Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

80 bostäder vid Västertorpsvägen

Västertorp

Cirka 80 bostäder föreslås utmed Västertorpsvägen. Förslaget berör del av fastigheten Västberga 1:1 samt Isdubben 5.

Projektfakta

Planförslaget syftar till att utveckla ett område vid Västertorpsvägen i Västertorp med cirka 80 nya bostäder i ett service- och kollektivtrafiknära läge. Även framtida läge för befintlig förskola inom fastigheten Isdubben 5 kommer att studeras under planarbetet. 

Bostäderna föreslås med bostadsrätt och placeras mellan befintlig bebyggelse och Västertorpsvägen.

Den nya bebyggelsen ska bidra till ett tryggare och mer aktivt gaturum och till ett ökat underlag för handel och service i det lokala centrumet. Entrén till befintligt parkstråk ska också förtydligas. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM, 30 september 2021
  • Samråd, maj 2022
  • Granskning, november 2022
  • Antagande, februari 2023

Byggaktör

Victor Hansson AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Dana Trabulsi

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad