Två flerbostadshus vid en vägkorsning. Ett tegelhus till vänster och ett hus med ljus fasad till höger. Illustration
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder utmed Störtloppsvägen

Västertorp

Projekt som gör det möjligt att skapa cirka 50 nya bostäder. Förslaget berör främst fastigheten Skridskon 1 i Västertorp. Planen har vunnit laga kraft.

Lägenheter i två byggnader

Den antagna detaljplanen innebär att cirka 50 nya bostäder kan byggas i två byggnader. Bostäderna byggs längs med Störtloppsvägen och ut mot korsningen Störtloppsvägen och Vasaloppsvägen. 

Planen innebär att två lamellhus, ett längre och ett kortare, byggs utefter Störtloppsvägen. Husen är fyra våningar höga mot Störtloppsvägen, lika många våningar som det befintliga huset på andra sidan gatan. Mot gården varierar hushöjden mellan fyra våningar i fastighetens södra del där berget är som högst och fem våningar i den norra delen där marken ligger i samma nivå som gatan.

I bottenvåningen mot gatan planeras enkelsidiga ”radhuslägenheter” med egen ingång och uteplats med yta för plantering. Radhuslägenheterna möter upp och svarar mot grannfastighetens lokaler i bottenvåningen på andra sidan Störtloppsvägen.

Husen är indragna från fastighetsgräns cirka fyra till åtta meter för att möjliggöra förgårdsmark och trottoar på kvartersmark.

Bilder

Karta med planerad bebyggelse markerad, tillsammans med andra byggnader och grönområden runtomkring.
Illustrationsplan över tänkt bebyggelse. Skiss: Joliark
Tegelfasad av radhuslägenheter med fönster, egna ingångar och mindre uteplatser med plantering. Människor i rörelse. Illustration
I bottenvåningen mot gatan ryms enkelsidiga "radhuslägenheter" med egen ingång och uteplats med yta för plantering. Radhuslägenheterna möter upp och svarar mot grannfastighetens lokaler i bottenvåningen på andra sidan Störtloppsvägen.

Levande stadsmiljö

Att förtäta inom kvarteret Skridskon är i linje med ambitionerna i Stockholms översiktsplan. Förslaget ger en möjlighet att bygga i kollektivtrafiknära läge och kommer att stärka möjligheten till levande stadsmiljöer i stadens alla delar.

Planen bedöms bidra positivt till en socialt hållbar stadsmiljö, exempelvis genom fler bostäder, många entréer mot gata, förgårdsmark med planteringar och uteplatser samt trottoar som aktiverar gaturummet.

Förslaget bidrar också till att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Fastighetsägare

Fastigheten Skridskon 1 ägs av HEBA Fastighets AB.

 

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planarbetet: 23 maj 2018
  • Samråd: 6 juni–6 augusti 2019
  • Granskning: 6 maj–2 juni 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: reviderat detaljplaneförslag till stadsbyggnadsnämnden 24 oktober 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft 17 januari 2024.

Detaljplan för Skridskon dnr 2017-17030 har vunnit laga kraft 2024-01-17. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark och miljödomstolens avgörande står därför fast.Länsstyrelsens beteckning: 404-37298-2022

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Ta del av granskningsutlåtande som redovisar skriftliga synpunkter som kommit in under granskningstiden. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Västertorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad