• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresrätter i Bandhagen

Bandhagen

Cirka 35 nya hyresrätter har byggts i Bandhagen. Ingår i projektet Stockholmshusen och berörde fastigheten Örby 4:1 m fl.

Familjebostäder har byggt 35 hyresrätter längs med Björksundsslingan vid kvarteret Filmen i Bandhagen. Längs Björksundslingan står nu ett lamellhus på fyra våningar. Bostäderna har byggts som hyresrätter och ingår i projektet Stockholmshusen.

Familjebostäder påbörjade byggnation i september 2021. Under oktober påbörjades schaktarbeten och sprängning, förberedande markarbeten inför grundläggning av husen. Husens betongplattor gjöts under vintern 2021/2022.Sprängningar samt grundläggning pågick i cirka ett halvår. Efter det började montering av stommen, invändig och utvändig komplettering samt finplanering. Projektet blev klart under kvartal 1 2023.

Stockholms stad genomfördes åtgärder längs parkvägar i närheten av planområdet. Det planterades en del ny växtlighet och sly har röjts och liknande. Det arbetet är ett resultat av byggnationen av båda projekten vid kvarteret filmen vid Björksundsslingan. Arbete gjordes dels under hösten 2021 och dels under sommaren 2022.

Stockholms bostadsmål 

Projektet stämmer väl med översiktsplanen som anger att kompletteringsbebyggelse kan skapa mervärde i stadsmiljö och utveckla ett områdes identitet. Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer.

Tidsplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden: juni 2016
  • Samråd: december 2018-februari 2019.
  • Granskning: andra kvartalet 2019
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden oktober 2019.
  • Planen fick laga kraft 2020-03-04 efter att Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklagandet.
  • Byggstart i september 2021
  • Inflyttning i februari 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Den 3 oktober 2016 anvisade Exploateringsnämnden den ena delen av planområdet till Familjebostäder. Familjebostäder äger sedan tidigare kvarteret Gulskivan.

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad