Karta över Västertorp och Hägerstensåsen. Planområdet i Västertorpsparken är markerat.
Ungefärligt planområde markeras med rosa.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya senior- och studentboenden kring Västertorpsparken

Västertorp

Förslaget ska göra det möjligt att bygga cirka 60 seniorbostäder och 55 studentbostäder längs Vasaloppsvägen norr om Västertorpsparken. Fastighet som berörs är Västertorp 1:1.

Stockholms stad vill utveckla området kring Västertorpsparken vid Vasaloppsvägen i Västertorp med cirka 60 seniorbostäder och cirka 55 studentbostäder. Ny bebyggelse längs gatorna bidrar till tryggare och mer stadsmässiga gaturum samt bättre tillgänglighet till parken.

Terrängen i området består huvudsakligen av starkt kuperad hällmark och skog. Marken som föreslås tas i anspråk för bostäder sluttar brant ut mot gatorna och är idag relativt otillgänglig.

Planområdet utgörs av fastigheten Västertorp 1:1 som ägs av Stockholm stad.

Tidsplan

  • Samråd, september 2024
  • Granskning, våren 2025
  • Antagande, hösten 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Botrygg AB

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Jenny Åberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 144

Anna Hamsten
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 600

Projekt i Västertorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad