Gångväg längs med två bostadshus. Människor i rörelse på gångvägen. Illustration
Stockholmshusen och studentbostäder, vy från gång- och cykelvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Hyresrätter, företagshotell och studentlägenheter vid Västertorpsvägen

Västertorp

240 bostäder byggs på fastigheterna Fotsacken 1 och Fotsacken 2 i Västertorp. Det blir cirka 90 hyresrätter i Stockholmshus och cirka 150 företagslägenheter i ett långtidshotell.

Nya lägenheter vid Västertorpsvägen

Området kompletteras med cirka 90 nya hyresrätter i fyra Stockholmshus inom Fotsacken 2. Utöver det byggs ett långtidshotell med cirka 150 företagslägenheter genom nybyggnation av ett lamellhus inom Fotsacken 1.

Detaljplanen möjliggör även påbyggnation på befintligt hotell med cirka 40 studentbostäder. Dessa kommer att uppföras i ett senare skede och ingår inte i aktuell exploatering. 

För att bidra till ett attraktivt stadsliv, ökad trygghet och bättre kontakt mellan det privata och det allmänna placeras den nya bebyggelsen längs Västertorpsvägen och får entréer mot gatan.

Gården mellan byggnaderna ska utformas med omsorg och ska vara så grön som möjligt. Träd ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt och förgårdsmark ska finnas mellan gatumark och husen.

Bilder

Bostadshus vid en gata. Planterade träd längs gatan. Människor i rörelse. Illustration
Vy från väster – Västertorpsvägen. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Bostadshus vid en t-korsning med övergångsställen. På andra sidan om bostadshusen syns träd och gräsmatta. Illustration
Vy från öster – Västertorpsvägen. Illustration; Larsson Arkitektur AB:
Illustration av flerbostadshusens fasader.
Fasaden mot norr. Illustration: Larsson Arkitektur AB.
Flera bostadshus runt en innergård. På innergården syns träd, häckar, sittplatser och människor i rörelse. Illustration
Vy från gården på Fotsacken 1. Illustration: Larsson Arkitektur AB.

Takten på bostadsbyggandet ska öka

Bristen på bostäder är en av stockholmsregionens största utmaningar. Det långsiktiga målet om att bygga 140 000 lägenheter till 2030 kompletteras med ett delmål om att bygga 40 000 lägenheter till 2020. Som en del i detta ska de kommunalägda bostadsbolagen fördubbla sitt bostadsbyggande.

Bilder

Kartbild över området mellan Västertorpsvägen och E4/Södertäljevägen. De nya bostäderna inritade.
Illustrationsplan

Tidsplan

 • Start-PM: 8 december 2016.
 • Samråd: 28 november 2017 till 30 januari 2018.
 • Granskning; 20 juni 2018 till 29 augusti 2018.
 • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 21 december, 2018.
 • Laga kraft: 1 juli 2019, Länsstyrelsens dnr: 404-2218-2019
 • Byggstart förberedande arbeten: 2020
 • Byggstart Stockholmshem: 2022, beräknas preliminärt klart kvartal 1 2024
 • Preliminär byggstart Botrygg: kvartal 2 2024

Vill du veta mer?

Projektet har vunnit laga kraft och bygget kan påbörjas. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Johan Morén
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 600

Stockholmshusen

Projekt i Västertorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad