande folkliv för slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild Slakthusgränds förlängning, illustration Nyréns Arkitektkontor.
3D-vy över Slakthusområdet från Enskede Gård med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.
3D-vy över Slakthusområdet från Enskede Gård med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.

Preliminär tidsplan

 • Hela Slakthusområdet planeras bli klart 2033
 • Planerad inflyttning i området 2025-2026
 • Första bostadshusen börjar byggas 2024
 • Ledningsarbeten och utbyggnad av nya gator 2023–2024
 • Laga kraft i stadsbyggnadsnämnden 11 maj 2021
 • Antagande i kommunfullmäktige 12 april 2021
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden 10 december 2020
 • Granskning pågick 26 augusti till 22 september 2020
 • Samrådsmöte och framtidsvandring 6 november 2019
 • Samråd 15 oktober till 30 november 2019

Vanliga frågor

Slakthusområdet kommer att utvecklas från ett industri- och verksamhetsområde till en unik stadsdel för bostäder, näringsliv och handel med fokus på mat- och kulturupplevelser.

Med många nya bostäder skapas en blandad kvartersstad med trygga stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. I Slakthusområdet finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som kommer att bevaras och utvecklas. Byggnaderna kommer att fyllas med nytt innehåll och bidra till att göra området levande och välkomnande.

Utvecklingen av Slakthusområdet kommer att ske etappvis. Etapperna kommer att innehålla bostäder, arbetsplatser, handel, service med mera och utvecklas tillsammans med ett stort antal olika byggaktörer. 50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter planeras.

I takt med att detaljplaner vinner laga kraft utvecklas området successivt och de industriföretag som inte kan vara kvar flyttar från området. Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart till år 2033.

Samrådsförslaget omfattade cirka 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (förskoleklass-årskurs 9), tre förskolor, kontor, handel och service. Dessutom ingår två större parker, Naturparken i väst och en park kallad Fållan, som ursprungligen var platsen där djuren hölls i fållor, samt fyra mindre parker, kallade fickparker, integrerade inne i kvarteren.

Detaljplanen för etapp 1 säkerställer ett långsiktigt skydd och bevarande av fyra befintliga byggnader med ny användning anpassat till dess kulturhistoriska värden. I de befintliga byggnaderna runt parken Fållan planeras bland annat lokaler för handel och restauranger.

Etapp 1 ligger närmast den historiska kärnan av området men kommer främst att innehålla nya byggnader och kvarter. De tillkommande byggnaderna är utformade så att de förhåller sig lugnt till omgivningen samtidigt som de bidrar till att skapa en ny årsring i området. Detta har resulterat i en material- och färgskala som alla nya byggnader ska följa.

Den föreslagna kvartersstrukturen utgår från de bevarade byggnadernas placering och har resulterat i relativt små kvarter inom etappen. För att uppnå goda dagsljusförhållanden både på allmän plats och inom kvarteren är de flesta kvarter uppbrutna.

Trafik- och mobilitetsfrågor är en central fråga inom etapp 1, liksom för hela Slakthusområdet. Utformningen av kvarter och gaturum ska gynna fotgängare och cykeltrafik, framför biltrafik. Bottenvåningarnas utformning och innehåll är viktiga för att bidra till god vistelse vid gatan utanför. Placering av lokaler i lämpliga lägen, utformning av detaljer och material samt grönska vid fasader varit i fokus.

Staden har tagit fram ett Övergripande kvalitetsprogram för arkitekturen i Slakthusområdet som beskriver utformningen av den framtida bebyggelsen. Den arkitektoniska idén bygger på tre huvudprinciper:

 • Funktionsanpassad arkitektur
 • Arkitektonisk kvalitet
 • Subtil variation

Gestaltningsprinciper för gator, parker och torg finns sammanställd i ett kvalitetsprogram som omfattar hela Slakthusområdet. Gatorna ska vara kvalitativa stadsrum med höga vistelsevärden, vilket innebär att de utformas på de gåendes villkor utifrån följande huvudprinciper:

 • Ett gemensamt enhetligt golv med industrikänsla skapas mellan byggnaderna.
 • Den småskaliga variationen, eller den så kallade flikigheten i befintliga byggnader tas tillvara och återspeglas i den nya bebyggelsen.
 • Grönska i form av parker, trädplanterade torg och gröna gaturum skapas i området.

 

Staden har tagit fram en mobilitets- och parkeringsstrategi för att stödja långsiktigt hållbara färdmedel. Strategin beskriver att Slakthusområdet har goda förutsättningar att bli ett område där boende, arbetande och besökare lätt kan ta sig till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

För den första etappen har en handlingsplan tagits fram i samarbete med byggaktörer för att säkerställa bland annat tillgång till cykelparkering, bilpool, cykelpool med elassisterade lådcyklar och olika servicefunktioner som cykelservice samt leveransställen för paketutlämning.

Hushöjderna kommer att variera inom första etappen, från de bevarade byggnaderna och tillkommande radhusen i två våningar till som mest tio våningar för de högsta husen. Generellt är hushöjden fyra–sex våningar inom etappen.

Samrådstiden för etapp 1 pågick 15 oktober till 30 november 2019. Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 6 november på Palmfelt center på vid Slakthusområdet. Samma dag genomfördes en framtidspromenad i området med ansvariga tjänstepersoner.

Totalt deltog cirka 150 personer på evenemanget.

Granskningstiden för etapp 1 pågick 26 augusti till 22 september 2020. Under tiden visades planförslaget upp i foajén på medborgarkontoret i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, samt i Fyrkanten på Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. 

Planen vann laga kraft i maj 2021.

Under samrådet för etapp 1 inkom cirka 50 yttranden från myndigheter, organisationer och medborgare. Flertalet är positivt inställda till förslaget i stort, men framför synpunkter kring bland annat kulturmiljö, miljökvalitet, markföroreningar, buller, byggtrafik, översvämningar, farliga verksamheter, skol- och förskolegårdarnas storlek och allmänna markytor (friytor).

Stadsbyggnadskontoret konstaterade att en stor andel av synpunkterna berör avvägning mellan olika intressen som en tät stadsstruktur innebär. Storleken på förskolegårdar och framkomlighet för gående, cykel, ställs mot ambitionen om en tät stadsdel med starka samband med omgivande stadsdelar. Den samlade bedömningen var att förslagets avvägning mellan att möjliggöra ett stort antal nya bostäder och övriga intressen är rimlig i det centrala läget med mycket god kollektivtrafik.

Till granskningsskedet har synpunkter från remissinstanser och allmänhet arbetats in i planförslaget. Ett antal frågor som kulturmiljö, skyfall, dagvatten, friytor, luftkvalitet och buller har studerats vidare och förtydligats. Planområdet har minskat något genom att parkyta i norr och gatumark i söder tagits bort. Mindre justeringar har gjorts i utformningen av bebyggelsen i vissa kvarter för till exempel tak, höjder och disposition av byggnaderna. Nätstationen i Naturparken/Frötallen har tagits bort från etappen för ny placering i området.

Planprocessen omfattar flera skeden. Du kan läsa mer om planprocessen på sidan om stadsbyggnadsprocessen.

Under detaljplaneskedet genomfördes samråd där fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra. Planen har vunnit laga kraft och byggnaderna planeras byggas 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Planförslaget har tagits fram tillsammans med byggaktörer som fått markanvisning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Lovisa Kihlborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 397

Milan Sofipour
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 426

Fredrik Ågren
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 05-508 26 598

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Projekt i Johanneshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad