Bostadshus, skog, grönområden, bilvägar och parker. Flygfoto.
Flygbild från väster som visar planområdets läge och preliminära avgränsning (det vita streckade området) med berörda fastigheter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder, förskola och skola i Farsta

Farsta

I fastigheterna längs Färnebogatan i Farsta planeras det för cirka 125 nya bostäder, en förskola med sex avdelningar och en F–6 skola med en klass för varje årskull.

De nya bostäderna, förskolan och skolan planeras att byggas i fastigheterna Våldö 6, Munsö 1 och en del av fastigheten Farsta 2:1 som ligger längs Färnebogatan. Färnebogatan ligger i centrala Farsta och är ett viktigt stråk då den binder samman Farsta centrum, Telestaden och stadsdelsparken Farstaängen.

Planen syftar till att addera nya stadskvaliteter längs Färnebogatan som ger ökad orienterbarhet, en mer levande stadsmiljö samt förbättrade gång- och cykelmöjligheter. Vidare ska detaljplanen bidra till att tillgängliggöra Farstaängen från Färnebogatan samt skapa goda utomhusmiljöer för barn och unga.

Markägare

Stockholms stad är markägare och fastigheterna Våldö 6 samt Munsö 1 upplåts med tomträtt till SBB Förskolefastigheter.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden under maj 2023
  • Samråd planeras under kvartal 3, 2024
  • Granskning planeras under kvartal 3, 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras under kvartal 4, 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

  • SBB Förskolefastigheter 
  • Olov Lindgren AB

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Adam Hörnedal
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 451

Caroline Cronvall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 685

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad