Projekt Planerat

200 bostäder planeras centralt i Kista

Kista

I centrala delarna av Kista, inom fastigheten Knarrarnäs 8, föreslås 200 bostäder uppföras och kontor och lokaler för service utredas. Förslaget innebär ett tillskott av bostäder och arbetsplatser, och möjliggör en stadsutveckling i Kista.

Projektfakta

Bostäder och verksamheter bidrar till en levande stad

I detaljplanen föreslås 200 bostäder byggas. Samtliga bostäder upplåts som hyresrätter. Under detaljplaneprocessen ska möjlighet till kontorslokaler för service studeras. Den befintliga byggnaden inom fastigheten Knarrarnäs 8 föreslås rivas.

Tillkommande parkeringsbehov föreslås lösas genom en utrymmeseffektiv parkeringslösning i garage. Den nya bebyggelsen ska utgöra en bra sammansättning med det befintliga höghuset Kista Science Tower samt övriga befintliga och planerade höghus i Kista.

Detaljplanen skapar möjligheter till att skapa ett stadsliv i området under en stor del av dygnets timmar och ger förutsättningar för Kistas verksamhetsområde att omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, verksamheter och service.

Tidplan

  • Samråd: oktober 2023
  • Granskning: maj 2024
  • Antagande: september 2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Camilla Morfeldt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad