Projekt Planerat

Förskola i Skarpnäck

Skarpnäck

En ny förskola med sex avdelningar planeras vid Horisontvägen i Skarpnäck, på Skarpnäck gård 1:1. Den nya förskolan ersätter flera förskolor i bottenvåningar i Skarpnäcksstaden och innebär bland annat en bättre utomhusmiljö för barnen.

Projektfakta

Bättre miljö för barnen 

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar. Denna kommer att ersätta ett antal förskolor som ligger i bottenvåningar inom Skarpnäcksstaden och därmed skapa en bättre förskolemiljö för barnen.

Till förskolan planeras en gård om cirka 2300 kvadratmeter, vilket innebär cirka 20 kvadratmeter per barn. Gården tänks indelas i olika zoner som erbjuder olika aktiviteter.

Utformningen av utomhusmiljön har stor betydelse för barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Skolgårdens utformning samt relation till omkringliggande grönområde kommer därför att undersökas närmare i det fortsatta arbetet.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet, första kvartalet 2018
  • Plansamråd,23 april - 4 juni 2019
  • Granskning, 16 september-13 oktober 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, preliminärt juni 2022

Inblandade aktörer

Området är en del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 som ägs av Stockholms stad. I maj 2016 anvisade exploateringskontoret mark till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

 

Bilder på förslaget

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Agnes Skovdal

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad