Fotomontage med den nya bebyggelsen i Bromstensgluggen. Montage: Stadsbyggnadskontoret.
Projekt Planerat

Bromstensgluggen

Bromsten

Inom Bromstensgluggen planeras ett nytt område med nya bostäder, lokaler för handel och service, nya mötesplatser, ett regionalt cykelstråk samt en gång- och cykelbro till Sundbyberg. Arbetet omfattar fastigheten Bromsten 9:2.

Bildgalleri

Vy från Frodevägen mot Svenska Bostäders planerade bebyggelse. Illustration: Varg Arkitekter.
Vy från gångbron över Ulvsundavägen. Illustration: White Arkitekter.
Vy mot gång och cykelbron från Ulvsundavägen. Planområdet till vänster i bild. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
I hörnet vid Rissnavägen och Frodevägens förlängning föreslås ett torg med lokaler i husens bottenplan. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
Vy över parkrum som också fungerar som översvämningsyta vid intensiva regn. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
En naturpark skapas i områdets norra del i angränsning till Rissneskogen. Illustration: Nyréns Arkitekter.
Vy från norr längs Frodevägen. Illustration: Andrén Fogelström
Vy, förslag till bostadsgård. Illustration: White.
Förskola föreslås i planområdets norra del. Vy från Frodevägens vändplan. Illustration: Tengbom.
Förslag till förskola sett från förskolans gård. Illustration: Tengbom.
Fotomontage med den nya bebyggelsen i Bromstensgluggen. Montage: Stadsbyggnadskontoret.
Bromstensgluggens planområde är markerat med cerise.
Ungefärligt utredningsområde för Bromstensgluggen visas i rött.
Ungefärligt utredningsområde för Bromstensgluggen visas i rött.

Projektfakta

Bostäder, lokaler för service och mötesplatser

Förslaget innehåller cirka 1000 bostäder uppdelade i nio bostadskvarter. 65% av bostäderna avses upplåtas som hyresrätter och 35% som bostadsrätter. Lokaler för verksamheter och service, en friliggande förskola med åtta avdelningar, ett regionalt cykelstråk samt parker och en gång- och cykelbro till Rissne.

Området ligger som en kil mellan Bromstens östra del och Ulvsundavägen. I norr gränsar området till Rissne skog och i söder möter området den befintliga bebyggelsen i Bromsten.

Bebyggelsestrukturen ska bidra till att koppla samman området med omgivningen samt stödja nya och befintliga mötesplatser. Den övergripande målsättningen är att göra Stockholm till en mer sammanhängande stad.

Bebyggelsen anpassas till omkringliggande landskap och miljö

Bebyggelsen som vetter mot Ulvsundavägen föreslås vara cirka åtta våningar. Vid brofästet föreslås en högre byggnad på fjorton våningar. Mot Frodevägen hålls skalan nere till cirka fem våningar för att skapa en mer intim gatumiljö och för att möta den befintliga bebyggelsen bestående av lägre flerbostadshus, villor och radhus samt naturmark.

Lokaler i bottenplan

Vid korsningen Frodevägen/Rissnavägen samt vid Vattenparken planeras lokaler för verksamheter och service i bottenvåningen till en total area för lokaler om 600 kvadratmeter. Lokaler för verksamheter och service medges inom samtliga bostadskvarter vilket innebär att området kan innehålla en större andel lokaler.

Parker, torg och plats för idrott blir nya mötesplatser 

Funktioner som idrott, park, torg och förskola placeras likt ett pärlband genom området för att skapa ett händelserikt offentligt rum och stärka tryggheten. De nya kopplingarna och målpunkterna bidrar till att Bromstensgluggen knyter samman omkringliggande stadsdelar.

Två nya parker föreslås. Naturparken i norr, mot Rissne skogs sydliga skogsbryn, föreslås bli en plats med lekplats samt ytor för ro och vistelse. I de centrala delarna av området föreslås en park som också får en viktig funktion i att kunna översvämmas vid intensiva regn, Vattenparken. För att ge stadsdelen en grönskande karaktär föreslås gatuträd längs med alla gator. Plats för idrott planeras i de södra delarna.

Områdena kopplas samman

Två nya gator som ansluter till den befintliga vägar för att stärka viktiga stråk och rörelser genom området. Rissnavägen förlängs österut och kopplar ihop Bromsten och Rissne via en gång- och cykelbro över Ulvsundavägen. Frodevägen förlängs norrut och fungerar som områdets ryggrad. Utifrån den leder lokalgator till de nya kvarteren.

Längs med Ulvsundavägen föreslås ett regionalt cykelstråk och parallellt med det en ny gata som ligger på en lägre nivå än bostadsgårdarna och lokalgatorna. Höjdskillnaderna gör att det skapas ett bullerskydd mot Ulvsundavägen och garage under bostadsgårdarna.

Flera byggaktörer

Byggaktörerna Bonava AB (kvarter A och B), Svenska Hem i Bromma AB (kvarter C och D), Åke Sundvall i Stockholm (kvarter E och F) och AB Sveafastigheter Bostad AB (kvarter G och H) erhöll en direktanvisning genom jämförelseförfarande, efter beslut på exploateringsnämnden 17 december 2020. Svenska Bostäder (kvarter I) och SISAB (kvarter K) fick en markanvisning 3 april 2014.

Kvarter J planeras bli ytor för idrott. 

Tidigare program för Spångadalen har avslutats

Bromstensgluggen utgjorde tidigare en del av programmet för Spångadalen. När planarbetet för Bromstensgluggen påbörjades genom godkännande av start-PM i stadsbyggnadsnämnden 21 december 2020 beslutade även stadsbyggnadsnämnden att avsluta programarbetet för Spångadalen.

Tidplan

  • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden 21 december 2020. Det innebär att planeringsarbetet påbörjas.

  • Samråd pågick från 20 september till 31 oktober 2022. Under samrådstiden fanns det möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

  • Granskning planeras till juni 2024.

  • Antagande beräknas ske under januari 2025.

Förslaget i 3D-miljö

Titta in i framtiden – se förslaget i 3D-miljö

Se planförslaget för Bromstensgluggen i 3D-miljö. Du navigerar dig runt i miljön med hjälp av din muspekare.

Länk till 3D-miljön. (Tar ett tag att ladda)

Vyer på den föreslagna bebyggelsen

Gå in och titta på vyer på den föreslagna bebyggelsen här på webben genom att klicka på länkarna nedan. Du kan titta åt vänster och höger genom att vrida muspekaren åt det håll du vill titta. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Louise Forsvik

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad