Flygvy över området Bagarmossen-Skarpnäck, fotografi.

Bagarmossen-Skarpnäck

I Bagarmossen och Skarpnäck tar staden ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området för att ta tillvara stadsdelarnas potential.

Planeringen för Bagarmossen och Skarpnäck omfattar upp till 3 500 bostäder, bättre service och kollektivtrafik samt fler attraktiva platser för möten och rekreation. Utifrån de övergripande förutsättningarna i programmet tar staden fram detaljerade planer (detaljplaner) och utvecklar goda miljöer för bostäder, förskolor, rekreation och service, samtidigt som natur- och kulturvärden behålls och utvecklas.

Området utvecklas successivt i flera olika detaljplaner under åren framöver med programmet som övergripande utgångspunkt.

Genomfört programarbete

 • 2012: ursprungligt planprogram för Bagarmossen–Skarpnäck på samråd
 • Augusti 2013: beslut om ny inriktning och områdesavgränsning för programarbetet
 • 2014: omarbetning av programhandlingar
 • Vår 2015: en designdialog genomförs med boende och föreningar i området som underlag till samrådshandlingarna
 • Oktober–december 2015: samråd med öppet hus hålls i båda stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck
 • Oktober 2016: stadsbyggnadsnämnden godkänner programmet.

Vill du veta mer?

Frågor och svar

Programmets huvuddrag är:

 • En gemensam liten park, Bergholmsparken.
 • Attraktiva stråk och samband inom området och till omgivande stadsdelar.
 • Bebyggelseutveckling utifrån befintliga förutsättningar och kvaliteter. Stor hänsyn tas till områdets karaktär.
 • Centrala delar ska förstärkas.

Ny bebyggelse planeras inom sex olika delområden samt förtätningar i respektive stadsdel.

 1. Bergholmsbacken
 2. Skarpnäcks sportfält
 3. Gamla Tyresövägen
 4. Skärgårdsskogen
 5. Skarpa by
 6. Bagarmossens centrum.

Under samrådet inkom cirka 330 yttranden. De flesta remissinstanser tillstyrker programförslaget i stort och anser att utgör en bra grund för fortsatt detaljplanering. Synpunkter framförs framför allt kring påverkan på trafik samt natur- och kulturmiljö och riskfrågor.

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har kompletterande utredningar och studier gjorts. En dagvattenutredning har tagits fram och trafikfrågorna har kompletterats. Riskbilden för farligt gods på Tyresövägen har förtydligats. De föreslagna bebyggelseområdena har bearbetats i vissa delar med hänsyn till synpunkter både från remissinstanser och boende.

Det finns för närvarande ingen tidplan för inflyttning. En förutsättning för att kunna bygga nya bostäder är att det finns en detaljplan. Samråd för den första detaljplanen Bergholmsbacken genomfördes under hösten 2018.

Om du är intresserad av att flytta till Bagarmossen eller Skarpnäck så kan du ställa dig i bostadskön.

Skolor och förskolor har utretts under programarbetet i samarbete med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen. Totalt planeras tio förskolor. Samtidigt fasas omoderna förskolor och paviljonger ut.

En ny grundskola för cirka 1 200 elever föreslås centralt i området vid Bergholmsbacken mellan stadsdelarna.

På Skarpnäcks sportfält möjliggörs plats för en ny simhall i kombination med idrottshall. Ytterligare en fullstor idrottshall reserveras i direkt närhet till den nya grundskolan vid Bergholmsbacken. I Bergholmsparken skapas ytor för spontanidrott.

Utredningar och analyser har genomförts för att bedöma möjligheter och svårigheter i området. Förbättring av befintlig cykel-infrastruktur samt förslag till nya stråk föreslås.

Riskbilden för farligt gods på Tyresövägen har uppdaterats. Trafikkontoret har tagit fram en fördjupad trafikanalys som omfattar Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp och Farsta.

Under programarbetet har frågor kring grönstråk och rekreationsvärden inom stadsutvecklingsområdet och angränsande områden utretts och analyserats. Målet är att skapa en bra miljö för så många som möjligt samt behålla och förbättra områdets gröna samband med stråk och parker.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Soroor Notash
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 553

Agnes Skovdal
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 642

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Bagarmossen-Skarpnäck

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad