Vy mot skolbyggnad och idrottshall med träd framför, illustration.
Möjlig utformning av skolbyggnaden och idrottshallen sett från Duvbovägen i östlig färdriktning. Illustration: Tengbom.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Skola och idrottshall utreds på Bromstens idrottsplats

Bromsten

En skola för 660 elever samt idrottshall utreds på Bromstens IP. Förslaget innebär att Bromstens IP omdisponeras till att innehålla skola, fullstor idrottshall samt ytor för idrott. Detaljplanen omfattar fastigheterna Bromsten 8:25, 8:26, 8:27 och 8:30. 24 januari - 24 meddelade stadens politiker att planerna med skola på Bromstens Ip avslutas.

I detaljplaneförslaget möjliggörs en skola för 660 elever, från förskoleklass till årskurs 6 och en fullstor idrottshall.

Skolan föreslås uppföras i fyra våningar utmed Duvbovägen och idrottshallen i tre våningar längs Midgränd. Byggnadernas placering skapar en skolgård i en skyddad miljö. I anslutning till skolan skapas goda utemiljöer samt säkra skolvägar.

Skolan och den fullstora idrottshallen förläggs till ytorna på norra delen av Bromstens IP mot Duvbovägen. Den yta i söder som i dag utgörs av en naturgräsplan kommer fortsatt vara yta för idrott. Här utreder staden en 11-spelsplan och en 7-spelsplan, båda med konstgräs.

Byggnadernas placering

Förslaget innebär att skolbyggnaden uppförs i fyra våningar utmed Duvbovägen och idrottshallen i tre våningar längs Midgränd. Byggnadernas placering skapar en skolgård i en skyddad miljö.

Ett samlande entrétorg för både skola och idrott skapas vid skolbyggnadens västra gavel mot Duvbovägen. Entrétorget kopplar till huvudentréerna för både skola och idrott, samt till en större sammanhängande skolgård i sydost.

Placeringen av den nya byggnaderna är vald med hänsyn till omkringliggande bebyggelse, där den höga skolbyggnaden möter upp den högre bebyggelsen som finns längs Duvbovägen och den lägre idrottshallen möter villorna vid Midgränd.

Placeringen medför även en god utemiljö för skolan avseende buller och dagsljus. Byggnaderna har utformats så att inga baksidor skapas, vilket bidrar till en tryggare utemiljö. Byggnadernas huvudentréer har placerats så att de är väl synliga från det gemensamma entrétorget från Duvbovägen.

Genom byggnadernas placering skapas en diagonal siktlinje mellan kvarvarande idrottsyta och Bromstens IK:s klubbhus. Skolan och idrottshallen kan bli nya målpunkter i området och ges därför tydliga entréer och uterum.

Idrottshallen

Idrottshallen är fullstor med en bottenvåning som kan innehålla foajé, tolv omklädningsrum varav fyra utomhus, förråd och teknik. Hallen planeras ha entréer från skolgård mot entrétorg respektive mot idrottsplanen, samt mot Midgränd där angöringen kan ske.

Omklädningsrummen utomhus har i förslaget placerats så att de är vända mot idrottsplanen. Dessa ersätter de omklädningsrum som finns på platsen idag.

Idrottshallens sociala ytor föreslås vara uppglasade och hallen på plan två kan då nås via synliga trappor i den uppglasade foajén mot entrétorget och skolgården.

Skolbyggnaden

Skolbyggnaden i fyra våningar ligger med långsidan mot Duvbovägen i nordöst. På västra gaveln ligger huvudentrén mot entrétorget. På östra gaveln i korsningen Duvbovägen/Fristadsvägen ligger särskolans egen avskilda entré. På skolans bottenvåningar föreslås allmänna funktioner och specialsalar samlas. Det vill säga administration, elevhälsa, allmänna ytor församlingar, matsal, storkök, inlastning och teknik.

Tre tydliga eleventréer från skolgården kan koppla till varsitt huvudtrapphus och utgöra en förbindelse uppåt i huset till de åtta hemvisterna på plan 2 och 3. På plan 4 kan det finnas allmänna ytor med möjlighet till ateljéer och allrum. Våningen föreslås vara indragen och förskjuten så att möjlighet finns till terrasser för uteklassrum och pedagogisk verksamhet. På takvåningen föreslås även fläktrummen placeras.

Säkra skolvägar

För att skapa säkrare skolvägar planerar Stockholms stad att bygga om del av Duvbovägen så att gångbanan och cykelbanan på södra sidan får en bättre säkerhetsstandard och blir bredare, att busshållplatsen på södra sidan får en plattformsyta med väderskydd och att ett ytterligare övergångsställe med hastighetssäkring anläggs väster om busshållplatserna samt att det görs hastighetssäkrande åtgärder på körbanan.

Se förslaget i 3D

Genom att klicka på länken nedan kan du se planförslaget i 3D-miljö. Du navigerar i 3D-miljön med din muspekare.

Bilder

Skolgård med lekande barn. Föreslagen skolbyggnad syns till höger och idrottshall till vänster i bild, illustration.
Möjlig utformning av skolbyggnaden till höger och idrottshallen till vänster. I mitten syns Bromsten IKs klubbhus. Illustration: Tengbom.
Vy mot skolgården. Till höger syns skolbyggnad och till vänster syns idrottshall.
Vy söderifrån som visar möjlig utformning av idrottshallen och skolbyggnaden med skolgården till höger i bild. Illustration: Tengbom. Illustrationen visar en bild på skolgården. Till höger syns skolbyggnaden och till vänster syns idrottshallen. Bild: Tengbom.
Karta över området med planområdet markerat med rött.
Illustrationsplan för förslaget.

Hantering av höjdskillnader

I området finns det sedan tidigare risk för översvämning vid extrema regn eller höga vattenflöden. På grund av översvämningsrisk ligger golvhöjderna cirka en meter ovan befintliga marknivåer. Höjdskillnaderna tas upp av trappor och ramper för att skapa tillgängliga entréer. Platsens höjdskillnader kan användas som värdeskapande faktor i skolbyggnaden och på skolgården, med gradänger, planteringar och rumsbildningar i olika nivåer.

Runt idrottshallen föreslås en upphöjd klack runt om hela byggnaden och på den södra sidan av skolbyggnaden som vetter mot skolgården. Ambitionen är att all hantering av höjder skall bidra till platsen genom skapande av rumsligheter, lekfullhet och funktion.

Ny transformatorstation

En ny transformatorstation föreslås norr om Duvbovägen för att förse skolan med el. Platsen har valts utifrån minsta möjliga konsekvenser på befintliga naturvärden, med avseende på ledningarnas möjliga längd och med hänsyn till intilliggande V/A-ledningar. Transformatorstationen är även placerad med respektavstånd till befintliga hus och verksamheter. Byggrätten är tio gånger tio meter och byggnaden tillåts vara tre meter hög.

Tidsplan

  • Samråd 23 november 2021–24 januari 2022
  • Redovisningen av plansamråd godkändes i stadsbyggnadsnämnden 28 april 2022.
  • 24 januari - 24 meddelade stadens politiker att planerna med skola på Bromstens Ip avslutas.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Minimera översvämningsrisken

För att minska riskerna för översvämningar i Bromsten planerar exploateringskontoret i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) att bygga ett fördröjningsmagasin under gräsplanen vid Bromstens IP.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Helena Persson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 237

Jennifer Von Hofsten
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 610

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Bromsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad