Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

520 bostäder vid Hagsätravägen

Stockholms stad planerar för cirka 520 nya bostäder, lokaler och skola i anslutning till Hagsätravägen. Planen är en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved.

Projektfakta

Stockholms stad planerar för att utveckla området i anslutning till Hagsätravägen med cirka 520 bostäder, verksamhetslokaler, skola och förskola. Den nya bebyggelsen ska bidra till att omvandla Hagsätravägen till en levande stadsgata med möjlighet till service och verksamhetslokaler. Merparten av bostäderna är tänkta att upplåtas som hyresrätter.

Hagsätra idrottsplats är redan idag en viktig mötesplats. I planen ingår att utveckla idrottsplatsen ytterligare för att locka besökare från olika bakgrund och stadsdelar. Även tillgängligheten till angränsande naturområden ska förbättras.

I planen ingår också att utreda förutsättningarna för en gång- och cykelbro över Nynäsbanan och Magelungsvägen. Bron ska bidra till att stärka kopplingarna till de omkringliggande stadsdelarna Älvsjö, Bandhagen, Högdalen och Rågsved.

10 delområden

Planområdet är uppdelat i 10 delområden i anslutning till Hagsätravägen i östra Hagsätra och norra Rågsved.

Bilden visar planområdets preliminära avgränsning i rosa, gult och lila. Två alternativa lägen för en ny gång- och cykelbro ska utredas.

Så tyckte ni

Under hösten 2021 genomförde vi en tidig dialog för etapp Hagsätravägen. Syftet var att få en djupare förståelse för området innan vi påbörjar detaljplaneringen.

Läs mer

En del av Fokus Hagsätra Rågsved

Planområdet ingår i det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved, De sociala värdena är viktiga och fokus ligger på att skapa levande stadsdelar som utvecklas utifrån lokala förutsättningar och som är trygga och jämställda.

Markanvisningar

Exploateringsnämnden har hittills fattat beslut om följande markanvisningar:

  • Område 1 och 2: Ikano bostadsutveckling AB och Ikano Bostad Hagsätra AB. Hyresrätter.
  • Område 3: Wallenstam. Hyresrätter.
  • Område 4: SISAB. Skola och förskola.
  • Område 7, 8 och 10: AB Stockholmshem. Hyresrätter.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: December 2021
  • Samråd om detaljplan: Hösten 2024
  • Granskning: Under 2024
  • Antagande: Under 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Mitt Hagsätra Rågsved

Kontakt

Anna Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Frida Svensson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad