Vy från sydost. Bostadshuset i 41 våningar syns i höger sidan av bilden och hotell/kontorshuset i 27 våningar syns i vänster sidan av bilden. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Vy från sydost. Bostadshuset i 41 våningar syns i höger sidan av bilden och hotell/kontorshuset i 27 våningar syns i vänster sidan av bilden. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder, idrott och butiker i norra Kista

Kista

Arbete med detaljplan pågår för att bygga en idrottsanläggning integrerad med hotell, kontor, butiker och cirka 600 bostäder i Kista. Planområdet, del av Akalla 4:1 ligger mellan Torshamnsgatan och E4 och angränsar till det nya området Kista äng.

Projektfakta

Levande stadsmiljö med publika lokaler och mötesplatser

Mellan E4 och Torshamnsgatan i Kista planeras en idrottsanläggning integrerad med hotell, kontor, butiker och cirka 600 bostäder.

Fastigheten del av Akalla 4:1 är idag obebyggd och ligger i den nordvästra delen av Kista arbetsområde, mellan E4 och Torshamnsgatan. Fastigheten ligger i anslutning till utbyggnadsområdena Kista äng och Kista Gård. 

Anläggningen motsvarande fyra kvarter enligt strukturplanen för Kista från 2003 och kommer vara väl synlig från E4 med två hus varav det ena kommer att vara cirka 40 våningar. 

Syftet med detaljplanen är en utbyggnad av planområdet till en välintegrerad mötesplats där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans bygger en levande stadsmiljö för boende och besökare i stadsdelen Kista.

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra två höghus innehållande bostäder och hotell/kontor som kommer att bli nya inslag i Kistas stadsbild. Detaljplanen möjliggör ett aktivt- och funktionsblandat område med idrottshallar, bostäder, hotell, kontor, parkeringshus, verksamhetslokaler, ett torg och en park vilket kommer att utgöra en ny attraktion i stadsdelen Kista. Detaljplanen bidrar även till en ökad social hållbarhet och integration genom att tillskapa kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. 

Workshop med tjejer om aktivitetsplats och park

Stockholms stad arbetar med att utforma en ny park i Kista där tjejernas perspektiv tas till vara med bland annat aktivitet och rörelse som inslag i parken. Landskapsarkitekter från Funkia har arbetat med en grupp tjejer som vistas i Kista. Tjejerna har vid tre workshop-tillfällen under våren 2019 fått möjlighet att uttrycka sina idéer kring hur en drömpark för dem kan se ut.

Genom att lyssna på tjejernas egna tankar om de platser de uppehåller sig på kan landskapsarkitekterna bilda sig en uppfattning om hur den nya parken kan komma se ut. Tjejerna har även fått vara med under en del av själva skissarbetet.

När dialogen avslutades samlades allt material in till landskapsarkitekterna som sedan arbetar vidare med idéerna till ett förslag till utformning, som tas vidare i stadsbyggnadsprocessen. Där förslaget ska stämmas av ekonomiskt, dess skötselbehov och  genomförbarhet med mera. 

Ta del av rapporten från dialogarbetet.

 

Preliminär tidplan

 • Markanvisning februari 2015.
 • Start-PM 1 februari 2016.
 • Samråd ägde rum mellan 13 februari till 29 mars 2018.
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden hösten 2023.

Byggaktörer

Planområdet om cirka 3,8 hektar ligger direkt norr om Torshamnsgatan förlängning och omfattar del av fastigheten Akalla 4:1. Den del av Akalla 4:1 där projektet är beläget ägs av Stockholms stad. 

Exploateringsnämnden markanvisade i mars 2015 mark inom fastigheten Akalla 4:1 till Playce AB, som då hette Sport Hotels of Sweden.

Bildgalleri

Illustrationsplan
Illustrationsplan
Vy från sydost. Bostadshuset i 41 våningar syns i höger sidan av bilden och hotell/kontorshuset i 27 våningar syns i vänster sidan av bilden. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Vy från sydost. Bostadshuset i 41 våningar syns i höger sidan av bilden och hotell/kontorshuset i 27 våningar syns i vänster sidan av bilden. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Vy från korsningen Torshamnsgatan/lokalgatan mot öst. Illustrationen visar bostadshuset i sex och fyra våningar. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Vy från korsningen Torshamnsgatan/lokalgatan mot öst. Illustrationen visar bostadshuset i sex och fyra våningar. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Kvarterets entré mot nordväst. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Kvarterets entré mot nordväst. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Vy mot kvarterets norra hörn. Illustrationen visar kvarterets padelhall samt utbyggnaden med centrumlokaler mot nordöst. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Vy mot kvarterets norra hörn. Illustrationen visar kvarterets padelhall samt utbyggnaden med centrumlokaler mot nordöst. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Bilden illustrerar den upphöjda gården, sett från sydöst Illustration: Wingårdhs arkitekter.
Bilden illustrerar den upphöjda gården, sett från sydöst Illustration: Wingårdhs arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad