Ett stort rött hus i tre våningar med vinklat tak.  Den stora gräsmattan är omgärdad av staket. Illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny förskola vid Stångåvägen

Bagarmossen

En ny permanent förskola, Stångåvägens förskola, med cirka åtta avdelningar byggs. På platsen, i mynningen av Lillåvägen utmed Stångåvägen, finns det idag en tillfällig förskola.

I östra delen av Bagarmossen, i mynningen av Lillåvägen utmed Stångåvägen, ska en stor permanent förskola byggas. Fastigheten heter Skarpnäck 1:1. Området omges av grönområdet Rättvisan och bostadskvarter i Bagarmossen. Idag finns en tillfällig förskola med två avdelningar på platsen.

Den nya förskolan byggs av Sisab och blir en så kallad konceptförskola i två plan på omkring 1500 kvadratmeter. Byggnaden kommer att rymma åtta avdelningar för totalt 144 barn. En mindre del av grönområdet behöver användas för att skapa en större gård och en tydlig entré in till skogsområdet.

Fler förskoleplatser behövs i området

Förskolan skapar en långsiktig lösning av förskoleplatser i närområdet. Flera mindre och tillfälliga förskolor i området, med en eller två avdelningar, kan slås ihop till en permanent förskola.

Sammanslagningen av förskolorna innebär också att tomtmark frigörs till förmån för några av de cirka 1400 nya bostäderna som ska byggas i Bagarmossen enligt programmet för Bagarmossen-Skarpnäck, som antogs hösten 2016.

Byggstart

I augusti startar Stockholms stads arbeten vid den äldre, tillfälliga förskolan vid Stångåvägen. Staden ska lägga om två gång- och cykelbanor, anlägga en parkeringsficka vid Stångåvägen och göra vissa ledningsflyttar. Dessa arbeten är för att förbereda så att byggandet av den nya förskolan kan genomföras.

Påverkan på framkomligheten

Arbetet påverkar framkomligheten i området. Delar av befintliga gång- och cykelbanor stängs av och får tillfälliga dragningar.

Stångåvägen är framkomlig under hela entreprenaden. När parkeringsfickan anläggs påverkas delar av vägen och ett körfält kan behöva stängas av under en period.

Stadens arbeten beräknas avslutas i december 2022. Efter årsskiftet tillträder Skolfastigheter i Stockholm AB fastigheten och kan då börja bygga den nya förskolan. Stadens entreprenör är Marbit AB.

Generella arbetstider

Vi planerar för att arbetet sker klockan 7–17 på vardagar. Vid behov kan dock arbete behöva göras på andra tider.

Nya gång- och cykelbanor

Stockholms stad bygger om delar av cykelbanorna utmed den nya förskolan. Det kommer finnas asfalterade gång- och cykelbanor på båda sidor om den nya förskolan. De tvära kopplingarna mellan de båda gång- och cykelbanorna kommer att finnas kvar i form av flera befintliga gångstigar i skogsområdet. Dessa stigar behålls som de är för att bevara naturmark.

Bilder

En karta med arbetsområdet markerat.
Ungefärligt arbetsområde är markerat med orange i kartan.
En karta med markeringar för nya gång- och cykelbanor.
Bilden visar gång- och cykelbanor vid förskolan. Lila linje visar ungefärlig ny sträckning för asfalterade gång- och cykelbanor. Rosa linje visar område där det är möjligt att gå, där stigar bevaras som koppling mellan gång- och cykelbanorna.

Tidsplan

  • Plansamråd, andra kvartalet 2017
  • Granskning 21 mars 2018 till 25 april 2018.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, andra kvartalet 2018
  • Laga kraft 2019-06-27, Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Länsstyrelsen beteckning: 404-29330-2018.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som gjorts.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Yusuf Ahmed
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 639

Projekt i Bagarmossen

Stadsdelar i Skarpnäck stadsdelsområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad