Bostadshus med balkonger. Gräsmattor, träd och gångvägar utanför. Människor som promenerar. Illustration.
Visionsbild av de södra husen samt den nya gården sett från nordöst. Husen utformas enligt riktlinjer för Stockholmshus. Bild Nyréns.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresrätter vid Puckgränd

Västertorp

Detaljplanen föreslår cirka 110 nya bostäder i flerbostadshus enligt Stockholmshusprojektet. Cirka 90 bostäder placeras i en vinkelbyggnad i den södra delen av planområdet, parallellt med E4/E20 Södertäljevägen. Längs med Västertorpsvägen planeras en mindre byggnad för cirka 20 bostäder.

De nya byggnaderna består av sammanlänkade lameller utformade enligt principer för Stockholmshusen och föreslås bli fyra till fem våningar höga. För att klara tillgänglighet och angöring i den södra delen av planområdet anläggs en ny kvartersgata från Puckgränd till den nya gården. Angöringsvägen leder också till en markförlagd parkering.

Naturmarken inom planområdet har stora värden ur såväl kulturhistoriska, rekreativa och biologiska perspektiv och ska bevaras i största möjliga mån. Bevarandet av värdefulla träd, berghällar och naturmark har vägts in i utformningen av förslaget. Längs E4/E20 Södertäljevägen löper ett cykelpendlingsstråk. Ny bebyggelse innebär att stråket behöver flyttas något längre söderut och att cykelbanan rustas till den standard som gäller i anslutande delar.

Västertorp byggdes som en grannskapsenhet under slutet av 1940-talet. De nya husens utseende, höjd och placering har anpassats till den omgivande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom bland annat bebyggelsetypologi och bevarande av naturmark och stråk.

Bilder

Bostadshus med balkonger. Gräsmattor, träd och gångvägar utanför. Människor som promenerar. Illustration.
Visionsbild av de södra husen samt den nya gården sett från nordöst. Husen utformas enligt riktlinjer för Stockholmshus. Bild Nyréns.
Bostadshus, gator och trottoarer. Grönområden med gräsmattor och träd. Illustrationsplan.
Illustrationsplan. Bild Nyréns.

Stockholmshusen

Lägenheterna byggs i så kallade Stockholmshus, stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader.

Tidsplan

  • Samråd 8 maj−30 maj 2018
  • Granskning I kvartal 2, 2019
  • Granskning II kvartal 2, 2020
  • Granskning III 14 september−11 oktober 2022
  • Antagande kvartal 3, 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Familjebostäder.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Monika Stenberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 239

Sofia Ellenfors
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 600

Projekt i Västertorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad