dcsimg
Bromstensgluggen. Det ungefärliga planområdet framgår i lila på kartbilden.
Bromstensgluggen. Det ungefärliga planområdet framgår i lila på kartbilden.
Projekt Planerat

Bromstensgluggen

Bromsten

Stockholm växer. Utifrån ett helhetsperspektiv planerar staden för en levande stad med fler bostäder, service och arbetstillfällen. Arbetet med att ta fram en detaljplan för Bromstensgluggen, del av Bromsten 9:2 har påbörjats.

Projektfakta

Bostäder, lokaler för service och mötesplatser

Förslag till utveckling av området innebär cirka 800 bostäder i flerbostadshus i fyra till sex våningar, lokaler för centrumändamål, en friliggande förskola med 6 avdelningar, ett regionalt cykelstråk samt parker och en gång- och cykelbro till Rissne.

Området ligger som en kil mellan Bromstens östra del och Ulvsundavägen. I norr gränsar området till Rissne skog och i söder möter området den befintliga bebyggelsen i Bromsten.

Nya gator binds samman med befintliga

Två nya gator som ansluter till den befintliga gator i Bromsten föreslås för att stärka viktiga stråk och rörelser genom området. Rissnavägen förlängs österut och kopplar ihop Bromsten och Rissne via en gång- och cykelbro över Ulvsundavägen. Frodevägen förlängs norrut och fungerar som områdets ryggrad. Utifrån den leder lokalgator till de nya kvarteren.

Längs med Ulvsundavägen föreslås ett regionalt cykelstråk och parallellt med det en ny gata som ligger på en lägre nivå än bostadsgårdarna och lokalgatorna. Höjdskillnaderna gör att det skapas ett bullerskydd mot Ulvsundavägen och att infarter till underbyggda garage smidigt kan angöra mot den nya vägen.

Nya parker för olika ändamål

Inom Bromstensgluggen finns behov av nya parker. I programarbetet för Spångadalen förslogs tre nya parker inom Bromstensgluggen. En naturpark intill Rissne skogs sydvästra skogsbryn, ett parktorg av hårdgjord karaktär och en aktivitetspark längst i söder. Aktivitetsparken i söder kan kombineras med en idrottshall om det finns behov. Detta ska studeras vidare under planarbetet.

Koppla samman det nya området med omkringliggande områden

Bebyggelsestrukturen ska bidra till att koppla samman området med omgivningen samt stödja nya och befintliga mötesplatser. Den övergripande målsättningen är att göra Stockholm till en mer sammanhängande stad.

Program för Spångadalen avslutas

I maj 2016 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja programarbete för Spångadalen, där Bromstensgluggen utgjorde en del av programmet. Under våren 2018 var förslaget på samråd och i december 2018 redovisades programsamrådet i Stadsbyggnadsnämnden, som godkände samrådsredogörelsen och beslutade samtidigt om justeringar av förslaget. I det fortsatta arbetet kom stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret fram till att fokus bör läggas vid separata detaljplaner inom området i stället.

Program för Spångadalen

När planarbetet för Bromstensgluggen påbörjades genom godkännande av start-PM i stadsbyggnadsnämnden 17 december 2020 beslutade även nämnden att avsluta programarbetet för Spångadalen.

Flera byggaktörer

De byggaktörer som planerar att bygga inom området är Svenska Bostäder, Bonava AB, Sveafastigheter Bostad AB, Svenska Hem i Bromma AB och Åke Sundvall i Stockholm AB och Stockholms stad.

Tidplan

  • Start-PM godkändes i stadbyggnadsnämnden 21 december 2020. Det innebär att planerbetet påbörjas.
  • Samråd planeras till mars 2022. Staden kommer då visa ett förslag till utveckling av området. Under samrådstiden finns det möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. 
  • Granskning september 2023
  • Antagande januari 2024

Bildgalleri

Tidig illustration över möjlig utveckling med bostäder, gator och parker från start-PM. Illustration White Arkitekter.
Tidig illustration över möjlig utveckling med bostäder, gator och parker från start-PM. Illustration White Arkitekter.
Bromstensgluggens planområde är markerat med cerise.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad