Karta över Stureby och Bandhagen. ungefärligt planområde längs Örbyleden, från Huddingevägen till Grycksbovägen, markeras i rosa.
Rosa markering visar ungefärligt planområde.
Projekt Planerat

1 200 bostäder längs Örbyleden

Stureby

Ett nytt detaljplaneförslag med bostäder, kontor, förskola och verksamhetslokaler ska tas fram för del av området utmed Örbyleden. Fastighet som berörs är Örby 4:1 med flera.

Projektfakta

Ett förslag till ny detaljplan ska tas fram för den norra sidan av Örbyleden, mellan Stureby och Örby/Bandhagen. Projektet ska göra det möjligt att utveckla området med cirka 1 200 bostäder, plats för kontor, förskola, verksamhetslokaler samt park.

För att säkerställa en god stadsutveckling, föreslås att en strukturplan tas fram i tidigt skede. Strukturplanen ska beskriva hur kvarter, gator, parker samt övriga stadsrum ska placeras och utformas.

Åtta byggaktörer har fått markanvisning inom det aktuella området. Projektet är tänkt att innehålla cirka 700 lägenheter som föreslås upplåtas med bostadsrätt eller äganderätt och cirka 450 lägenheterna med hyresrätt.

Område och markägare

Planområdet är beläget vid Örbyleden i stadsdelen Stureby med närhet till Bandhagens och Sturebys tunnelbanestationer och centrum. Området utgörs idag i huvudsak av gatu- och parkmark.

Marken inom planområdet ägs av Stockholm stad.

Översiktsplan

I översiktsplanen är Örbyleden utpekat som ett framtida urbant stråk. Örbyleden beskrivs som en överbred gata med sidoområden, som på sikt kan omvandlas till en levande stadsmiljö med fler kopplingar. Befintliga stadsdelar intill ska kopplas ihop längs hela sträckan, eller på delsträckor. Gatan har en viktig trafikfunktion för transporter och kan kompletteras med en utvecklad gång-, cykel- samt kollektivtrafik. 

Tidplan

 • Start-pm, togs i december 2021
 • Tidig dialog, genomfördes under 2022
 • Samråd, preliminärt kvartal 1 2025
 • Granskning, preliminärt kvartal 4 2027
 • Antagande, preliminärt kvartal 3 2028

Byggaktörer

 • April
 • Erik Wallin
 • Ikano
 • K2A
 • Familjebostäder
 • JM
 • Svenska Hem
 • Järntorget

Dialog om Örbyleden

Under 2022 har Stockholms stad bjudit in till dialogaktiviteter om området kring Örbyleden, i Bandhagen, Örby och Stureby. Vi ville få in lokal kunskap om hur området används idag, vad som är uppskattat och vad de som bor eller verkar i området tycker saknas eller kan utvecklas.

Den 6 maj-6 juni 2022 genomförde Stockholms stad en digital dialog om området. Där kunde den som ville svara på frågor om platser, funktioner och vägar i området.

Under hösten 2022 genomfördes också dialogpromenader med barn och unga för att få in deras perspektiv på området och dess funktioner.

Resultatet från dialogen har sammanställts i två rapporter. Du kan läsa hela resultatet och ta del av vad deltagarna svarade.

Digital dialog maj-juni 2022, rapport (pdf)

Dialogpromenader med barn och unga 2022, rapport (pdf)

Resultatet från dialogen blir en del av de viktiga underlag som vägs samman och används i arbetet med att ta fram detaljplaneförslag för området.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Stefan Larsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad