dcsimg
Möjlig utformning av förskolebyggnaden. Vy från Horisontvägen. Illustration Arkitema.
Möjlig utformning av förskolebyggnaden. Vy från Horisontvägen. Illustration Arkitema.
Projekt Planerat

Förskola i Skarpnäck

Skarpnäck

En ny förskola med sex avdelningar planeras vid Horisontvägen i Skarpnäck, på Skarpnäck gård 1:1. Den nya förskolan ersätter flera förskolor i bottenvåningar i Skarpnäcksstaden och innebär bland annat en bättre utomhusmiljö för barnen.

Markundersökningar

En miljöteknisk markundersökning ska göras vid Horisontvägen i Skarpnäck den 25 maj 2020.

Markundersökningen genomförs för att ge en fördjupad bild av föroreningssituationen inom fastigheten. Med hjälp av en grävmaskin tas prover av jord i området.

Fältarbete planeras att pågå under 1 dag. Arbetet uförs av WSP.

Möjlig utformning av förskolebyggnaden. Vy över förskolegården från gångstigen söder om planområdet mot Skevrodrets skog. Illustration Arkitema
Möjlig utformning av förskolebyggnaden. Vy över förskolegården från gångstigen söder om planområdet mot Skevrodrets skog. Illustration Arkitema
Situationsplan över planområdet. Byggnaden föreslås placeras på tomtens östra del. Illustration WSP.
Situationsplan över planområdet. Byggnaden föreslås placeras på tomtens östra del. Illustration WSP.
tecknad karta från ovan med planområdet markerat med röd streckad linje
Planområdet med röd streckad linje

Projektfakta

Bättre miljö för barnen 

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar. Denna kommer att ersätta ett antal förskolor som ligger i bottenvåningar inom Skarpnäcksstaden och därmed skapa en bättre förskolemiljö för barnen.

Till förskolan planeras en gård om cirka 2450 kvm, vilket innebär cirka 23 kvm per barn. Gården tänks indelas i olika zoner som erbjuder olika aktiviteter.

Utformningen av utomhusmiljön har stor betydelse för barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Skolgårdens utformning samt relation till omkringliggande grönområde kommer därför att undersökas närmare i det fortsatta arbetet.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: första kvartalet 2018
  • Plansamråd 23 april - 4 juni 2019
  • Granskning: under 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: under 2020

Inblandade aktörer

Området är en del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 som ägs av Stockholms stad. I maj 2016 anvisade exploateringskontoret mark till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Agnes Skovdal

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad