Illustration från antagandeförslaget på bostäder Kvarter A, vy från Söderholmsgränd. Byggnaderna föreslås ta upp kulörer från omgivande bebyggelse och ha en kulör per hus.
Projekt Pågående

Bostäder och förskola vid Söderholmsgränd

Vårberg

Två nya bostadskvarter med sammanlagt cirka 300 nya bostäder ska byggas vid Söderholmsgränd i Vårberg. Samtidigt byggs förskolan Torpgläntan ut och parken, skogsområdet och Johannesdalsbadet rustas upp.

Projektfakta

Cirka 300 bostäder vid Söderholmsgränd

Vid Söderholmsgränd i Vårberg planeras två nya bostadskvarter med sammanlagt cirka 300 bostadsrätter. Ett av bostadskvarteren planeras norr om Söderholmsgränd, där grusplanen som tillhör Söderholmsskolan. En ny 7-spelsplan med konstgräs anläggs norr om det nya bostadskvarteret. Det andra bostadskvarteret planeras söder om korsningen Vårbergsvägen och Söderholmsgränd, befintlig byggnad kommer att rivas. De nya bostadshusen blir fyra till sex våningar höga.

Förskolan Torpgläntan byggs ut

Förskolan Torpgläntan, väster om Söderholmsskolan, ska få nya lokaler som möjliggör fyra nya avdelningar. Verksamheten är idag fördelad på två enplansbyggnader. Dessa byggnader kommer att rivas och ersättas av en ny byggnad i två våningar. Den nya byggnaden innebär att verksamheten kan utökas från fyra till åtta avdelningar. Förskolan blir även mindre ytkrävande vilket möjliggör en större förskolegård.

Grönområden och gator rustas upp

I samband med byggnationen av nya bostäder och förskola rustar staden upp den intilliggande parken, skogsområdet och Johannesdalsbadet. Målet är att stärka stråket mellan Vårbergs centrum och Johannesdalsbadet så att området upplevs som tryggt, trafiksäkert och omhändertaget. Förslaget bygger på en lågmäld upprustning som förstärker områdets kvaliteter.

Inga nya gator kommer att byggas men befintliga gator byggs om och anpassas till den nya bebyggelsen och omgivningen. På Torpgläntan görs en ny större vändplan intill förskolan. Våruddsringen, Rönnholmsgränd, Laxholmsbacken, Ängsholmsgränd och Örnholmsbrinken behålls i princip med samma utformning som idag. På Vårbergsvägen och Söderholmsgränd görs mer omfattande förändringar i och med att två gångtunnlar rivs. Två befintliga gångtunnlar intill Örnholmsbrinken rustas upp genom målning av väggar och tak.

Kartbilden ovan visar Söderholmens utveckling 

 1. Fruktlunden på västra sidan av gångvägen kompletteras med nya äppelträd, bänkbord och solsoffor.
 2. Fruktlunden på östra sidan av gångvägen kompletteras med nya fruktträd och solsoffor. Buskage planteras mot de nya bostadshusen.
 3. Stigen i skogen breddas och får en beläggning av grus. En glänta att samlas vid med stockar att sitta, klättra eller leka på anläggs i anslutning till stigen.
 4. I gångvägarnas korsning mot Johannesdalsbadet anläggs ett utegym i trä med bänkbord och ny belysning.
 5. Två platser med fasta grillar och bänkbord anläggs vid badplatsen som också kompletteras med cykelställ och skräpkorgar.
 6. Det befintliga diket leds om så att sand- och gräsytorna kan utökas. Det nya diket anläggs närmare skogen. Stora träd bevaras och ges bättre växtbetingelser genom att sly röjs bort.
 7. Gångvägen till badet får ny asfalt och gångvägen till den befintliga trappan vid Peterséns väg breddas och asfalteras. Befintliga soffor rustas och nya läggs till. Nya buskar och lökväxter planteras.
 8. Gångvägen genom parken mot Söderholmsgränd görs mindre slingrande och möter den nya gångbanan längs gatan.
 9. Från fruktlunden anläggs en ny gångväg mot skolan mellan det nya bostadskvarteret och bollplanen. Gångvägen kantas på ena sidan av en grönyta med gräs, låga buskar och träd.

Tidplan

 • Detaljplanen vann laga kraft 12 mars 2020.
 • Verksamheten i förskolan Torpgläntan har evakuerats till Ekholmsvägen 133.
 • Ombyggnationen av vändplanen vid förskolan Torpgläntan startar i april 2023.
 • Upprustningen av parker och gator startar 2024.
 • Byggstart för förskolan och bostäderna är inte bestämd.

Byggaktörer

Bostäderna byggs av Riksbyggen.
SISAB bygger den nya förskolan projektsida, SISABs webbplats

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustration bostäder Kvarter A, vy från parken Bild: Arkitema
Illustration bostäder kvarter A, vy från Söderholmsgränd i projekt Söderholmen Bild: Arkitema.

Kontakt

Bizzy Klein

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Pernilla Svenningsson

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad