Visionsbild över ett av bostadshusen vid Stjärnsundsgatan sett mot nordväst. Bild: White arkitekter
Visionsbild över ett av bostadshusen vid Stjärnsundsgatan sett mot nordväst. Bild: White arkitekter
Projekt Planerat

240 studentlägenheter i Ormkärr

Hagsätra

Stockholms stad planerar för att bygga cirka 240 nya bostäder i Ormkärr. Planen är en del av Fokus Hagsätra Rågsved. Samråd pågick 28 mars-15 maj 2023.

Projektfakta

Tillsammans med Stockholmshem och ByggVesta planerar Stockholms stad för att bygga cirka 240 studentlägenheter på två olika platser i Ormkärr. Två bostadshus planeras längs med Stjärnsundsgatans södra sida, och ett bostadshus planeras i parken i Ormkärr vid Gällerstagränd.

Levande gatumiljö och ökad trygghet

De nya bostäderna är tänkta att bli hyresrätter, med möjlighet till förenings- och gemensamhetslokaler i husen. Syftet är att skapa en mer levande och aktiv gatumiljö längs Stjärnsundsgatan samt att bibehålla befintliga gång- och cykelstråk genom Ormkärr. 

I parken kommer befintliga gång- och cykelstråk att behöva ledas om för att ge plats åt ny byggnation. Den nya bebyggelsen bedöms kunna bidra positivt till tryggheten längs parkstråket genom Ormkärr.

En del av Fokus Hagsätra Rågsved

Planområdet ingår i det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved. De sociala värdena är viktiga och fokus ligger på att skapa levande stadsdelar som utvecklas utifrån lokala förutsättningar och som är trygga och jämställda.

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved.

Markanvisning

Exploateringsnämnden markanvisade i december 2019 de två områdena till Stockholmshem och ByggVesta i en gemensam markanvisning. Aktörerna samarbetar för att skapa en byggnation som gör det möjligt med en prisrimlig hyressättning. Inför samråd avser bolagen att gemensamt komma överens om vilken yta som tillfaller vem.

Tidplan

  • Markanvisning till Stockholmshem och ByggVesta: December 2019
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: Maj 2021
  • Samråd om detaljplan: 28 mars - 15 maj 2023
  • Granskning: April 2024
  • Antagande: Oktober 2024

Byggaktör

Stockholmshem och ByggVesta

Digital vandring

Nu kan du se dig om i de planerade nya kvarteren här på webben. Gå in via länken här nedanför nedan för en digital framtidsvandring:

Ormkärr i 3D - vandra runt själv

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Visionsbild över studentbostäder vid Gällerstagränd sett söderifrån. Bild: Kirsh + Dereka arkitekter
Visionsbild över studentbostäder vid Gällerstagränd sett söderifrån. Bild: Kirsh + Dereka arkitekter
Visionsbild över studentbostäder vid Gällerstagränd sett norrifrån. Bild: Kirsh + Dereka arkitekter
Visionsbild över studentbostäder vid Gällerstagränd sett norrifrån. Bild: Kirsh + Dereka arkitekter
Visionsbild över ett av bostadshusen vid Stjärnsundsgatan sett från korsningen Glanshammarsgatan/Stjärnsundsgatan. Bild: White arkitekter
Visionsbild över ett av bostadshusen vid Stjärnsundsgatan sett från korsningen Glanshammarsgatan/Stjärnsundsgatan. Bild: White arkitekter
Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Ungefärligt planområde markerat i rosa.

Kontakt

Elana Svanström

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad