dcsimg
Planerade bostadshus i kvarteret Anisen
Projekt Planerat

Fem flerbostadshus och förskola vid Lingvägen

Hökarängen

Detaljplanen ska ge byggrätt för fem flerbostadshus i kvarteret Anisen mellan Lingvägen och tunnelbanespåret. Totalt planeras cirka 190 lägenheter i fyra punkthus och ett lamellhus.

Projektfakta

Vad?

Projektet består av två detaljplaner som tillsammans medger byggrätt för fem flerbostadshus samt en förskola. De fem bostadshusen placeras mellan Lingvägen och tunnelbanespåret och förskolan placeras på motsatt sida av Lingvägen.

En befintlig förskola med tillfälligt bygglov rivs och förskoleplatserna ersätts av den större förskolan som medges i den nya detaljplanen.
I samband med den nya exploateringen smalnas Lingvägen av och en ny cykelbana och bredare gångbanor anläggs. En ny lekpark anläggs i anslutning till den nya förskolan.

Vem?

  • Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, äger fastigheterna
  • Primula Byggnads AB bygger flerfamiljshusen som upplåts med hyresrätt.
  • Skolfastigheter i Stockholm AB bygger förskolan.

När?

Tidplanen gäller under förutsättning att detaljplanerna för bostäderna i kv Anisen 1 och 2 och förskolan inom fastigheten Farsta 2:1 löper i huvudsak parallellt och antas samtidigt.
Startantagande: 9 oktober 2013
Samråd: 3 februari – 16 mars 2015
Granskning: 16 december 2015 – 10 februari 2016
Antagande: 14 april 2016
Laga kraft: andra kvartalet 2016.
Byggnation pågår.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Viktor Åhlander Cevallos

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Rebecca Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad