Översikt över området med ny bebyggelse, illustration.
Översikt över bostadsområdet.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder i Riddersvik

Hässelby villastad

I Riddersvik, Hässelby Villastad, planeras för cirka 700 nya bostäder. Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att hamna i det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.

Marksanering Riddersvik

Stockholms stad har fått statligt stöd för att sanera marken kring Riddersviks herrgård. Saneringarna planeras påbörjas under 2024 och beräknas avlutas 2028. Vi har samlat all information om marksaneringen på en egen sida.

700 bostäder

Förslaget har bearbetats efter inkomna synpunkter från samrådet som ägde rum i början av 2019. Bland annat har ett flerbostadshus ersatts av radhus och förskolan flyttats till ett mer centralt läge.

Området föreslås inrymma cirka 700 bostäder inklusive ett vård- och omsorgsboende med cirka 60 platser, servicelägenheter och en förskola med åtta avdelningar. I förslaget ingår olika hustyper med flerbostadshus, radhus, stadsvillor och parhus. Omkring 50 procent avses bli hyresrätter och ungefär lika stor andel är bostadsrätter.

Bilder

Byggnader, grönytor, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 3. Illustration: A-sidan arkitektkontor/TM konsult.
Vy längs med gata med flebostadhus på ena sidan och grönområde på andra, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 2. Illustration: Stadsstudio/Landskapsgruppen.
Byggnad med tre våningar och entré med tak, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 3. Illustration: A-sidan arkitektkontor/TM konsult.
Vy från korsning mot flera flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 4. Illustration: Kjellander Sjöberg.

Bebyggelsen föreslås ha mellan två och fyra våningar. Den är högre och tätare mot Lövstavägen och lägre och glesare mot den kulturhistorisk värdefulla miljön med Riddersviks gård och den engelska parken.

Den nya bebyggelsestrukturen konkretiserar visionen om en samtida trädgårdsstad. Områdets karaktär återskapas genom bostadshus med entréer mot gata, förgårdar med planterbar mark i söderlägen, trädplanterade gator, odlingsmöjligheter och dagvattenlösningar som är integrerade i bebyggelsen.

Planförslaget syftar även till att bevara och utveckla de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns vid Riddersviks gård, inklusive den engelska parken. Till kulturmiljön hör bland annat alléer, hagmark för odling och djurhållning samt odlingslotter.

I förslaget ingår en flytt av Lövstavägen norr om nuvarande sträckning. Strukturen för den nya bebyggelsen innebär nya infarter från Lövstavägen, nya gator och kvartersgator. Riddersviksvägen förlängs in i nybyggnadsområdets kvartersstruktur och Riddersviks Allé förlängs fram till Lövstavägen. De planerade bostäderna kopplas därmed till den befintliga bebyggelsen i Hässelby villastad.

Digital vandring

Du kan se dig om i de planerade nya kvarteren.

Bilder

Innergård med människor i rörelse, flerbostadshus till vänster i bild, illustration.
Kvarter 5. Illustration: Dinell Johansson Arkitekter.
Gårdsyta mellan flerbostadshus, uteplatser och balkonger, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 8. Illustration: White Arkitekter.
Radhus med röda fasader, illustration.
Kvarter 9. Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter.

Frågor och svar

Förslaget innebär att området ska kunna utvecklas med cirka 700 bostäder och består av en blandning av småhus, mindre flerbostadshus, vårdboende och en förskola.

Cirka 1 400–1 500 personer.

Området som planeras att bebyggas med bostäder är den före detta trädskolan som är nedlagd och idag är ett inhägnat område. Strax öster om trädskolan, vid Enbärsgränd planeras radhus.

Området som omfattar den före detta trädskolan, Riddersviks gård och Engelska parken är idag inte detaljplanelagt.

Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att en detaljplan upprättas för hela Riddersviksområdet, förutom för ny bostadsbebyggelse även för Riddersviks gård, Engelska parken och Rosenparken. Genom planläggning kan man skydda de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns i området.

Syftet är att skapa en samtida trädgårdsstad med blandade hustyper i 2–4 våningar. Förslaget har tagit fasta på den ursprungliga strukturen i området med alléerna som ett starkt element i landskapet. Ny bebyggelse i form av radhus och låga punkthus placeras i kvarterets södra del, närmast den södra allén. Flerbostadshus i fyra våningar placeras i kvarterets norra del som effektiv avskärmning mot Lövstavägen.

Förslaget innehåller ett vård- och omsorgsboende för äldre och utgörs av en byggnad i tre våningar med cirka 60 platser. Till boendet planeras parkeringsplatser för personal och besökande.

Inom samma kvarter som vårdboendet planeras en förskola med åtta avdelningar med plats för sammanlagt 144 barn. Dessutom tillkommer sex servicebostäder och en lokal vid intilliggande torg.

Avveckling av Riddersviks trädskola beslutades av exploateringsnämnden den 24 januari 2008. Marken är därför tillgänglig för annan användning. Exploateringskontoret fick i mars 2011 i uppdrag att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelse i Riddersvik. Området ligger i ett fint, naturskönt område och har stor potential för att utvecklas med fler bostäder.

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har gjort en gemensam bedömning att en blandning av småhus och mindre flerbostadshus är möjlig och lämplig här. Samtidigt föreslås att en detaljplan upprättas för hela Riddersviksområdet, förutom för ny bostadsbebyggelse även för Riddersviks gård och Engelska parken. Genom planläggning kan man skydda de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns i området.

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Flera andra bostadsprojekt pågår i Hässelby bland annat i Grimsta, Hässelby strand, Hässelby gård och Vinsta.

Vid en tidig dialog med boende framkom önskemål om att och att trafiksituationen på Lövstavägen förbättras, både för biltrafik och för bussar.

En trafikutredning har gjorts 2018 av Structor på stadens uppdrag. Några av slutsatserna är:

 • Genomgående gång- och cykelbana utmed Lövstavägen och dess anslutningar. Tydlig markering av gång- och cykelstråk är viktigt kring samtliga korsningspunkter.
 • Förskjuten 3-vägskorsning är bättre än 4-vägskorsning, därför har enbart 3-vägskorsningar illustrerats. 
 • Nuvarande läge för Riddersviksvägen har nedsatt sikt – dålig placering – en flytt och en uträtning av kurvan på Lövstavägen är därför motiverad.
 • Korsningspunkten Blomsterkungsvägen/Lövstavägen måste utformas med god sikt och med en utformning som ger låga hastigheter.
 • Samtliga övergångsställen eller passager bör ske i anslutning till en korsning eller busshållplats så att det blir naturligt för biltrafiken att dämpa hastigheten och skärpa uppmärksamheten.
 • Ny busshållplats införs mellan befintliga på sträckan precis norr om Riddersvik.

Lövstavägen flyttas en bit norrut. Utförda bullerutredningar pekar på att några särskilda bullerdämpande åtgärder sannolikt ej är nödvändiga.

Planen är att rusta upp delar av området så att det blir tryggare, tydligare, mer tillgängligt och attraktivt. I Riddersvik finns fin miljö som är värd att bevara och skydda, till exempel miljön runt Riddersviks gård och Engelska parken. Genom planläggning kan man skydda de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns i området.

Träden kan tyvärr inte återanvändas då de har de stått fritt i många år och rötterna har vuxit ut i omgivningen. Nya träd kommer bland annat att planteras längs vissa gator.

Målet har varit att hitta balans mellan tillgång på parkering, kvartersmiljöns utformning samt den totala exploateringen. All parkering för ny bostadsbebyggelse ska ske på kvartersmark, helst i garage enligt stadens riktlinjer. Befintliga besöksparkeringar för allmänheten söder om Riddersviksvägen kvarstår i huvudsak.

Planen är att bygga ett kraftvärmeverk på platsen för före detta Lövstatippen. Kraftvärmeverket ska ersätta Hässelby värmeverk som då läggs ner. I planen ingår även en kaj med transportband till verket. Anläggningen är tänkt att förse Stockholm med fjärrvärme. Avsikten är att använda biobränslen i det nya kraftvärmeverket i Lövsta, vilket tillsammans med sjötransport är miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt. Projektet har en egen webbplats: 

Den återvinningscentral som idag finns på platsen ska även fortsättningsvis kunna vara kvar. Anläggningen ska gestaltas på ett sätt som säkerställer en anpassning till omgivande natur- och kulturmiljöer. Norr om planområdet ligger Kyrkhamn där bildandet av ett nytt naturreservat utreds.

Som en del i arbetet med att utveckla Riddersviksområdet genomförde Stockholms stad en medborgarundersökning under perioden 3–30 november 2014.

Metoden går ut på att samla in kunskap om området genom att fråga de människor som vistas där hur de upplever platsen. Medborgarnas upplevelser mäts utifrån ett antal för området utvalda platser och ger en systematisk beskrivning och värdering av området. Den här enkäten inriktades på områden utanför själva trädskoleområdet, främst den Engelska parken, eftersom ambitionen är att bevara och rusta upp den.

De största förändringarna som föreslås med anledning av framförda synpunkter är att

 • avståndet mellan alléerna och föreslagen ny bebyggelse har ökats till 25 meter från centrum på trädstammarna
 • punkthusen utgår
 • den högre bebyggelsen föreslås närmast Lövstavägen
 • området för nya bostäder har avgränsats mot väster, med hänsyn tagen till beräknad utbredning av buller från en eventuell framtida energianläggning i Lövsta.

Planprocessen pågår. Samråd hölls den 4 december 2018 och 19 januari 2019. I planprocessen prövas om ett förslag till markanvändning är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen.

Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med bland andra exploateringskontoret fram förslaget som visar på hur området i stora drag kan utformas både vad gäller ny bebyggelse, gator, gång- och cykelvägar och parkmark.

Under själva samrådet lämnades cirka 180 synpunkter från allmänheten, remissinstanser, föreningar. Synpunkterna har sedan bearbetas och sammanställts i samrådsredogörelse. Efter det så läggs förslaget ut för granskning. Under granskningstiden har alla möjlighet att kontrollera hur synpunkterna tagits tillvara och hur detaljplanen har påverkats. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Tidsplan

 • Samråd 4 december 2018–29 januari 2019
 • Granskning 12 februari 2020–10 mars 2020
 • En förnyad granskningsperiod genomfördes 2–29 juni 2021
 • Planen godkändes i stadsbyggnadsnämnden 21 oktober 2021
 • Beslut i kommunfullmäktige beräknas ske i början av 2024 istället för andra kvartalet 2023 som tidigare meddelats.
 • Byggstart planeras därför tidigast till 2026.

De viktigaste ändringarna sedan den första granskningen:

 • Vägen till stallet blir parkmark och kvartersmark istället för gatumark.
 • Dagvattendammarna utgår och ersätts med dagvattendike.
 • Bestämmelserna avseende skydd av kulturmiljö har justerats.
 • Därutöver har en del mindre och redaktionella ändringar gjorts (se granskningsutlåtande för sammanställning av samtliga ändringar).

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Alexander Hansson-Göl
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 328

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad