Klätterhus/kojor placerade i sandlådan i parkleken. Foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Måsens park blir mötesplats för alla

Fagersjö, Farsta

Måsens park har rustats upp för att skapa ett uterum för alla åldrar med en variation av aktiviteter. Måsen ska vara en mötesplats utomhus för alla boende i Fagersjö och en målpunkt längs strandstråket.

Måsens park är en populär park och parklek som ligger fint vid Magelungens strand, i anslutning till Magelungens strandpromenad, nära bostäder, Fagersjöskolan och som nås lätt med kollektivtrafik.

Under 2017 drev Farsta stadsdelsförvaltning en medborgarbudgetprocess för att tillsammans med de boende i Fagersjö ta fram ett program för hur parkleken Måsen ska utvecklas. Genom Stockholm stads satsning Grönare Stockholm och parkinvesteringsmedel har parken byggts om till en mötesplats för alla i Fagersjö.

Tillskott av gröna växter

Projektet innebär ett tillskott av blommande perenner, buskar och träd. Projektet tar också hand om tillrinnande dagvatten i växtbäddar med biokol. Vattnet försörjer växtligheten och biokol i bäddarna bidrar till rening innan vattnet når Magelungen.

Projektet syftar till att utveckla gröna värden och göra platsen mer attraktiv, skapa en mötesplats för barn och vuxna och öka tryggheten. De fysiska åtgärderna i parken ska leda till att alla åldrar ska känna sig välkomna till parken och att den också upplevs som mer attraktiv. Projektet bidrar till att göra hela Stockholm mer levande med trivsammare vistelsemiljöer. Målet är att öka tillgängligheten till platserna för samtliga grupper i samhället.

Genomförda åtgärder

Parken Måsen har utvecklats på flera sätt:

 • Platsen för småbarnslek har upprustats med ny utrustning som fungerar för många olika lekar.
 • Plats för lek för äldre barn, bland annat balanslek och större klätterställning har skapats.
 • Konceptet ”on stage, off stage, back stage” har använts för att skapa platser för alla typer av personligheter.
 • Fler och mer varierade sittplatser har anlagts.
 • Hela parken har gjorts mer tillgänglig.
 • Utsikten mot Magelungen utnyttjas mer än tidigare och aktiviteter har skapats även för vuxna inklusive äldre, bland annat med boule, utegym, lugna platser och varierad växtlighet som ger grönska året om.
 • Dagvattnet tas nu om hand och renas till viss del. Vattnet fördröjs samtidigt som växterna naturligt förses med vatten genom luftig överbyggnad och luftiga växtbäddar med biokol.

Bilder på den färdiga parken

Fasta solstolar på en gräsyta och en klätterställning.
Basketplan med en sarg i trä runt omkring.
Fasta solstolar med utsikt söderut.
Stor sandlåda med bänkar och ett lekhus.

Tidsplan

 • Programarbete och dialog 2016-2017
 • Projektering 2017-2018
 • Byggstart oktober 2018
 • Klart juni 2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Farsta

Uppdaterad