Karta över Västertorp och Hägerstensåsen. Planområdet i Västertorpsparken visas. Området är i två delar utmed Vasaloppsvägen. Det ena området är L-format och sträcker sig parallellt med Terrängvägen från Vasaloppsvägen, illustration.
Ungefärligt planområde markeras med rosa.
Projekt Planerat

75 hyresrätter kring Västertorpsparken

Västertorp

Förslaget ska göra det möjligt att bygga cirka 75 nya seniorbostäder längs Vasaloppsvägen norr om Västertorpsparken. Fastighet som berörs är Västertorp 1:1.

Projektfakta

Stockholms stad vill utveckla området kring Västertorpsparken vid Vasaloppsvägen i Västertorp med cirka 75 nya seniorbostäder. Ny bebyggelse längs gatorna bidrar till tryggare och mer stadsmässiga gaturum samt bättre tillgänglighet till parken.

Terrängen i området består huvudsakligen av starkt kuperad hällmark och skog. Marken som föreslås tas i anspråk för bostäder sluttar brant ut mot gatorna och är idag relativt otillgänglig.

Planområdet utgörs av fastigheten Västertorp 1:1 som ägs av Stockholm stad. 

Byggaktör

Botrygg AB

Preliminär tidplan

  • Samråd, hösten 2023
  • Granskning, våren 2024
  • Antagande, hösten 2024

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Åberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Dana Trabulsi

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad