Fågelvy mot nordost. Punkthusen föreslås i fem våningar med släpp mellan husen så att grönstråket norr om husen blir synligt. Bild: Pöner + Pettersson AB.
Projekt Planerat

Bostäder längs Västertorpsvägen

Västertorp

Längs Västertorpsvägen föreslås fyra punkthus med sammanlagt cirka 60 bostäder. Förslaget berör del av fastigheten Västberga 1:1 m fl. intill kvarteret Pulkan.

Projektfakta

Fyra punkthus med cirka 60 bostäder

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan vid Västertorpsvägen i Västertorp. Förslaget möjliggör fyra punkthus med sammanlagt cirka 60 bostäder längs den norra delen av Västertorpsvägen. De nya byggnaderna föreslås bli fem våningar höga, husens totalhöjd underordnas träden i parkmiljön.

Den grönskande karaktären längs gatan bevaras genom planterad förgårdsmark och grönska mellan huskroppar. Varje entré har skärmtak, en sittbänk, ett antal platser för cykelparkering och grönska i form av buskar och träd.

Parkeringsplatser föreslås i underjordiskt garage mellan de två västra husen samt markparkering för rörelsehindrade. Ovanpå det underjordiska garaget planeras en gård för de boende med lek, gemensam uteplats och odling.

Detaljplanen möjliggör även en eventuell tillbyggnad av Snöbollens förskola i framtiden genom att säkra byggrätt om 3 avdelningar. Det finns i dagsläget inga planer för tillbyggnad då stadsdelsförvaltningen inte har behov av nya förskoleavdelningar i området.

Byggaktör

Victor Hansson AB

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2021
  • Ett förslag till detaljplan är på samråd 7 juni- 31 augusti 2023
  • Granskning preliminärt kvartal 2, 2024

Bildgalleri

Illustrationsplan. Fyra nya punkthus föreslås i sparad naturmark längs norra delen av Västertorpsvägen öster om entrén till Västertorpsstråket. ÅWL Arkitekter.
Visionsbild med vy från Västertorpsvägen mot öster. Pörner + Pettersson AB.
Visionsbild med vy från Västertorpsvägen mot väster. Gavel till kvarteret Isdubben 4 syns mellan husen. Pörner + Pettersson AB.
Visionsbild med vy från Västertorpsvägen mot väster. Planerat bullerplank till förskolan syns vid gatan. Pörner + Pettersson AB.
Visionsbild vy från Västertorpsstråket. Pörner + Pettersson AB.
Visionsbild med vy från gångvägen norr om planområdet. Pörner + Pettersson AB.
Fågelvy mot nordost. Punkthusen föreslås i fem våningar med släpp mellan husen så att grönstråket norr om husen blir synligt. Bild: Pöner + Pettersson AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Dana Trabulsi

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad