Lekyta med sandlåda, klätterlek och rutschkana. Barn och vuxna i rörelse, illustration.
Blockriket. Illustration: Landskapsarkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Årstabergsparken del 4 – Blockriket

Årsta

Blockriket är den sista etappen av Årstabergsparkens utbyggnad. Stockar och stenar lockar redan idag många till leklandskapet i skogen. Staden kompletterar parken med nya lekredskap och sittplatser. Parken görs också mer tillgänglig med nya trappor och hiss.

Blockriket är den fjärde och sista etappen i Årstabergsparkens utbyggnad. Stockar och stenar lockade redan många till leklandskapet Blockriket i den östa delen av parken. Staden har kompletterat parken med nya platser för lek och avkoppling. Området har fått ny småbarnslek med bland annat en vattenränna och en klätterdrake som kan användas av förskolorna i området. Den befintliga lekplatsen har fått nya lekredskap och sittplatser. Vid bollplanen byggs en träläktare och ute på klippan byggs ett träflak att hänga och grilla på med utsikt över staden.

Nya entréer till parken anläggs också. När allt är klart kommer man kunna nå parken via nya trappor och hiss från torget i öster eller via en ny trappväg från Sjöviksbacken i väster.

Årstabergsparken – ny stadsdelspark

Årstadal har vuxit fram i snabb takt och när vi bygger nya bostäder, förskolor och skolor i området behöver vi också bygga parker för promenader, lek och avkoppling. Staden gör därför en stor satsning på parker och naturmark och bygger här en ny stadsdelspark. Årstabergsparken är en bergspark som sträcker sig genom Årstaberg och Årstadal mot Årstaskogen. Naturmarkens kvaliteter har tagits tillvara och utformningen av parken utgår från skogen, berget och utsikten. Flera nya entréer, gångvägar och trappor gör naturmarken på höjden mer tillgänglig och kopplar samman parkens olika delar. Hela skogen inspirerar till lek och har kompletterats med flera platser för aktiviteter, umgänge och rekreation.

Det ekologiska stråket stärks

Parken har också en viktig funktion som ekologisk spridningskorridor för både växter och djur. Vid anläggningen av parken har fler träd planterats och befintliga träd skyddats. För att fåglar och andra djur ska trivas extra bra här har flera fågelholkar, insektshotell och fladdermusholkar satts upp.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad