Flygvy över flerbostadshus och grönstråk. Fyra punkthus i brunt och andra flerbostadshus. Grönområde. Illustration
Fågelvy mot nordost. Punkthusen föreslås i fem våningar med släpp mellan husen så att grönstråket norr om husen blir synligt. Bild: Pöner + Pettersson AB.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder längs Västertorpsvägen

Västertorp

Längs Västertorpsvägen föreslås fyra punkthus med sammanlagt cirka 60 bostäder. Förslaget berör del av fastigheten Västberga 1:1 med flera intill kvarteret Pulkan.

Fyra punkthus med cirka 60 bostäder

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan vid Västertorpsvägen i Västertorp. Förslaget möjliggör fyra punkthus med sammanlagt cirka 60 bostäder längs den norra delen av Västertorpsvägen. De nya byggnaderna föreslås bli fem våningar höga, husens totalhöjd underordnas träden i parkmiljön.

Den grönskande karaktären längs gatan bevaras genom planterad förgårdsmark och grönska mellan huskroppar. Varje entré har skärmtak, en sittbänk, ett antal platser för cykelparkering och grönska i form av buskar och träd.

Bilder

Fyra punkthus längs en gata, sett ovanifrån. Träd och andra bostadshus runtomkring. Illustration
Illustrationsplan. Fyra nya punkthus föreslås i sparad naturmark längs norra delen av Västertorpsvägen, öster om entré till Västertorpsstråket. ÅWL Arkitekter.
Gräsmatta och träd framför punkthus som skymtar mellan träden. Illustration
Visionsbild från Västertorpsstråket. Pörner + Pettersson AB.
Punkthus med brun fasad längs gata, omgivet av träd och andra hus. Illustration
Visionsbild med vy från Västertorpsvägen mot väster. Gavel till kvarteret Isdubben 4 syns mellan husen. Pörner + Pettersson AB.
Gångvägar mellan punkthus. Träd och planteringar intill gångvägarna. Illustration
Visionsbild med vy från gångvägen norr om planområdet. Pörner + Pettersson AB.

Underjordiskt garage

Parkeringsplatser föreslås i underjordiskt garage mellan de två västra husen samt markparkering för rörelsehindrade. Ovanpå det underjordiska garaget planeras en gård för de boende med lek, gemensam uteplats och odling.

Eventuell tillbyggnad av förskola

Detaljplanen möjliggör även en eventuell tillbyggnad av Snöbollens förskola i framtiden genom att säkra byggrätt om 3 avdelningar. Det finns i dagsläget inga planer för tillbyggnad då stadsdelsförvaltningen inte har behov av nya förskoleavdelningar i området.

Bilder

Tre punkthus med brun fasad syns längs en gata, inramade av träd. Illustration
Visionsbild med vy från Västertorpsvägen mot öster. Pörner + Pettersson AB.
Punkthus i brun fasad längs en gata. Intill husen syns ett rött bullerplank . Illustration
Visionsbild med vy från Västertorpsvägen mot väster. Planerat bullerplan till förskolan syns vid gatan. Pörner + Pettersson AB.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2021
  • Förslag till detaljplan på samråd: 7 juni–31 augusti 2023
  • Granskning: preliminärt kvartal 2, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Victor Hansson AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tara Nezhadi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 251

Sofia Ellenfors
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 600

Projekt i Västertorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad