dcsimg
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Störtloppsvägen

Västertorp

Projekt som gör det möjligt att skapa cirka 50 nya bostäder. Förslaget berör främst fastigheten Skridskon 1 i Västertorp.

Fler bilder

Illustrationsplan över tänkt bebyggelse, skiss: Joliark
Illustrationsplan över tänkt bebyggelse, skiss: Joliark
I bottenvåningen mot gatan inryms enkelsidiga ”radhuslägenheter” med egen ingång och uteplats med yta för plantering. Radhuslägenheterna möter upp och svarar mot grannfastighetens lokaler i bottenvåningen på andra sidan Störtloppsvägen.
I bottenvåningen mot gatan inryms enkelsidiga ”radhuslägenheter” med egen ingång och uteplats med yta för plantering. Radhuslägenheterna möter upp och svarar mot grannfastighetens lokaler i bottenvåningen på andra sidan Störtloppsvägen.

Projektfakta

Lägenheter och radhuslägenheter i bottenvåning

Förslag till detlajplan för att bygga cirka 50 nya bostäder. Bostäderna byggs längs med Störtloppsvägen och ut mot korsningen Störtloppsvägen och Vasaloppsvägen.

Planen innebär att två lamellhus, ett längre och ett kortare, byggs utefter Störtloppsvägen. Husen är fyra våningar höga mot Störtloppsvägen, lika många våningar som det befintliga huset på andra sidan gatan. Mot gården varierar hushöjden mellan fyra våningar i fastighetens södra del där berget är som högst och fem våningar i den norra delen där marken ligger i samma nivå som gatan.

I bottenvåningen mot gatan planeras enkelsidiga ”radhuslägenheter” med egen ingång och uteplats med yta för plantering. Radhuslägenheterna möter upp och svarar mot grannfastighetens lokaler i bottenvåningen på andra sidan Störtloppsvägen.

Husen är indragna från fastighetsgräns cirka fyra till åtta meter för att möjliggöra förgårdmark och trottoar på kvartersmark.

Levande stadsmiljö 

Att förtäta inom kvarteret Skridskon är i linje med ambitionerna i Stockholms översiktsplan. Förslaget ger en möjlighet att bygga i kollektivtrafiknära läge och kommer att stärka möjligheten till levande stadsmiljöer i stadens alla delar. 

Planen bedöms bidra positivt till en socialt hållbar stadsmiljö, exempelvis genom fler bostäder, många entréer mot gata, förgårdsmark med planteringar och uteplatser samt trottoar som aktiverar gaturummet.

Förslaget bidrar också till att uppfylla Stockholms bostadsmål. 

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planarbetet: 23 maj 2018.
  • Samråd: 6 juni – 6 augusti 2019.
  • Granskning: tredje kvartalet 2019.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2019.

Fastighetsägare

Fastigheten Skridskon 1 ägs av HEBA Fastighets AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad