Projekt Pågående

Bostäder och verksamheter i Hjorthagskransen

Hjorthagen

Exploateringsnämnden tog beslut den 9 juni 2022 om att markanvisa totalt cirka 105-125 bostäder. Det är 25 hyresrätter, 80-100 vård- och omsorgslägenheter samt förskola med 5 avdelningar. Markanvisningarna går till två olika aktörer, NREP AB och Gimle Bostad AB.

Projektfakta

Ett viktigt syfte med detaljplanen som är belägen i Hjorthagsparken, och kallas Hjorthagskransen, är att koppla ihop den äldre bebyggelsen i Hjorthagen med Norra Djurgårdsstaden. Genom att bebygga delar av området kommer tydliga gatustråk med verksamheter i bottenvåningarna att bidra till både ökad trygghet och service. Det kommer att stärka områdets stadskaraktär, med en utgångspunkt i platsens lokala förutsättningar. Området ansluter till Gasverksområdet, som ska bli ett lokalt centrum och en besöksdestination med kultur, service och aktiviteter.

Ett utredningsarbete i form av bland annat en naturvärdesinventering och insektsinventering har genomförts från hösten 2019 till våren 2021, för att få till en effektiv markanvändning inför framtida detaljplaneläggning. Syftet med utredningsarbetet är att ge en samlad syn på vilka platser som kan bevaras och exploateras samt identifiera viktiga stråk och platser inom området. Den idrottsliga verksamheten på Hjorthagens IP ska inte påverkas av den föreslagna exploateringen.

Under planarbetet som startade 2022 kommer hänsyn tas till den värdefulla natur som finns i området. Nämndbeslut för start-PM togs i januari 2022. Särskilt viktigt är att beakta områdets kärnpopulationer av ek, lokala biotoper och spridningsvägarna för insekter och djur. Under planprocessen kommer staden att utreda hur den nya bebyggelsen kan utformas i samklang med omgivande ekologiska värden, och på samma gång bidra till mervärden i stadslandskapet. Dessutom finns det med i planen att rusta upp park- och naturmark, vilket stärker de lokala natur- och sociotopvärdena.

En dialog om allmänna platser och stråk inom området kan tidigast genomföras år 2024. Det är viktigt att ta del av den kunskap som boende har om området redan i ett tidigt skede, som en del av planeringsarbetet.

Staden bedömer att cirka 400 bostäder inklusive vårdboendelägenheter och LSS-bostäder samt kommersiella lokaler och en förskola med 72-90 förskoleplatser kan uppföras inom Hjorthagskransen. Kommande markanvisningar inom området planeras ske tidigast under 2024.

NREP:s webbplats (extern sida)

Gimle Bostads webbplats (extern sida)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Bygg- och plantjänsten

Kontakta projektet

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad